Referatai Kursiniai Diplominiai

Mano didžiausios gyvenimo vertybės
Mano didžiausios gyvenimo vertybės. Esės tikslas - atskleisti didžiausias savo gyvenimo vertybes. Žmogaus gyvybė ir pats gyvenimas yra pati svarbiausioji vertybė. Kitos labai svarbios vertybės yra šeima, draugai, aplinka, sveikata, laimė. Man labai svarbi vertybė yra mano šeima. Tai ta šeima kurioje aš gimiau ir užaugau, ir šeima kurioje gyvenu dabar. Šeima žmogui yra gyvenimo pamatas. Joje mes išmokstame mylėti, atleisti, suprasti, užjausti. Taip pat santykiai turi būti grindžiami pagarba, sąžiningumu, ištikimybe. Tik tokia šeima bus tvirta, o žmogus gyvendamas joje laimingas. Norint to pasiekti privalome stengtis, išmokti pasiaukoti, nusileisti. Ir nors šiais dabartiniais laikais į šeimą nebėra žiūrima taip rimtai kaip anksčiau, man šeima yra viskas, pats didžiausias mano turtas ir laimė. Žmogus šioje žemėje gyvena ne vien tik dėl savęs, ne vien tik sau. Aš gyvenu dėl savo vaiko ir savo šeimos.
Pedagogikos rašinys (2 pus.)


Matematikos planas - konspektas
Ketvirta klasė. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos. Tikslai. Pažintiniai. Karpant ir dalijant skritulius į dvi, keturias ir aštuonias dalis prisiminti, kas yra trupmenos skaitiklis, vardiklis. Lyginant sukarpytas dalis padaryti išvadą, kad kuo daugiau dalių skritulys padalintas, tuo mažesnė kiekviena dalis. Prisiminti, kad padalytosios dalys sudaro visumą, o užrašant gaunamas vienetas. Lyginti įvairias trupmenos dalis. Prisiminti, dešimtaines trupmenas, kad jos yra naudojamaos tik tada, kai daiktas dalijamas į 10 ar 100 lygių dalių, atliekant vadovėlyje 10 psl. 4 užduotį pirmą dalį. Atliekant 10 psl, esnačią 4 užduoties antrą dalį susipažinti su procento sąvoka. Prisiminti, kaip sprendžiami vienos dalies ir kelių dalių TAU, atliekant pratybų sąsiuvinyje 10psl, esančią 4 užduotį klasėje ir namuose. Psichomotoriniai. Karpant skritulius lavinti vaikų rankų raumenis. Lavinti vaikų dėmesį, atliekant užduotis. Emociniai. Pasakojant moksleiviams trupmenų atsiradimo istoriją, žadinti jų motyvaciją, domėtis, trupmenomis. Dirbant grupėje ir lenktyniaujant tarpusavyje, kas pirmiau išspręs užduotį, skatinti vaikų bendradarbiavimą, draugiškumą.
Pedagogikos pavyzdys (6 pus.)


Menas ir mokslas- tai dvi simbolių sistemos, kurios skirtingai perteikia žinias
kaip gi vesti žmogų į sudėtingąjį pasaulį, kad jis būtų ne elektiškas, ne chaotiškas išorinių poveikių darinys, bet talentingas veikėjas, naudingas kūrėjas, darni asmenybė? Šį klausimą sau užduoda ne vienas, o į jį atsakymą surasti išties sudėtinga. Kaip suderinti žmogaus ugdymą, kad jis įgautų kuo daugiau žinių, taptų visapusiškesnis ir galų gale tobulesnis? Manyčiau į šiuos klausimus atsakyti ir turetų padeti nagrinėjamoji tema- "Menas ir mokslas- tai dvi simbolių sistemos, kurios skirtingai perteikia žinias".
Pedagogikos referatas (12 pus.)


Mikroveiksniai
Įvadas. Šeima. Bendraamžių subkultūra. Mikrosociumas. Auklėjimo institutai. Religinės organizacijos. Išvados. Santykiai tarp visuomenės ir individo užima itin svarbią vietą. Visą gyvenimą žmogus priima sprendimus, kuriuos vienaip ar kitaip lydi pasekmės. Visuomenė užtikrina asmens saugumą, tačiau individas turi įgyti atsakomybės jausmą, pasekmių numatymą bei priėmimą. Taigi žmogus kaip visuomenės narys turi būti atsakingas už savo sprendimus, turi mokėti tinkamai elgtis vienoje ar kitoje situacijoje...
Pedagogikos referatas (16 pus.)


Mokyklos darbas su tėvais, kaip bendruomenės telkinimo priemonė
Įvadas. Bendruomenė, jos sudėtis, organizavimas, reikalingumas, ypatumai. Šeima. Mokykla. Darbas su tėvais, kaip mokyklos bendruomenės telkinimo priemonė. Tėvų vaidmuo bendruomenėje. Tėvų ir mokyklos santykiai. Darbo su tėvais formos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos kursinis darbas (23 pus.)


Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo kokybės valdymo modeliavimas bendrojo lavinimo mokykloje
ĮVADAS. MOKYKLOS IR ŠEIMOS BENDRADARBIAVIMO KOKYBĖS VALDYMO TEORINIAI PAGRINDAI. Kokybės problema šiuolaikinėje mokykloje ir bendradarbiavimo su tėvais kokybės vadyba. Kokybės kultūros vertybės mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo procese. Visuotinės kokybės vadybos priemonės ir principai mokyklos ir šeimos bendradarbiavime. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas, tobulinant švietimo paslaugų kokybę. Mokytojų ir tėvų, kaip ugdymo dalyvių, konstruktyvi sąveika, taikant šiuolaikinio mokymo(si) modelius. Bendradarbiavimo su tėvais vadybinių funkcijų tobulinimas mokykloje, taikant konstruktyvios sąveikos modelį. MOKYKLOS IR ŠEIMOS BENDRADARBIAVIMO KOKYBĖS VALDYMO EMPIRINIS TYRIMAS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE. Tyrimo metodologija ir organizavimas. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo patirties analizė Šiaulių „Juventos“ mokykloje, visuotinės kokybės vadybos principų taikymo aspektu. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo longitudinių tyrimų pobūdis ir duomenys. Mokyklos dokumentų, reglamentuojančių bendradarbiavimo su šeima valdymo kokybę, analizė. Mokykla, kaip švietimo paslaugas teikianti organizacija. Tėvų lūkesčiai mokyklos atžvilgiu. Mokytojų funkcijos. Tėvų įsipareigojimai. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo kokybės valdymo sąlygos. Bendradarbiavimo principai. Tėvų įsijungimas į bendradarbiavimą. Tėvų tapatinimasis su mokyklos bendruomene. Tėvų informacinių poreikių tenkinimas. Tėvų pedagoginis švietimas. GAIRĖS. IŠVADOS. PRIEDAI. LITERATŪRA.
Pedagogikos diplominis darbas (85 pus.)


Mokyklos ir šeimos bendravimas ir bendradarbiavimas
HODEGETIKA. Įvadas. Pradinės mokyklos vaidmuo ugdant ateities žmogų. Sėkmingas mokyklos ir šeimos ryšys. Šeimos ir pedagogo bendradarbiavimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas: mokykla – šeima. Tėvai mokyklos gyvenime. Klasės auklėtojo vaidmuo kuriant mokinių ir tėvų bendruomenę. Išvados. Ištrauka iš darbo. Nuo 1994 m. kaip vienas svarbesnių Lietuvos mokyklos uždavinių minimas mokyklos bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais. Šią sąveiką, kurios dalyviai yra ir ugdymo objektai, ir ugdymo subjektai, būtų galima pavaizduoti kaip kvadratą.Tėvai ir mokytojai yra dvi jėgos, labiausiai priartėjusios prie mokinio. Dėl to kvadratas pavirsta trikampiu. Visos ugdymo proceso grandys – mokytojai, mokiniai, tėvai – veikia viena kitą.
Pedagogikos referatas (13 pus.)


Mokyklos nelankymo priežastys
Įvadas. Socialinės priežastys, įtakojančios mokyklos nelankymą. Visuomenėje glūdinčios nenoro mokytis priežastys. Šeimoje glūdinčios nenoro mokytis priežastys. Pedagoginės priežastys, įtakojančios mokyklos nelankymą. Mokyklos mikroklimatas ir mokyklos fobija. Negatyvūs mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai. Psichologinės mokyklos nelankymo priežastys. Paauglystės ypatumai. Asmenybinės nenoro mokytis priežastys. Biologinės priežastys, įtakojančios mokyklos nelankymą.
Pedagogikos kursinis darbas (13 pus.)


Mokyklos nelankymo socialinės ir pedagoginės priežastys
Įvadas. Mokyklos nelankymą įtakojančios socialinės priežastys. Šeimos įtaka mokyklos nelankaaantiems vaikams. Neigiamas mokyklos ir bendraamžių. Pedagoginės priežastys, įtakojančios mokyklos nelankymą. Mokyklos mikroklimatas ir mokyklos fobija. Negatyvūs mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai. Mokyklos nelankymo socialinė- pedagoginė prevencija. Paslaugos iš švietimo sistemos "iškritusiems" vaikams. Socialinio pedagogo vaidmuo sprendžiant moksleivių mokyklos nelankymą. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir aptarimas. Išvados ir siūlymai. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. Darbo tikslas - atskleisti N mokyklos moksleivių nelankymo socialines ir pedagogines priežastis. Darbo objektas - moksleivių mokyklos nelankymo priežastys. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti literatūrą apie mokyklos nelankymą socialines ir pedagogines priežastis. Išsiaiškinti priežastis, kurios sukelia moksleivių mokyklos nelankymą. Išsiaiškinti socialinio pedagogo vaidmenį ir prevencines galimybes ugdymo įstaigose. Įvertinti prevencinio darbo efektyvumą švietimo įstaigose. Įvadas. Mokyklos nelankymą įtakojančios socialinės priežastys. Šeimos įtaka mokyklos nelankaaantiems vaikams. Neigiamas mokyklos ir bendraamžių. Pedagoginės priežastys, įtakojančios mokyklos nelankymą. Mokyklos mikroklimatas ir mokyklos fobija. Negatyvūs mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai. Mokyklos nelankymo socialinė- pedagoginė prevencija. Paslaugos iš švietimo sistemos "iškritusiems" vaikams. Socialinio pedagogo vaidmuo sprendžiant moksleivių mokyklos nelankymą. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir aptarimas. Išvados ir siūlymai. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. Darbo tikslas - atskleisti N mokyklos moksleivių nelankymo socialines ir pedagogines priežastis. Darbo objektas - moksleivių mokyklos nelankymo priežastys. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti literatūrą apie mokyklos nelankymą socialines ir pedagogines priežastis. Išsiaiškinti priežastis, kurios sukelia moksleivių mokyklos nelankymą. Išsiaiškinti socialinio pedagogo vaidmenį ir prevencines galimybes ugdymo įstaigose. Įvertinti prevencinio darbo efektyvumą švietimo įstaigose.
Pedagogikos kursinis darbas (37 pus.)


Mokymo priemonės. situacija ir analizė
Įvadas. Mokymosi sąvokos. Mokymosi priemonės. Vadovėliai svarbiausia mokymosi priemonė. Konspektai populiariausia mokinių mokymosi priemonė. Kompiuteris mėgstamiausia mokinių mokymosi priemonė. Mokymosi ištekliai. Mokymosi priemonių ir išteklių tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Mokymosi priemonės visada buvo ir bus svarbios, nes nuolat keičiasi vadovėliai, mokytojų knygos, žodynai, pratybų sąsiuviniai ir t.t. Be mokymosi priemonių negalima sukurti sąlygų kiekvienam jaunam žmogui įsigyti jo/jos sugebėjimus ir poreikius atitinkančias švietimo, mokymo ir studijų paslaugas bei užtikrinti, kad švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų sistema atitiktų besikeičiančios ekonomikos bei verslo poreikius. Be mokymosi priemonių neįmanoma kurti patrauklios mokymosi aplinkos, diegti inovatyvių profesinio mokymo ir mokymosi metodų, vystyti ir užtikrinti nuotolinio mokymo sistemos.
Pedagogikos konspektas (20 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |