Referatai Kursiniai Diplominiai

AB "Invalda" sandorių statistinė analizė
Darbo tikslas - statistiškai išanalizuoti ab "invalda" sandorius. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai. Aprašyti tiriamąjį objektą ir jo požymius, kurie buvo stebimi. Tiriamojo objekto požymio stebėjimų turi būti nemažiau nei 100 (n ≥ 100). Atlikti duomenų statistinę analizę. Duomenis aprašyti, susisteminti, sugrupuoti į atitinkamą intervalų skaičių ir pavaizduoti. Grafiškai. Pateikti pagrindines skaitines imties charakteristikas (vidurkis, mediana, moda, standartinis. Nuokrypis, variacijos koeficientas, asimetrijos ir eksceso bei kiti koeficientai). Pateikti vidurkio ir standartinio pasikliautinuosius intervalus. Patikrinti hipotezę apie imties suderinamumą su normaliuoju dėsniu (pagal χ 2 kriterijų) ir Hipotezę, kad vidurkis lygus medianai. Naudojantis dinamikos eilučių teorija sudaryti prognozavimo modelį. Suformuluoti tikslines išvadas.
Statistikos analizė (9 pus.)


AB "Invalda" statistinė analizė
Įvadas. UAB "Invalda" istorija,. Veikla. Įmonės statistiniai duomenys. Bendrovės tiesioginių sandorių vertė nuo metų. Lietuvos statistikos departamento statistiniai duomenys, susiję su UAB "Invalda" veikla. Lietuvos ir Estijos tiesioginių užsienio investicijų palyginamoji analize. Sukauptosios tiesiogines užsienio investicijos pagal ekonomines veiklos rūšis (mln. Lt). Lietuvos miestų patrauklumas investicijoms. SD statistinių duomenų išvados. Statistinių duomenų apie UAB "Invalda" analizė. Bendros išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Statistikos kursinis darbas (20 pus.)


AB Šiaulių banko pagrindinių veiklos rodiklių analizė
Įvadas. AB Šiaulių banko pagrindinių veiklos rodiklių analizė. AB Šiaulių banko grynųjų palūkanų pajamų analizė remiantis dinaminių eilučių analitiniais rodikliais. AB Šiaulių banko operacinių išlaidų analizė remiantis dinaminių eilučių analitiniais rodikliais AB Šiaulių banko grynojo pelno analizė remiantis dinaminių eilučių analitiniais rodikliais. AB Šiaulių banko indėlininkų indėlių analizė remiantis vidurkių skaičiavimu. AB Šiaulių banko operacinių išlaidų vystymosi tendencijos nustatymas. Statistinis prognozavimas. AB Šiaulių banko grynojo pelno vystymosi tendencijos nustatymas. Statistinis prognozavimas. AB Šiaulių banko grynojo pelno priklausomybė nuo grynųjų palūkanų pajamų. AB Šiaulių banko darbuotojų gaunamo mėnesinio darbo užmokesčio analizė. AB Šiaulių banko darbuotojų darbo našumo ir darbo imlumo įvertinimas. Išvados. Šio darbo tikslas - atlikti banko pagrindinių veiklos rodiklių analizę. . Uždaviniai. Išanalizuoti banko pagrindinius veiklos rodiklius pritaikant teorinius statistikos sprendimo būdus. Ištirti banko indėlininkų turimus indėlius. Nustatyti banko operacinių išlaidų pagrindinę vystymosi tendenciją. Atlikti banko pagrindinių veiklos rodiklių prognozę metams. Nustatyti banko grynojo pelno priklausomybę nuo grynųjų palūkanų pajamų. Išanalizuoti darbuotojų darbo užmokesčio pokyčius. Ištirti banko darbuotojų darbo našumą ir imlumą. Tyrimo objektas - AB Šiaulių banko pagrindinių veiklos rodiklių analizė.
Statistikos referatas (17 pus.)


Aprašomosios statistikos konspektas
Pagrindinės sąvokos. Bendrasis suvokimas. Imtis ir populiacija (generalinė aibė). Imties duomenų pirminis sutvarkymas: statistinė ir variacinė eilutės. Empirinis pasiskirstymas ir jo pagrindiniai parametrai. Požymio reikšmių imtyje suskaičiavimas. Empirinis pasiskirstymas. Imtį (statistinę ar variacinę eilutę) apibūdinantys parametrai (charakteristikos). Vidurkiai. Dispersija ir standartinis nuokrypis. Pagrindinės pasiskirstymo parametrų formulės ir funkcijos.
Statistikos konspektas (10 pus.)


Bedarbystės statistikos tyrimas
Bedarbystės statistikos tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Bedarbių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Bedarbystės prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Bedarbystės prognozavimas naudojant trendą. Bedarbystės tarpusavio ryšio analizė. Kaip nusikaltimai įtakoja bedarbystei? išvados.
Statistikos tyrimas (20 pus.)


Bedarbių, darbo biržos duomenimis, statistinis tyrimas
Įvadas. Statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistiniame tyrime naudotinos lentelės. Statistiniame tyrime naudotini grafikai. Statistiniame tyrime naudotinos formulės. Bedarbių skaičiaus, darbo biržos duomenimis, kauno apskrityje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Bedarbių skaičiaus, darbo biržos duomenimis, kauno apskrityje rezultatai. Retrospektyvinė dalis. Perspektyvinė dalis. Išvados. Literatūra. Šio statistinio tyrimo tikslas – gauti apibendrintus duomenis apie bedarbių skaičių Kauno apskrityje, atskleisti bedarbių skaičiaus Kauno apskrityje kitimo tendencijas1993 – 2005 m. Pasirinkus prognozavimo modelį paprognozuoto bedarbių skaičių Kauno apskrityje keleriems metams į priekį
Statistikos kursinis darbas (19 pus.)


Ekonominė statistika
Ekonominės statistikos 3 laboratorinis darbas. Teorinė dalis. Duomenų padėties charakteristikos. Duomenų variacijos charakteristikos. Metodinė dalis. Praktinė dalis. Priedas.
Statistikos laboratorinis (15 pus.)


Gimstamumo ir mirtingumo statistinis tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Gimstamumo bei mirtingumo samprata ir analizės instrumentai. Gimstamumo samprata. Mirtingumo samprata. Analizės instrumentai. Praktinė analizės dalis. Gimstamumo ir mirtingumo santykiniai ir vidurkiniai dydžiai. Dinamikos rodikliai. Gimimų ir mirčių grafinė analizė bei jų tarpusavio priklausomybės nustatymas. Praktinė prognozavimo dalis. Prognozavimas apskaičiuojant matematiškai. Prognozavimas "Excel". Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
Statistikos kursinis darbas (19 pus.)


Gyventojų imigracijos marijampolės apskrityje tyrimas
Turinys. Įvadas. Imigravusių gyventojų skaičiaus statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant gyventojų skaičiaus statistinį tyrimą. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Imigravusių gyventojų skaičiaus statistinio tyrimo marijampolės apskrityje tyrimo eiga ir instrumentai. Marijampolės apskrityje imigravusių gyventojų skaičiaus statistinio tyrimo rezultatai. Bendrieji duomenys. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas
Statistikos kursinis darbas (36 pus.)


Investicinių bendrovių pajamų tiriamasis darbas
Investicinių bendrovių pajamų statistinis tyrimas. Dinamikos santykiniai dydžiai. Vidutinių rodiklių skaičiavimas. Vidutinis pajamų dydis, pagal pajamų sudėtį. Variacijos rodiklių skaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Investicinių bendrovių pajamų kitimo ir pokyčio tempai. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Prognozavimas. Pajamų prognozavimas naudojant trendą. Pajamų prognozavimo rezultatai. Prognozavimo rezultatai. Investicinių bendrovių pajamų tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
Statistikos kursinis darbas (22 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 |