Referatai Kursiniai Diplominiai

Civilinė sauga
Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Atsakomybe už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Saugos mokymas įmonėje, žinių tikrinimas, dokumentacija. Traumatizmo rodikliai. Elektrinės traumos. Kintamos ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Elektros izoliacija, jos normavimas. Periodinė ir nuolatinė izoliacijos kontrolė. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros būdai. Įžeminimas. Įžemintuvų instrukcijos, tipai. Įžeminimo taikymo sritis. Įžeminimo varžos normavimas. Patalpų pavojingumo (elektra) klasifikacija. Įnulinimas. Talpuminių nuotėkio srovių kompensavimas. Apsauginis el tinklo išjungimas. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Elektrotechninių apsaugos priemonių išbandymas. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektomagnetinių laukų normavimas. Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų priemonės. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Apsaugos nuo lazerio spindulio priemonės. Jonizuojančių spinduliavimų rūšys. Jonizuojančių spinduliavimų vienetai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veikimas. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Šiluminė aplinka. Oro užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Virpesių šaltiniai pramonėje. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Virpesių normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai ir darbingumui. Apšvietimo rodikliai. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Apšviestumo normavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Saugi gamyba. Ergonomikos metodai. Rizikos vertinimas. Medžiagų užsidegimo sąlygos, ribinės koncentracijos. Gamybinių patalpų gaisro pavojaus įvertinimas. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos valdymas Lietuvoje.
Saugos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Civilinės ir darbo saugos projektas
Įmonės aprašymas. Skalbėjos darbų saugos ir sveikatos instrukcija. Bendroji dalis. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Skalbėjos veiksmai darbo metu. Veiksmai avariniais atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Rizikų įvertinimo, parenkant asmenines apsaugines priemones lentelė. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo pakeliui aktas forma n-2. Išvados ir pasiūlymai. Litratūra.
Saugos referatas (17 pus.)


Civilinės saugos individualios apsaugos priemonės
Individualios apsaugos priemonės. Filtruojančios dujokaukės skirstomos į pramonines ir civilines. Patikimiausia kvėpavimo organus izoliuojanti priemonė - dujokaukė. Kvėpavimo organus izoliuojančių priemonės. Paprasčiausios odos apsaugos priemonės. Specialus švarinimas. Darbo šaltiniai. Pagal 1949 metų Ženevos Konvencija nurodoma , kad civilinė sauga- tai kompleksas priemonių gyventojams karo arba gaivalinių bei stichinių nelaimių metu, tampat įvykus avarijai arba katastrofai gamyboje apsaugoti. Ekstremaliomis situacijomis labai didelis vaidmuo tenka individualioms ir kolektyvinėms apsaugos priemonėms. Individualių ir kolektyvinių priemonių paskirtis apsaugoti gyventojus nuo radioaktyvių, cheminių medžiagų, kad jų nepatektų į žmogaus organizmą ir ant odos. Individualios apsaugos priemonės skirstomos į kvėpavimo organus ir odą apsaugančias priemones.
Saugos referatas (9 pus.)


Civilinės saugos pagrindai
Dirbtiniai jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui. Pirmoji pagalba žaizdų atveju. Ištrauka iš darbo. Jonizuojanti spinduliuotė, paprasčiau apibūdinama kaip radiacija, pats jonizuojančiojo spinduliavimo reiškinys vadinamas radioaktyvumu-tai kai kurių cheminių elementų savybe spinduliuoti nematomą energiją. Pirmasis tai atrado prancūzų mokslininkas A.A.Bekerelis 1886 m.,jis pirmasis ir susidūrė su nemalonia radioaktyviojo spinduliavimo savybe-jo poveikiu gyviesiems organizmams.
Saugos referatas (9 pus.)


Darbo ir civilinės saugos projektas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Vaistininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr.7. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą aktas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas.
Saugos kursinis darbas (16 pus.)


Darbo sauga (1)
Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos DSS srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai (PPĮ) ir darbai. Darbų Saugos ir Sveikatos (DSS) kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas, instruktavimas saugos ir sveikatos klausimais. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo higiena. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos. Kenksmingos cheminės sąlygos. Darbo vietų apšvietimas. Triukšmas ir jo įtaka žmogui. Gamybiniai virpesiai. Jonizuojančioji spinduliuotė. Elektromagnetinės spinduliuotės.
Saugos konspektas (3 pus.)


Darbo sauga (2)
Cheminė aplinka. Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės. Pagrindinės sąvokos. Atsižvelgiant į poveikio ypatumą žmogaus organizmui, kenksmingos medžiagos skirstomos į... Kenksmingos medžiagos į organizmą patenka... Sudėtinis kenksmingų medžiagų veikimas. Gamybinės dulkės. Pagal susidarymo būdą dulkės skirstomos į... Pagal cheminę sudėtį dulkės skirstomos į... Pagal dispersiškumą (didumą) dulkės skirstomos į... Tokių dulkių svarbiausi degumo rodikliai yra... Pagal sprogumo ir degumo laipsnį degios dulkės skirstomos į keturias klases... Pagal dulkių koncentracijos dydį gamybinės aplinkos ore, darbo sąlygos klasifikuojamos taip... Oro grynumas paprastai tikrinamas šiais būdais... Dulkių koncentracijos nustatymo metodai. Apsaugai nuo kenksmingų dulkių, dujų ir garų naudojamos šios priemonės... Vėdinimo sistemos klasifikuojamos... Individualios apsaugos priemonės.
Saugos konspektas (15 pus.)


Darbo sauga (3)
Medžiagų ir energijos judėjimas aplinkoje ir žmoguje. Negyvoji gamta, jos tarša ir poveikis gyvajai gamtai. Šviesa, šviesos charakteristika, šviesos suvokimas. DARBO VIETU APSVIETIMAS. Meteorologinės sąlygos. Kenksmingos medžiagos, jų charakteristika, poveikis žmogaus organizmui. Natūralus ir dirbtinis vėdinimas. Triukšmas, jo charakteristika, poveikis žmogaus organizmui. Virpesiai, jų charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, mažinimas, matavimas ir normavimas. Jonizuojančioji spinduliuotė, poveikis žmogaus organizmui, apsauga. Elektos srovės poveikis žmogaus organizmui, jį nulemiantys faktoriai, apsauga. Elektomagnetinė spinduliuotė, jos charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, apsauga.
Saugos špera/ paruoštukė (4 pus.)


Darbo sauga (4)
Pagrindinės sąvokos. Privalomi saugos darbe instruktavimai... Pirminį instruktavimą darbo vietoje... Periodinį instruktavimą darbo vietoje... Papildomą instruktavimą darbo vietoje... Tikslinis instruktavimas darbo vietoje įforminamas atliekantiems pavojingus, kenksmingus darbus. Darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens atestavimas. Ergonominiai rizikos veiksniai. Ergonominiai veiksniai. Darbo vietos pritaikymas darbuotojo galimybėms. Nelaimingų atsitikimų klasifikavimas. Nelaimingi atsitikimai, darbe, kai surašomas N-1 formos aktas. Nelaimingas atsitikimas, susijęs su darbu, kai surašomas N-2 formos aktas. Nelaimingi atsitikimai, nesusiję su darbu, jei...Sunkių, grupinių, mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas, įforminimas, apskaita. Lengvų, sunkių, mirtinų nelaimingų atsitikimų kelyje į/iš darbo tyrimas, įforminimas, apskaita.
Saugos konspektas (9 pus.)


Darbo sauga chemijos laboratorijoje
Darbo sauga. Instruktažai. Bendrieji reikalavimai. Laboratorijoje gali dirbti asmuo. Kad laboratorija oficialiai veiktų, joje turi būti. Reikalavimai prieš pradedant darbą. Reikalavimai darbo metu. Bendri reikalavimai atskirom laboratorijom. Bendros darbo taisyklės. Reikalavimai baigus darbą. Reikalavimai avarinėje situacijoje. Dirbant laboratorijoje. Darbo sauga, dirbant su stikliniais indais ir ampulėmis. Saugus darbas su ampulėmis. Stiklo indų termoatsparumas. Saugus darbas su vakuumo aparatais. Darbo saugumo taisyklės. Distiliavimas po vakuumu. Tirpiklių distiliavimas: taisyklės. Šildikliai, šilumokaičiai. Užpildant voneles degiais šildikliais, reikia. Saugumo technika su dujiniais degikliais. Saugus darbas su dujų balionais. Indų plovimas. Saugus darbas su agresyviomis medžiagomis. Nuodingos medžiagos. Priešnuodžiai (cheminiai antidotai). Nuodingų medžiagų nustatymo ore būdai. Nuodingų medžiagų įsigijimas, gabenimas ir laikymas. Saugus darbas su šarminias metalais. Organiniai peroksidai. Peroksidų nustatymas. Organinių peroksidų pašalinimas. Dabas su organiniais peroksidais. Pasekmės. Cheminių medžiagų neutralizavimas. Reagentų sandėliavimas. Atskirai laikomų reagentų grupės. Sandėliavimas fabriko sąlygomis. Saugus darbas su elektra. Terminiai nudegimai. Cheminiai nudegimai. Pirmoji pagalba. Bendriausios taisyklės dirbti su elektros prietaisais. Draudžiama. Pirmoji pagalba. Darbo sauga- tai kompleksinė, socialinė, techninė mokslo šaka, nagrinėjanti teisines saugaus darbo organizavimo normas, būdus, darbo sąlygom gerinti, gamybinio traumatizmo apsinuodijimų ir profesinių ligų klausimus, saugius techninius procesus, saugos nuo elektros būdus, darbo higienos, gamybinės sanitarijos klausimus.
Saugos konspektas (26 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 |