Referatai Kursiniai Diplominiai

Ilgalaikis ugdymo planas metams. Anglų kalba
2 klasė. Klasių charakteristika. Priemonės. Mokymo tikslas. Mokymo uždaviniai. Vertinimas. Pamokų ciklo. pavadinimas. Gebėjimai. Valandos. Vertinimas. Integracija. Pastabos.
Pedagogikos pavyzdys (5 pus.)


Ilgalaikis ugdymo planas metams. Kūno kultūra
7 klasė. Priemonės. Klasės/ grupės charakteristika. Tikslas. Uždaviniai. Vertinimas. Nuostatos. Integracija. Mėnuo. Ciklo/temos pavadinimas. Valandų skaičius. Gebėjimai. Vertinimas. Pastabos.
Pedagogikos pavyzdys (3 pus.)


Ilgalaikis ugdymo planas metams. Muzika
Dalykas: MUZIKA. Klasė (koncentras): 5-6. Muzikos dalyko tikslas 5-6 klasėse. Vertinimas: (mokyklos nustatyta tvarka - 10 balų sistema ar įskaita). Dirbama pagal: 2008 m. patvirtintą muzikos bendrąją programą pagrindiniam ugdymui. Bendrosios programos: įgyjamos nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas. Veiklos sritys / Kompetencija / Nuostatos / Gebėjimai / Žinios ir supratimas.
Pedagogikos pavyzdys (13 pus.)


Ilgalaikis ugdymo planas metams. Muzika (2)
Dalykas: MUZIKA. Klasė (koncentras): 7-8. Muzikos dalyko tikslas 7-8 klasėse - populiariosios muzikos fenomenas, populiariosios ir akademinės muzikos sąsajų paieška. Vertinimas: (mokyklos nustatyta tvarka - 10 balų sistema ar įskaita). Dirbama pagal: 2008 m. patvirtintą muzikos bendrąją programą pagrindiniam ugdymui. Bendrosios programos: įgyjamos nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas. Veiklos sritys / Kompetencija / Nuostatos / Gebėjimai / Žinios ir supratimas.
Pedagogikos pavyzdys (11 pus.)


Just.Marcinkevičius. Kasdienybė, kaimas, jo buitis - lyrikos vertybės
Pamokos planas 10 klasei. METRIKA. Uždaviniai: plėsti ir gilinti literatūros žinias; supažindinti su Just.Marcinkevičiaus lyrika; skatinti mąstymą. PAMOKOS SITUACIJA. PAMOKOS STRUKTŪRA: dalys; dalių turinys; papildoma medžiaga. PAMOKOS EIGA: struktūra; mokytojo veiksmai; motyvacija; mokinių veiksmai. LITERATŪRA.
Pedagogikos pavyzdys (8 pus.)


Karnavalas: "Šokių eurovizija"
Darbas skirtas mokykloje pravesti naujametinį karnavalą. Tikslai ir uždaviniai. Ugdyti kūrybiškumą, originalumą. Mokyti gražaus ir kultūringo elgesio. Lavinti meninį, muzikinį ir estetinį skonį. Ugdyti pagarbą vienas kitam, mokytojui. Suteikti teigiamų emocijų. Metodai. Individualus kūrybinis darbas. Grupinis darbas. Pasiruošimas renginiui. Sugalvojama tema. Parašomas scenarijus. Parenkami konkurso vedėjai, vertinimo komisija. Parengiamos konkurso užduotis. Numatoma kaip papuošti salę. Parašomas skelbimas. Priedas: renginio scenarijus.
Pedagogikos pavyzdys (4 pus.)


Klasės auklėtojo veiklos aprašas
Rūpinasi moksleivių ugdymu. Bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, globėjais, specialistais. Organizuoja klasės savivaldą. Rūpinasi moksleivių sielovadine ir socialine veikla. Prižiūri klasės patalpas, švarą, inventorių. Skatina moksleivius atsakingai tvarkyti dienoraštį, pažymių arba pasiekimų knygeles. Tvarko klasės dienyną...
Pedagogikos pavyzdys (5 pus.)


Klasės auklėtojo veiklos planas
2 klasė. Klasės valandėlės. Kiti renginiai. Individualus darbas. Bendradarbiavimas su kitais klasėje, dirbančiais, mokytojais. Bendravimas su mokyklos savivalda. Bendravimas su mokinių tėvais.
Pedagogikos pavyzdys (3 pus.)


Klasės auklėtojo veiklos planas (2)
11 klasė. Tikslas. Formuoti klasės bendruomenę, kuri būtų gerai organizuota, gebėtų atstovauti klasės interesams ir kiekvienas narys galėtų įgyvendinti savo individualius ugdymosi tikslus ir poreikius. Uždaviniai. Kuriami ir koreguojami tarpasmeniniai mokinių santykiai. Organizuojama klasės savivalda. Bendradarbiaujama su visų dalykų mokytojais, administracija, specialiąja pedagoge, socialine pedagoge. Tėvai reguliariai informuojami apie vaiko ugdymosi pasiekimus, kviečiami į klasės mokyklos renginius, organizuojami bendri formalūs ir neformalūs mokytojų ir tėvų susitikimai.
Pedagogikos pavyzdys (6 pus.)


Klasės auklėtojo veiklos planas (3)
Klasės auklėtojos - m.m. tikslas ir uždaviniai. Tikslas: klasės pažangumo ir lankomumo pagerinimas. Uždaviniai. Iki mokslo metų galo sumažinti be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičių (lyginant su praėjusiais mokslo metais). Padėti silpniesiems mokiniams trimestrus baigti be neigiamų pažymių. Trumpa klasės charakteristika. Žinios apie moksleivių šeimas. Darbo planas.
Pedagogikos pavyzdys (6 pus.)


Puslapiai  1 | 2 | 3 | 4 |