Referatai Kursiniai Diplominiai

Karnavalas: "Šokių eurovizija"
Darbas skirtas mokykloje pravesti naujametinį karnavalą. Tikslai ir uždaviniai. Ugdyti kūrybiškumą, originalumą. Mokyti gražaus ir kultūringo elgesio. Lavinti meninį, muzikinį ir estetinį skonį. Ugdyti pagarbą vienas kitam, mokytojui. Suteikti teigiamų emocijų. Metodai. Individualus kūrybinis darbas. Grupinis darbas. Pasiruošimas renginiui. Sugalvojama tema. Parašomas scenarijus. Parenkami konkurso vedėjai, vertinimo komisija. Parengiamos konkurso užduotis. Numatoma kaip papuošti salę. Parašomas skelbimas. Priedas: renginio scenarijus.
Pedagogikos pavyzdys (4 pus.)


Karpinių menas - nuo tradicijos iki moderno
Įvadas. Karpiniai lietuvoje. Karpinių meno vystymasis Lietuvoje XVI - XIX a. Karpinių menas Lietuvoje XX a. Ornamentika ir simbolika. Karpiniai pasaulyje. Karpinių atlikimo technika. Medžiagos ir įrankiai. Karpymo būdai. Išvados. Literatūros sąrašas. Karpiniai – tai liaudies meno šaka, artima grafikai. Jie priklauso vienai iš dailės šakų. Jų ištakos susijusios su rytų šalių, konkrečiai Kinijos, menu. Žinoma, kad seniausieji karpiniai buvo sukurti net prieš du tūkstančius metų. Taip yra todėl, kad Kinijoje popierius buvo išrastas būtent prieš tiek laiko ir tik nuo tada ir atsirado galimybė karpyti ir kurti karpinius. Per kitas Europos šalis, kartu su popieriumi, jie atkeliavo ir į Lietuvą.
Pedagogikos kursinis darbas (32 pus.)


Ketvirtos klasės mokinių aprašymo kūrimo raštu pasiekimai
Turinys. Įvadas. Aprašymo mokymas pradinėje mokykloje. Aprašomojo teksto sąvoka pradinėse klasėse. Aprašymo samprata. Aprašymo ypatybės. Aprašomojo teksto modeliai ir komponavimo ypatumai. Aprašymo mokymo pradinėse klasėse psichologiniai aspektai. Aprašymo kūrimo mokymas pradinėse klasėse. Aprašymo mokymo reikšmė pradinio ugdymo turinyje. Aprašomojo teksto ugdymo organizavimas. Priemonės aprašomojo teksto ugdymui. Vertinimo metodų taikymas kuriant aprašymą. Ketvirtos klasės mokinių aprašymo kūrimo pasiekimai. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Ketvirtos klasės mokinių aprašomojo teksto kūrimo stebėjimo duomenų analizė. Ketvirtos klasės mokinių darbų (rašytinių aprašymų) analizė. Ketvirtos klasės mokinių aprašomojo teksto kūrimo lyginamoji duomenų analizė. Išvados.
Pedagogikos diplominis darbas (53 pus.)


Klasės auklėtojo veiklos aprašas
Rūpinasi moksleivių ugdymu. Bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, globėjais, specialistais. Organizuoja klasės savivaldą. Rūpinasi moksleivių sielovadine ir socialine veikla. Prižiūri klasės patalpas, švarą, inventorių. Skatina moksleivius atsakingai tvarkyti dienoraštį, pažymių arba pasiekimų knygeles. Tvarko klasės dienyną...
Pedagogikos pavyzdys (5 pus.)


Klasės auklėtojo veiklos planas
2 klasė. Klasės valandėlės. Kiti renginiai. Individualus darbas. Bendradarbiavimas su kitais klasėje, dirbančiais, mokytojais. Bendravimas su mokyklos savivalda. Bendravimas su mokinių tėvais.
Pedagogikos pavyzdys (3 pus.)


Klasės auklėtojo veiklos planas (2)
11 klasė. Tikslas. Formuoti klasės bendruomenę, kuri būtų gerai organizuota, gebėtų atstovauti klasės interesams ir kiekvienas narys galėtų įgyvendinti savo individualius ugdymosi tikslus ir poreikius. Uždaviniai. Kuriami ir koreguojami tarpasmeniniai mokinių santykiai. Organizuojama klasės savivalda. Bendradarbiaujama su visų dalykų mokytojais, administracija, specialiąja pedagoge, socialine pedagoge. Tėvai reguliariai informuojami apie vaiko ugdymosi pasiekimus, kviečiami į klasės mokyklos renginius, organizuojami bendri formalūs ir neformalūs mokytojų ir tėvų susitikimai.
Pedagogikos pavyzdys (6 pus.)


Klasės auklėtojo veiklos planas (3)
Klasės auklėtojos - m.m. tikslas ir uždaviniai. Tikslas: klasės pažangumo ir lankomumo pagerinimas. Uždaviniai. Iki mokslo metų galo sumažinti be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičių (lyginant su praėjusiais mokslo metais). Padėti silpniesiems mokiniams trimestrus baigti be neigiamų pažymių. Trumpa klasės charakteristika. Žinios apie moksleivių šeimas. Darbo planas.
Pedagogikos pavyzdys (6 pus.)


Klasės auklėtojo vieta ir vaidmuo ugdymo procese
Įvadas. Klasės auklėtojo veiklos ypatumai. Planavimas. Pageidautinos klasės auklėtojo savybės. Mokinių pažinimas. Pagrindinės klasės auklėtojo veiklos sritys. Problemų sprendimo būdai. Išvados. Literatūra
Pedagogikos referatas (13 pus.)


Klasės vadovo darbo planas I pusmečiui 7 klasėje
Darbe pateikiamas klasės vadovo darbo planas I pusmečiui 7 klasei. Jame įvardinti tikslai, uždaviniai, lūkesčiai bei numatomos veiklos. Formuoti klasės bendruomenę, kuri būtų gerai organizuota, gebėtų atstovauti klasės interesams ir kurios kiekvienas narys galėtų įgyvendinti savo individualius ugdymosi tikslus ir poreikius. Skirti dėmesį kiekvienam mokiniui, siekiant kartu su šeima padėti įveikti vaiko ugdymosi, mokymosi ir socializacijos sunkumus. Bendradarbiauti su visų dalykų mokytojais, administracija, mokyklos psichologe, socialine pedagoge ir kt. siekiant bendrų klasės ugdymo tikslų.
Pedagogikos pavyzdys (3 pus.)


Klasės vadovo darbo planas II pusmečiui 7 klasei
Darbe pateikiamas klasės vadovo darbo planas II pusmečiui 7 klasei. Jame įvardinti tikslai, uždaviniai, lūkesčiai bei numatomos veiklos.
Pedagogikos pavyzdys (3 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |