Referatai Kursiniai Diplominiai

Individualios saugos priemonės
INDIVIDUALIOS APSAUGOS PRIEMONĖS. ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS. AAP yra skirtoma į... Sąrašas darbų ir darbo sektorių,kuriuose gali reikėti AAP... Literatūra. Ištrauka iš darbo. Individualių apsaugos priemonių (IAP) sąvoka apibrėžia apsaugos priemones, skirtas pavienių žmonių apsaugai nuo: nuodingųjų medžiagų(NM)neigiamo poveikio; radioktyvųjų medžiagų(RM) neigiamo poveikio; biologinio (bakterinio) aerozolio(BA)neigiamo poveikio.
Saugos referatas (11 pus.)


Išorinių mirties priežasčių prevencija. Traumų ir apsinuodijimų prevencija
ĮVADAS. SITUACIJOS ANALIZĖ. PREVENCIJA. Kokios galėtų būti pagrindinės nepageidautinų įvykių (traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų) prevencijos gairės? Literatūra.
Saugos referatas (9 pus.)


Jonizuojančios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui ir apsauga
Įvadas. Gamtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Kaip jonizuojančioji spinduliuotė veikia žmogaus organizmą. Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio būdai ir pagrindinės priemonės. Mitybos reikalavimai. Apie radoną. Išvados. Literatūra.
Saugos referatas (9 pus.)


Kenksmingos cheminės medžiagos
Įvadas. Kenksmingų cheminių medžiagų apibrėžimas, savybės. Kenksmingų cheminių medžiagų žymėjimas. Kovinės nuodingos medžiagos. Asmens apsaugos priemonės. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatas (8 pus.)


Kolektyvinės saugos priemonės
Įvadas. Apsauginiai statiniai: projektavimo normos, statyba, naudojimas. Slėptuvės. Pagrindiniai reikalavimai projektuojant ir statant slėptuves. Bendrieji slėptuvių naudojimo reikalavimai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Visą šalį apėmusios suirutės metu išvykti nebūtų kur. Reikalingos žmonių apsaugos priemonės tose vietose, kur jie gyvena ar dirba. Darbo tikslas: Apžvelgti kolektyvines saugos priemones - slėptuves. Darbo uždaviniai. Apibrėžti slėptuvės sąvoką. Įvardyti slėptuvių apsaugos tipus. Susipažinti su pagrindiniais reikalavimais projektuojant ir statant slėptuves.
Saugos referatas (18 pus.)


Lengvo nelaimingo atsitikimo įmonėje organizavimas (vykdymas)
Įvadas. Bendrieji nurodymai. Tyrimo nutraukimas. Akto gavimo valstybinėje inspekcijoje veikla. N-1 formos akto pildymas ir kodavimas. Prie nelaimingų atsitikimų tyrimo aktų pridėtinių dokumentų sąrašas. Darbuotojų sauga ir sveikata kiekvienoje įmonėje užima didelę svarbą, o tai yra visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ir planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos ar ji būtų kiek įmanoma sumažinta.
Saugos referatas (16 pus.)


Nelaimingi atsitikimai
Ištrauka iš darbo. Nesilaikant gamyboje nustatyto darbo režimo, pažeidus saugumo technikos ar vidaus tvarkos taisykles, sutrikus technologiniams procesams, mechanizmams gali įvykti įvairių nelaimingų atsitikimų: dirbantieji gali būti sužalojami arba patys susižaloti, susirgti profesinėmis ligomis, o materialinės vertybės gali būti sugadintos arba sunaikintos. Nelaimingi atsitikimai gamyboje tiriami trimis pagrindiniais metodais: statistiniu, monografiniu ir topografiniu. Šalyje įstatymų nustatyta vieninga nelaimingų atsitikimų tyrimo ir registravimo tvarka bei aktų surašymo forma.
Saugos referatas (1 pus.)


Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai ir jų įtaka
Įžanga. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai ir jų įtaka. Šiuolaikiniam gyvenimui. Ekstremalios situacijos, jų skirstymas. Ekstremalių situacijų priežastys. Gamtinės priežastys, galinčios sukelti ekstremalias situacijas. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Civilinės saugos signalai. Saugus elgesys, esant gamtinės kilmės ekstremaliai. Situacijai. Ką daryti, jeigu jus užklupo. Pavojingų reiškinių įtaka šiuolaikiniam gyvenimui. Išvados. Literatūra.
Saugos referatas (13 pus.)


Priešgaisrinė sauga
KAS YRA GAISRAS? GAISRŲ TIPAI. GESINTUVŲ NAUDOJIMAS. Įžanga. Profilaktinės priemonės. Kaip elgtis gaisro metu. Pagalba nukentėjusiems. Priešgaisrinės sistemos. Naudota literatūra
Saugos referatas (4 pus.)


Saugios aplinkos užtikrinimas elektrokardiostimuliatorių implantavimo metu
Įvadas. Literatūros apžvalga. Indikacijos eks implantavimui. Elektrokardiostimuliatoriai, jų rūšys. Eks implantacija. Komplikacijos. Anestezija eks implantavimo metu. Saugios aplinkos gyvybinę veiklą įtakojantys veksniai. Fizinių veiksnių įtaka saugios aplinkos palaikymui. Psichologinių veiksnių įtaka saugios aplinkos palaikymui. Socialinių-kultūrinių veiksnių įtaka saugios aplinkos palaikymui. Aplinkos veiksnių įtaka saugios aplinkos palaikymui. Politinių-ekonominių veiksnių įtaka saugios aplinkos palaikymui. Saugios aplinkos užtikrinimo etapai eks implantavimo metu. Paciento ruošimas operacijai. operacinės personalo pasiruošimas operacijai. paciento slauga operacinėje. Infekcijos prevencija operacijos eigoje. Paciento slauga operacijos metu. operacinės slaugytojo, dalyvaujančio eks implantavimo procese, specifiškumas ir kompetencija. išvados. Literatūra.
Saugos kursinis darbas (26 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 |  3 | 4 |