Referatai Kursiniai Diplominiai

Moksleivių mokyklos nelankymo priežasčių analizė
Įvadas. Moksleivių mokyklos nelankymo priežasčių atsiradimo prielaidos ir aplinkybės. Mokyklos nelankymo priežastys. Vaiko asmenybėje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Šeimoje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Mokykloje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Visuomenėje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Paslaugos iš švietimo sistemos iškritusiems vaikams. Informacijos šaltinių analizės išvados. Tyrimo metodika. Respondentų atrankos pagrindimas. Anketos pagrindimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Moksleivių vengiančių lankyti mokyklą pasiskirstymas pagal lytį. Asmenybinės moksleivio mokyklos nelankymo priežastys. Šeimoje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Mokykloje glūdinčios aplinkybės. Moksleivių veikla pabėgus iš pamokų. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir šaltiniai.
Pedagogikos diplominis darbas (48 pus.)


Montesori ugdymo sistema Lietuvoje
Įvadas. Montesori ugdymas Lietuvoje. Priedai. Išvados. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Montesorinio ugdymo pradininkė – italė Marija Montesori. M. Montesori taikydama tuomet naują, savotišką ugdymo metodą dirbo su protiškai atsilikusiais vaikais ir pasiekė stebėtinų rezultatų. Kaip vėliau paaiškėjo tai nebuvo vaikai su protine negalia, jie buvo tiesiog socialiai apleisti, o montesori metodas padėjo jiems grįžti į pilnavertį gyvenimą. Marijos Montessori pedagoginė sistema anuo metu reiškė revoliuciją. Pedagogė priklausė pedagogikos reformavimo judėjimui.
Pedagogikos referatas (16 pus.)


Narkomanija ir alkoholizmas bei jų prevencija mokykloje
Įvadas. Šiek tiek istorijos apie narkotines medžiagas. Narkotikai. Narkomanija. Kas yra priklausomybė?. Kodėl žmonės vartojo ir vartoja narkotines medžiagas?. Kaip atpažinti narkotikus vartojantį žmogų? Prevencija. Gydymas. Narkotikai – ne vien cheminės medžiagos. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatas (29 pus.)


Narkomanijos prevencija mokykloje
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Literatūrosapžvalga. Narkomanija lietuvoje. Žalingų įpročių paplitimas lietuvoje. Statistinė informacija apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimą bei neteisėtą apyvartą lietuvoje m. Narkomanijos prevencija mokykloje. Narkotinių medžiagų samprata ir klasifikacija. Priežastys, įtakojančios narkotikų vartojimą mokinių tarpe. Narkomanijos prevencijos pagrindiniai aspektai mokykloje. Pagalbos telefonai. Narkomanijos prevencijos pagrindiniai aspektai šeimoje. Narkomanijos prevencijos mokykloje tyrimas. Tyrimo metodika. Anketinės apsklausos analizė ir apibendrinimas. Išvados. Literatūra. Priedai. Darbo tikslas - Išanalizuoti narkomanijos prevenciją mokykloje. Aprašyti narkotinių medžiagų rūšis, visuomenės sampratą apie narkotikus ir jų vertinimą, paanalizuoti priežastis, įtakojančias vartoti narkotines medžiagas bei jas propaguoti. Aptarti metodus kaip būtų galima išvengti narkotinių medžiagų vartojimo mokyklinio amžiaus asmenų tarpe , išanalizuoti narkomanijos sąvoką ir ją kuriančių veiksnių visumą. Pateikiami narkomanijos įveikimo principai, metodai ir priemonės.Aptariami tyrimo rezultatai, gauti vasaros stovyklose, skirtose jaunimui, nukentėjusiam nuo narkotikų. Taip pat ištirti ar mokyklose pakankamai mokiniai aprūpinami informaciją apie narkotines medžiagas, jų žalingą poveikį organizmui.
Pedagogikos diplominis darbas (48 pus.)


Neformalios sveikatos ugdymo veiklos vertinimas Švenčionėlių antrojoje vidurinėje mokykloje
Įvadas. Sveikatos priežiūros mokykloje organizavimas. Sveikatos ugdymo projektai, programos, renginiai mokykloje. Sveika ir saugi aplinka. Darbas su tėvais. Mokytojų kvalifikacija. Išvados. Vaikų sveikatai įtakos turintys veiksniai labai įvairūs: nesubalansuota mityba ir mažas fizinis aktyvumas, traumos ir smurtas, mobilumas ir transportas, fizinė aplinka (aplinkos ir vidaus oro tarša, nesaugus vanduo, pavojingos cheminės medžiagos, triukšmas), nepalankios socialinės sąlygos (palikti ar neprižiūrimi vaikai ir kt.)
Pedagogikos referatas (14 pus.)


Norvegijos pradinio ugdymo sistema
Švietimo reformos. Norvegijos švietimo dokumentai. Švietimo sistemos struktūra. Mokymo procesas pradinėje mokykloje. Mokymo dalykai. Prailginta grupė mokykloje (day-cary). Mokymosi pasiekimų vertinimas. Mokslo metų ir pamokų trukmė. Mokytojo kvalifikacija. Sutrikimų turinčių vaikų integravimas. Papildomas ugdymas.
Pedagogikos referatas (7 pus.)


Organizacijos kultūros samprata
ĮVADAS. ŠVIETIMO ORGANIZACIJOS KULTŪROS SAMPRATA. Kultūros ir organizacijos samprata. Organizacijos kultūros samprata. Švietimo organizacijos kultūros ypatybės. ORGANIZACIJOS KULTŪROS NEVALSTYBINĖSE KOLEGIJOSE EMPIRINIO TYRIMO METODOLOGIJA IR METODIKA. Tyrimo metodologinės nuostatos. Tyrimo imtis (tyrimo dalyviai). Tyrimo instrumentai ir jų matavimo charakteristika. Tyrimo eiga ir tyrimo etikos ypatumai. ORGANIZACIJOS KULTŪROS NEVALSTYBINĖSE KOLEGIJOSE TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ LYGINAMUOJU ASPEKTU. Kiekybinio tyrimo rezultatų analizė. Kokybinio tyrimo rezultatų analizė. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Išnagrinėjus įvairių mokslinių tyrimų išvadas ir siūlomus sprendinius bei atsižvelgus į šiandieninę kolegijų situaciją Lietuvoje, galima teigti, jog organizacijos kultūra kolegijose yra aktuali tyrimo problema, kuri iki šiol moksliškai nenagrinėta. Tokių organizacijų kultūrą ypač aktualu tyrinėti, nes šios organizacijos atspindi modernios organizacijos idėją, jos užima ypatingą vietą visuomenėje, savo aktyvumu įtakodamos visuomenės vystymosi procesus...
Pedagogikos diplominis darbas (69 pus.)


Paauglių delinkventinis elgesys mokykloje: problemos ir jų sprendimo būdai
Įvadas. Paauglių delinkventinis elgesys mokykloje: problemų ir jų sprendimo būdų teorinė dalis. Delinkventinio elgesio samprata mokslinėje literatūroje. Delinkventinis elgesys paauglystėje. Delinkventinio elgesio veiksniai. Socialiniai veiksniai. Asmenybiniai veiksniai. Delinkventinio elgesio problemų mokykloje sprendimo būdai. Socialinio pedagogo prevencinė veikla mokykloje. Skyrius paauglių delinkventinio elgesio problemų tyrimas mokykloje. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados literatūra.
Pedagogikos kursinis darbas (34 pus.)


Paauglių smurtą lemiantys veiksniai
Įvadas. Smurto samprata ir jo rūšys. Fizinis smurtas. Emocinis smurtas. Seksualinis smurtas. Tyrimas ir jo analizė. Išvados. Smurtas prieš vaikus – tai vaikų nūdienos gyvenimo rykštė. Tai viena aktualiausių problemų dabartinėje visuomenėje. Smurtas ir prievarta nėra naujas reiškinys. Jis egzistuoja visuose visuomenės sluoksniuose, įvairiose šeimose, visame pasaulyje. Kiekvieną dieną spaudoje, televizijoje mirga pranešimai ne tik apie vaikus, paauglius patyrusius prievartą, bet ir apie smurtaujančius, nusikalstančius vaikus.
Pedagogikos kursinis darbas (26 pus.)


Pagalbos reikšmė ugdant neįgalumą turinčius mokinius
Įvadas. Protinis atsilikimas. Mokymosi negalios. Emociniai arba elgesio sutrikimai. Komunikacijos sutrikimai. Klausos sutrikimai. Regos sutrikimai. Fizinės negalios. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatas (12 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |