Referatai Kursiniai Diplominiai

Darbo sauga, ergonomika ir gaisrinė sauga
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMINIS REGLAMENTAVIMAS. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai. Potencialiai pavojingi darbai, pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. DARBO HIGIENA. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos, mikroklimato parametrų higieninis normavimas. Gamybinės dulkės, jų savybės, higieninis normavimas, dulkėtumo mažinimo principai. Kenksmingos medžiagos, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Apšvietimo sąvokos ir vienetai. Apšvietos būdai ir sistemos, higieninis normavimas. Triukšmo charakteristika, jo poveikis žmogui, higieninis normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Virpesių charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Jonizuojančios spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. ERGONOMIKA. Ergonomikos samprata. Ergonomikos mokslo vystymosi istorija. Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsajos. Ergonomikos tyrimo metodologija. Dešimt ergonomikos fizikinių principų. Dešimt ergonomikos pažinimo principų. Raumenų darbas (fiziologiniai principai, energijos sąnaudos). Judesių valdymas nervų sistema (psichologiniai principai, refleksai ir įgūdžiai). Darbo efektyvumo kėlimas (optimalus raumenų jėgos panaudojimas). Darbo vietų projektavimas. GAISRINĖ SAUGA. Degimo sistemos. Degimo procesai. Degiųjų dujų, garų ir oro mišinių sprogimas. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Evakuaciniai išėjimai ir keliai. Gaisrų gesinimo būdai. Gaisrų gesinimo medžiagos. Gaisrinė signalizacija ir ryšiai.
Saugos kursinis darbas (24 pus.)


Darbų ir civilinė sauga
Darbų ir civilinė sauga. Saugos sąvokos ir jų apibūdinimai. Darbų saugos tikslas ir uždaviniai. Civilinės saugos tikslas ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos svarbiausi terminai, tikslas ir uždaviniai. Nelaimingų atsitikimų prevencija. Nelaimingų atsitikimų darbe psichologinės priežastys. Darbuotojų rizika ir atsargumas. Asmeninė, darbdavių ir objektyvi rizika. Pavojų atsiradimas ir plėtra. Baimė ir sąmyšis. Sveikatos saugos pagrindai. Saugus vanduo ir maistas. Žmogaus aplinka. Žmogaus sveikata. Darbo higiena. Mikroklimatas, jo įtaka žmogaus organizmui, normavimas. Gamybinės dulkės, jų įtaka žmogaus organizmui. Kenksmingos cheminės medžiagos, jų charakteristikos ir poveikis žmogaus organizmui. Apšvietos būdai ir sistemos ir apšvietimo matavimas ir normavimas. Priešgaisrinės sauga. Gaisrų priežastys. Degimo proceso esmė, degimo sąlygos. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Evakuacija gaisro metu. Gaisrų gesinimas miškuose ir durpynuose. Elektrosauga. Apsaugos nuo elektros priemonės. Pirmoji pagalba. Galvos traumos. Žaizdų tvarstymas. Kraujavimas. Nudegimas. Nušalimas, sušalimas. Darbų saugos organizavimas. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Valstybinė ir vidinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, ir jų klasifikavimas. Darbų sauga – tai visuma profesinės rizikos mažinimo priemonių, skirtų pasiekti visapusiškai saugų žmonių darbą. Žmonių darbas gali būti laikomas saugiu, jeigu jis nekelia pavojų pačiam dirbančiąjam, bendradarbiams ir aplinkiniams žmonėms, produkcijos vartotojams, žmonių aplinkai ir gamtai, žmonių asmeniniam ir valstybės turtui, ateities kartų žmonėms. Detaliau išreiškus darbosaugos sąvoką, ją galima apibūdinti taip: darbų sauga – tai visuma profesinės rizikos mažinimo priemonių, skirtų žmonių gyvybės, sveikatos, darbingumo, turto ir aplinkos išsaugojimui darbe. Darbų saugos tikslas - visapusiškai saugus žmonių darbas. Uždaviniai – gyvybės, sveikatos, darbingumo, turto ir aplinkos išsaugojimas.
Saugos konspektas (19 pus.)


Darbų sauga
Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Atsakomybe už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Saugos mokymas įmonėje, žinių tikrinimas, dokumentacija. Traumatizmo rodikliai. Elektrinės traumos. Kintamos ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Pirmoji pag. nukentėjus nuo el. sr. El. sr. Nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. El izoliacija, jos normavimas. Periodinė ir nuolatinė izoliacijos kontrolė. Pagrindiniai apsaugos nuo el būdai. Įžeminimas. Įžemintuvų instrukcijos, tipai. Įžeminimo taikymo sritis. Įžeminimo varžos normavimas. Patalpų pavojingumo(elektra) klasifikacija. Įnulinimas. Talpuminių nuotėkio srovių kompensavimas. Apsauginis el tinklo išjungimas. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Elektrotechninių apsaugos priemonių išbandymas. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektomagnetinių laukų normavimas. Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų priemonės. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Apsaugos nuo lazerio spindulio priemonės. Jonizuojančių spinduliavimų rūšys. Jonizuojančių spinduliavimų vienetai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veikimas. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Šiluminė aplinka. Oro užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Virpesių šaltiniai pramonėje. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Virpesių normavimas. Virpesių mažinimo budai. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai ir darbingumui. Apšvietimo rodikliai. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Apšviestumo normavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Saugi gamyba. Ergonomikos metodai. Rizikos vertinimas. Medžiagų užsidegimo sąlygos, ribinės koncentracijos. Gamybinių patalpų gaisro pavojaus įvertinimas. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos valdymas Lietuvoje.
Saugos špera/ paruoštukė (4 pus.)


Darbų sauga (2)
Darbų saugos reikšmė. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbo saugos normatyvinių dokumentų rengimo tvarka. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos kontrolės formos. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų traktavimas. Nelaimingų atsitikimų analizė, metodai ir įvertinimo koeficientai. Profesinės ligos, jų tipai. Darbo ir poilsio laikas.
Saugos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Darbų sauga ir darbo vietos įrengimas
Darbų saugos samprata. Sistemos žmogus, mašina, aplinka samprata. Darbų saugos tikslas ir uždaviniai. Darbo aplinkos profesinės rizikos veiksniai. klasifikavimas. Darbo sąlygų klasifikavimas. Normatyvinių teisinių darbų saugos aktų sistema. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Darbuotojų pareigos ir teisės. Darbo laikas. Poilsio laikas. Jaunų asmenų saugos ir sveikatos garantijos. Moterų saugos ir sveikatos darbe garantijos. Darbo sutartis. Atsakomybė. Kolektyvinės sutartys ir kolektyviniai susitarimai. Kolektyvinių ginčų reguliavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbų saugos organizavimas įmonėje. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. Darbuotojų ir darbdavių mokymas darbų saugos klausimais. Darbuotojų mokymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas. Nelaimingi atsitikimai ir jų tyrimas. Profesinės ligos ir jų tyrimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir pl draudimas ir socialinės išmokos. Gamybinė sanitarija. Gamybinės dulkės. Apsauga nuo cheminių medžiagų. Nuodingų cheminės medžiagų koncentracijos mažinimo gamyboje tyrimai. Agresyvios cheminės medžiagos. Pirmoji pagalba apsinuodijus chemikalais. Gamybinių patalpų vėdinimas. Gamybinis apšvietimas. Apsauga nuo triukšmo. Apsauga nuo virpesių. Apsauga nuo kenksmingo spinduliavimo. Darbo vietų organizavimas. Nelaimingų atsitikimų ir susirgimų darbe psichologinės priežastys.
Saugos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Darbuotojų sauga ir sveikata
Įvadas. Įmonės gamybinė veikla. Įmonėje egzistuojantys rizikos faktoriai. Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Darbo laiko trukmė. Poilsio laikas. Įvertinti ar darbo aplinka atitinka DSS teisės aktų nustatytus reikalavimus. Elektrosauga įmonėje. Priešgaisrinė sauga įmonėje. LR institucijų dokumentai reglamentuojantys saugų ir sveiką darbą. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Darbuotojų sauga ir sveikata – tai visos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti skirtos prevencinės priemonės, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta. Kiekvienas darbuotojas turi teisę saugiai dirbti ir jam turi būti sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. Jo darbo vieta ir aplinka turi būti saugi, patogi ir nekenksminga sveikatai, įrengta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.
Saugos referatas (15 pus.)


Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje
Įvadas. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą Lietuvos Respublikoje (LR). Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų sistema. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėse. Reikalavimai darbo aplinkai, darbo vietoms, darbų organizavimui. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Darbo ir poilsio laikas. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos ir socialinis draudimas. Ekonominės priemonės ir atsakomybė. Saugaus darbo organizavimas įmonėse. Darbuotojų mokymas ir atestavimas. Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas. Asmeninės apsaugos priemonės. Profesinės rizikos vertinimas. Potencialiai pavojingi įrenginiai, pavojingi darbai. Elektros saugos pagrindai. Priešgaisrinė sauga. Darbo higiena. Pirmoji medicinos pagalba. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimas. Darbo ergonomika. Darbų sauga statyboje. Statinio projektuotojo pareigos ir atsakomybė. Statybos užsakovo pareigos ir atsakomybė. Statybos rangovo pareigos įrengiant darbovietes statyboje. Antžeminių ir požeminių statybos darbų sąrašas. Darbuotojų saugai ir sveikatai labai pavojingų darbų statybvietėse sąrašas. Pastolių statymas ir naudojimas. Nešiojamų kopėčių naudojimas. Kėlimo kranų saugos naudojimosi taisyklės. Kėlimo įranga. Krovinių kėlimas rankomis. Transportavimo darbai statybos aikštelėje. Ekskavatoriai. Poliakalės. Plentvoliai. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant žemės darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant konstrukcijų montavimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant betonavimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant mūro darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant ruloninių stogo dangų įrengimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata dengiant stogus banguotais lakštais. Darbuotojų sauga ir sveikata atliekant stališkuosius darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant tinkavimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant dažymo darbus. Priedai.
Saugos konspektas (105 pus.)


Elektrosauga
APSAUGOS NUO ELEKTROS SVARBA. DARBŲ SAUGOS TEISĖS ŠALTINIAI. STANDARTAI IR JŲ TAIKYMAS. APSAUGĄ NUO ELEKTROS LIETUVOJE REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI. PAGRINDINIAI TERMINAI, APIBRĖŽIMAI IR SĄVOKOS. ELEKTROS ĮRENGINIŲ GYVAVIMO STADIJOS. PAVOJINGI IR KENKSMINGI VEIKSNIAI. PAVOJINGŲ IR KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ KLASIFIKAVIMAS. ELEKTROS RIZIKĄ SUKELIANTYS PAVOJINGI IR KENKSMINGI VEIKSNIAI. SUŽALOJIMAI ELEKTRA. ELEKTROS SROVĖS ŽALOJANTIS POVEIKIS. PRISILIETIMO ĮTAMPA. ŽINGSNIO ĮTAMPA. POTENCIALO PASISKIRSTYMAS ŽEMĖJE ESANT ĮŽEMĖJIMUI. ELEKTROS ĮRENGINIŲ KLASIFIKACIJA PAGAL ĮTAMPĄ. APLINKOS, KURIOJE VEIKIA ELEKTROS ĮRENGINIAI KLASIFIKAVIMAS. ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ KLASĖS. ELEKTROS ĮRENGINIŲ APSAUGOS APDANGALAIS LAIPSNIAI. ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS PAVOJINGOSE SĄLYGOSE. APSAUGOS NUO ELEKTROS BŪDAI. ELEKTROS ĮRENGINIŲ VEIKIMO REŽIMAI. TINKLŲ KLASIFIKACIJA. ELEKTROS TINKLŲ TN SISTEMA. TT SISTEMA. IT SISTEMA. ELEKTROTECHNINIS PERSONALAS. SAUGOS PRIEMONĖS VYKDANT DARBUS. ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮŽEMINIMAS IR ĮNULINIMAS. APSAUGINĖS PRIEMONĖS. PLAKATAI IR ŽENKLAI. ELEKTROS ĮRENGINIUOSE NAUDOJAMOS SAUGOS SPALVOS. APSAUGA NUO ELEKTROMAGNETINIŲ LAUKŲ. APSAUGA NUO STATINĖS ELEKTROS.
Saugos konspektas (25 pus.)


Gaisrai buityje
Įvadas. Kaip gaisras plinta. Žvakės. Viryklė. Dujos. Dujų nuotėkis. Elektra. Krosnis. Rūkymas. Chemija buityje. Planas kilus gaisrui. Jeigu namuose kilo gaisras. Evakuacija. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Darbo tikslas: aprašyti buityje kilusių gaisrų priežastis ir jų pasekmes. Darbo uždaviniai. Pateikti patarimus, kaip elgtis kilus gaisrui. Pateikti kokie yra pagrindiniai gaisro pavojai. Pateikti informaciją kodėl kyla gaisrai.
Saugos referatas (15 pus.)


IĮ "Ateitis" darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės ir nelaimingo atsitikimo tyrimas
Įvadas. Įndividualios įmonės "ateitis" charakteristika. Darbų saugos ir sveikatos organizavimas. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas: Organizuoti darbų saugą individualioje įmonėje "Ateitis". Uždaviniai: Paremti, patvirtinti, užregistruoti darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją. Įforminti įvadinį ir darbo vietos instruktažą. Išduoti asmenines darbo apsaugos priemones. Ištirti nelaimingą atsitikimą darbe, aprašyti aplinkybes, nustatyti priežastis.
Saugos tyrimas (19 pus.)


Puslapiai:
   1 |  2 | 3 | 4 |