Referatai Kursiniai Diplominiai

Akcinės bendrovės "Atlantic boats" charakteristika ir veiklos dokumentai
Turinys. UAB "Atlantic boats" charakteristika. Veiklos dokumentai. Prašymas priėmimo į darbą. Prašymas suteikti atostogas. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Lydraštis. Įgaliojimas. Rekomendacija. Pažyma. Protokolas. Bylų perėmimo aktas. Akcijų pirkimo-pardavimo aktas-. Dokumentacijos planas. Išvada. Literatūra. Priedai. Registrų sąrašas. Akcininkų susirinkimo sąrašas.
Raštvedybos kursinis darbas (27 pus.)


Aktų pavyzdžiai
Bylų perėmimo aktas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Aktas dėl trūkstamų tarptautinių žodžių žodynų. Buhalterė, perdavė, o archyvo vedėja priėmė bylas. Atrinkos naikinti šios bylos, kurių saugojimo terminas pasibaigęs.
Raštvedybos pavyzdys (3 pus.)


Atsisakymo susipažinti su drausmės nuobaudos skyrimu aktas
Komisija, sudaryta iš personalo skyriaus konsultanto Virgainio Paskliundos, juriskonsulto Regimanto Lukausko ir ekspedicijos tarnybos vedėjo Vinco Verstinio, atsisakymo pasirašyti faktą įteisina aktu.
Raštvedybos pavyzdys (1 pus.)


Buhalterio pareiginė instrukcija
Pagrindinė buhalterio funkcija yra tvarkyti įstaigos ūkinės – finansinės veiklos buhalterinę apskaitą. Įstaigos buhalterį priima ir atleidžia direktorius. Įstaigos buhalteris savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu, norminiais aktais, reguliuojanččiais apskaitos ir atskaitomybės tvarkymą, mokesčių mokėjimą ir deklaravimą, direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šia instrukcija.
Raštvedybos pavyzdys (1 pus.)


Darbuotojo charakteristika
Darbuotojo charakteristikos pavyzdys
Raštvedybos pavyzdys (1 pus.)


Dokumentų pavyzdžiai
Buhalterės pareiginė instrukcija. Įsakymas dėl pervedimo į kitas pareigas. Posėdžio protokolas. Prašymas dėl atleidimo iš darbo. Prašymas dėl dokumentų išdavimo. Pažyma apie mėnesinį darbo užmokestį. Pažyma apie Lietuvos Respublikos teatrų dokumentų tvarkymą ir saugojimą. Tarnybinis pranešimas apie raštvedybos instrukcijos reikalavimų pažeidimus. Dėl bendradarbiavimo. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas.
Raštvedybos pavyzdys (11 pus.)


Dokumentų rengimo analizė "Artva" įmonėje
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Organizacijos struktūra. Dokumentų valdymo sistema. Dokumentų apyvartos schema. Registravimo priemonės. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Konkrečių įmonės dokumentų apžvalga. Įmonės rengiamų dokumentų įforminimas ir jų analizė. Teisės aktų įforminimas ir jų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra.
Raštvedybos analizė (17 pus.)


Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga UAB „xxx“ įmonėje
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Organizacinė struktūra. Raštvedybos (dokumentų valdymo) sistema. Registravimo priemonės. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įmonės dokumentų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai. Raštvedyba – įmonės vidaus administravimo sritis, apimanti dokumentų tvarkymo ir valdymo procesus nuo jų rengimo ar gavimo iki atrinkimo saugoti ar naikinti. Raštvedybos taisyklės nustato pagrindinius dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo reikalavimus, kurie taikomi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas, rašytiniams ir jiems prilygintiems dokumentams, susijusiems su tų įstaigų veikla. Dokumentų įforminimo tvarką nustato Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19.
Raštvedybos referatas (15 pus.)


Įmonės charakteristika ir dokumentai
Įvadas. Įmonės charakteristika. Lietuvos viešojo administravimo institutas. Dokumentai: Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl konferencijos atidėjimo. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Garantinis raštas. Lydraštis. Komercinis pasiūlymas. Įgaliojimas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie gautas pajamas. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dviejų asmenų surašytas aktas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (5).
Raštvedybos namų darbas (36 pus.)


Įmonių ir organizacijų veiklos dokumentai
Iniciatyvinis raštas. Prašymas. Pažyma. Gyvenimo aprašymas. Rekomendacija. Protokolas. Sąrašas. Aktas. Tarnybinis pranešimas. Įgaliojimas. Įsakymas personalo klausimu. Įsakymas atostogų klausimu. Įsakymas komandiruotės klausimu. Įsakymas pagrindinės įstaigos veiklos klausimu. Nutarimas. Sprendimas. Potvarkis. "N" organizacijos įstatai. "N" struktūrinio padalinio nuostatai. "N" organizacijos dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Bylų baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo bylų apyrašas.
Raštvedybos pavyzdys (25 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 |