Referatai Kursiniai Diplominiai

Klasės valandėlės – viktorinos "Pavasario belaukiant" aprašas
Viktorina "Pavasario belaukiant" Vieversio dienai (02.24). Įvairios užduotys ir refleksija.
Pedagogikos pavyzdys (3 pus.)


Komenskio Logo sistema
Pagrindinis KOMENSKIO LOGO sistemos langas. Pagrindinio KOMENSKIO LOGO sistemos lango darbalaukis. Vėžliukas. Vėžliukas – algoritmų ir atskirų komandų atlikėjas. Vykdo jam duotas komandas: vaikštinėja nurodytu maršrutu ekrane ir atlieka veiksmus, kuriuos galima tuoj pat pamatyti ekrane ir įsitikinti jų teisingumu. Vėžliuko kaukės. Užduotis. Pagrindinės komandos. Užduotys.
Pedagogikos referatas (12 pus.)


Komenskis apie jaunuomenės ugdymą
Komenskio pedagoginė teorija. Požiūris į vaiką. Mokymo reikalingumas ir 5 tam trukdančios kliūtys. Mokymo dėsniai. Sutrumpinto ir greitesnio (lengvesnio) mokymo pagrindai. Mokslų, kalbų, dorumo, dievotumo mokymo teorijos. Mokymo principai Komenskio teorijoje. Mokyklų santvarka. Būdingiausi bruožai. Vadovėlių reikšmė. Klasinė- pamokinė sistema. ”Žmogaus auklėjimo žmoguje” problema. Išvados ir apibendrinimai. Komenskis, giliai išnagrinėjęs iki jo buvusią pedagogikos teoriją ir praktiką, sukūrė savo vientisą pedagoginę teoriją, paremtą liaudiškumo idėja, apimdamas visus svarbiausius mokymo ir lavinimo klausimus; Profesorius J. Laužikas ryškiai parodo neatskiriamą Komenskio filosofinių ir pedagoginių idėjų ryšį. Jis daro teisingą išvadą, kad Komenskio filosofinėse pažiūrose atsispindi pažangios to meto idėjos, padėjusios pagrindą šio žymaus mokslininko pedagoginei idėjai.
Pedagogikos referatas (18 pus.)


Kūno kultūros mokytojo (trenerio) dorovingumo svarba auklėjant mokinį
Turinys. Įvadas. Trenerio dorovingumas. Dorovingumo svarba auklėjant (trenerio). Dorovinė asmenybė. Dorovinė kultūra. Vertybės dorovinės. Gyvas pavyzdys. Išvados. Literatūros sąrašas. Treneris yra netik pedagogas savo auklėtiniui, bet ir komunikacijos šaltinis auklėtinio santykyje su šeima, bendraamžiais išorinėje jo aplinkoje. Dėka savo dorovinių vertybių, bruožų, jis gali turėti pozityvią įtaką jo paauglystės laikotarpiui, šviečiant jį seksualiniais, bendravimo su bendraamžiais, žalingų įpročių atsiradimo klausimais.
Pedagogikos referatas (11 pus.)


Kūno kultūros mokytojo ir tėvų bendradarbiavimo ypatumai
Įvadas. Darbo su tėvais tikslai. Nesutarimų su tėvais priežastys. Nesutarimų įveikimo būdai. Rekomenduojama tėvus supažindinti su tokiais svarbiais vaikų fizinio ugdymo klausimais kaip taisyklingos laikysenos formavimas, plokščiapėdystės profilaktika, žaidimų gryname ore, grūdinimosi reikšmė ir pagrindinės taisyklės, traumų profilaktika, vaiko sporto kampelis, inventorius ir kt.
Pedagogikos referatas (8 pus.)


Kūno kultūros pamokos planas I klasei
Pamokos planas, tikslas, uždaviniai, pamokos eiga lentelėje. Pamokos uždaviniai. Tobulinti gebėjimą laisvai, koordinuotai įvairiais būdais šokinėti. Ugdyti vikrumą, lankstumą, taisyklingą kvėpavimą. Laikytis susitarimų, taisyklių, tvarkos. Judesiais ir gestais bandyti išreikšti jausmus; derinti judesį ir žodinę raišką. Pamokos vieta: sporto salė.
Pedagogikos konspektas (5 pus.)


Kurčiųjų vaikų tėvų švietimas
Kurčiųjų vaikų tėvų švietimas (pagal Džono Treisio klinikos rekomendacijas). Bežodinis bendravimas. Gestai. Veido išraiška. Kalbos intonacija ir ritmas. Bendravimas kaip kalbėtojo ir klausytojo sąveika. Vaikas kalbančiojo vaidmenyje. Jūs klausytojo vaidmenyje.
Pedagogikos konspektas (2 pus.)


Kūrybiniai metodai
Įvadas. Kūrybiniai metodai. Kūrybinių mokymo metodų ypatumai. Probleminiai metodai. Euristiniai mokymo metodai. Tiriamieji mokymo metodai. IŠVADOS. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Mokinių mokymo, jų auklėjimo ir lavinimo sėkmė mokymo procese visų pirma priklauso nuo mokymo turinio: kaip jis atitinka mokslo technikos, ekonomikos, kultūros išsivystymo lygį, o ypač kaip siejasi su gyvenimu, su asmenine mokinių patirtimi. Rajeckas teigia, kad ne mažiau svarbus ir mokymo proceso organizavimas, mokinių veiklos pobūdis, mokytojo ir mokinių sąveika šiame procese. Reikia ,,padėti mokiniams pažinti save, įgyti bendravimo įgūdžių, plėtoti savo kūrybiškumą, priimti ir įtvirtinti save kaip unikalią ir originalią asmenybę"
Pedagogikos referatas (5 pus.)


Lietuvių kalbos dėstymo medotika
Kalbos struktūra, kalbotyros šakos, tyrinėjančios kalbos struktūros vienetus, jų tarpusavio sąsajas. Kalbos funkcijos. KALBA, KAIP ŽENKLŲ SISTEMA. GIMTOSIOS KALBOS UGDYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI, TURINYS. PAGRINDINIAI MOKYMO PRINCIPAI. VIDINĖ KALBOS UGDYMO INTEGRACIJA PRADŽIOS MOKYKLOJE. Funkciniai kalbos stiliai. STILINGOS KALBOS REIKALAVIMAI. Kalbų genealoginė klasifikacija. Sakinio siejimo būdai ir priemonės. TEKSTO TIPAI. JIE YRA TRYS: PASAKOJIMAS, APRAŠYMAS, SAMPROTAVIMAS. Produkuotas ir reprodukuotas tekstas. Svarbiausi meninio ir dalykinio teksto analizės principai. Prozos kūrinių analizė pamokoje. Funkcinė sakinių klasifikacija. Žodžių ryšiai sakinyje , gramatinio ryšio tipai. Gramatinio ryšio tipai. Šalutiniai veiksnio sakiniai. Tarinys. Antrininkės sakinio dalys. Papildinys. Šalutiniai papildinio sakiniai. Pažyminys. Aplinkybės. Skyrybos mokymas pradinėje mokykloje. Teigimo ir neigimo žodžiai sakinyje.Atkuriamoji kalba.
Pedagogikos konspektas (45 pus.)


Lietuvių pradžios mokyklos Argentinoje, Brazilijoje ir urugvajuje xx a. pradžioje
Įvadas. Emigracija į pietų ameriką. Lietuvių mokyklos Argentinoje. Mokyklų įkūrimas. Mokytojai ir mokiniai. Mokymo veikla. Tėvų susirinkimai. Vaikų šventės. Lietuvių mokyklos brazilijoje. Mokyklų įkūrimas. Mokytojai ir mokiniai. Mokymo veikla. Tėvų susirinkimai. Vaikų šventės. Lietuvių mokyklos Urugvajuje. Mokyklos įkūrimas. Mokytojai ir mokiniai. Mokymo veikla. Vaikų šventės. Išvados. Naudotų šaltinių ir literatūros sąrašas. Priedai.
Pedagogikos referatas (43 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |