Referatai Kursiniai Diplominiai

Kolegijos studentų skaičiaus tyrimas pagal lytį
Įvadas. Kolegijos studentų skaičiaus tyrimas pagal studijų sritis ir lytį. Pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimas. Absoliučių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių apskaičiavimas. Kolegijos studentų skaičiaus prognozavimas. Tarpusavio ryšių analizė. Palyginimas su kitomis ES šalimis. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimas (13 pus.)


Lietuvos gyvventojų santuokų ir ištuokų tyrimas
Įvadas. Gyventojų santuokų ir ištuokų statistiniai rodikliai 2000-2004 m. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Santykinių dydžių struktūra. Santykinių dydžių koordinacija. Santykinių dydžių palyginimas. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Tiesinis variacijos koeficientas. Dinamikos eilučių rodikliai. Analitiniai dinaminiai eilutės rodikliai. Absoliutaus lygio padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo arba mažėjimo tempas. Padidėjimo arba sumažėjimo tempas. Padidėjimo % absoliutinė reikšmė. Vidutiniai dinaminiai eilučių rodikliai. Vidutinis dinaminis eilutės lygis. Vidutinis absoliutus padidėjimas arba sumažėjimas. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Išvados. Naudota literatūra.
Statistikos tyrimas (19 pus.)


Lietuvos Respublikoje, Telšių apskrityje ir jos savivaldybėse surenkamų mokesčių 2004 - 2009 metais statistinis tyrimas
Įvadas. Lietuvos Respublikoje, Telšių apskrityje ir jos savivaldybėse surinktų mokesčių 2004 – 2009 metais statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinio tyrimo duomenų pateikimas lentelėse. Statistinio tyrimo duomenų vaizdavimas grafiškai. Vidutiniai dydžiai. Santykiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Duomenų kitimo rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Duomenų tarpusavio ryšių nustatymas. Duomenų prognozavimas. Lietuvos Respublikoje, Telšių apskrityje ir jos savivaldybėse surinktų mokesčių 2004 – 2009 metais statistinio tyrimo metodika. Lietuvos Respublikoje, Telšių apskrityje ir jos savivaldybėse surinktų mokesčių 2004 – 2009 metais statistinio tyrimo rezultatai. Lietuvos Respublikos, Telšių apskrities ir jos savivaldybių surenkamų mokesčių 2004 – 2009 metais kitimo analizė. Lietuvos Respublikos, Telšių apskrities ir jos savivaldybių surenkamų mokesčių 2004 – 2009 metais tarpusavio ryšių analizė. Lietuvos Respublikos, Telšių apskrities ir jos savivaldybių surenkamų mokesčių prognozė 2010 – 2011 metams. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiame darbe atliekamas surenkamų mokesčių Lietuvos Respublikoje, Telšių apskrityje ir jos savivaldybėse 2004 – 2009 metais statistinis tyrimas. Darbą sudaro trys dalys. Pirmoji dalis yra teorinė. Joje aprašoma teorija, kuri vėliau naudojama atliekant praktinę ir metodinę dalis, apžvelgiama literatūra nagrinėja tema, pateikiamos sąvokos, terminų samprata. Antroji – metodinė dalis, kurioje pateikiami panaudoti tyrimo metodai, paaškinamas jų pasirinkimas. Trečioji yra praktinė dalis. Joje pateikiama savivaldybių surenkamų mokesčių tyrimo situacija ir analizuojami gauti rezultatai
Statistikos kursinis darbas (44 pus.)


Nedarbo lygio statistinis tyrimas
Įvadas. Statistinės priemonės, panaudotos atliekant statistikos tyrimą. Statistinės lentelės. Grafinis duomenų vaizdavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistikos informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Eksponentinis išlyginimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Nedarbo lygio statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Dinamikos santykinių dydžių apskaičiavimas. Struktūros santykinio dydžio apskaičiavimas. Intensyvumo santykinio dydžio apskaičiavimas. Ekonominio augimo (išsivystymo) santykinio dydžio apskaičiavimas. Nedarbo lygio vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Statistikos kursinis darbas (32 pus.)


Pagrindinių darbo jėgos rodiklių ir bvp tarpusavio priklausomybės įvertinimas kiekybiniu ir kokybiniu aspektais
Įvadas. Darbo jėgos ir bvp statistinis tyrimas. Dinaminių eilučių apskaičiavimas analizuojant darbo jėgos ir bvp rodiklius. Vidurkių apskaičiavimas. Darbo jėgos ir bvp statistinis prognozavimas. Analitinis metodas – trendo funkcija. Dinaminės eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį padidėjimo ir vidutinį. Didėjimo tempą. Darbo jėgos ir bvp tarpusavio ryšio analizė. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos lygtis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos kursinis darbas (19 pus.)


Panevėžio apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje statistinis tyrimas
Vidutinio darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas, atliekant darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje, statistinį tyrimą. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Panevėžio apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Panevėžio apskrities vidutinio darbuotojų skaičiaus žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Statistinio tyrimo tikslas yra apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis.
Statistikos kursinis darbas (31 pus.)


Panevėžio apskrities visų ūkių varpinių mišinių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimas
Įvadas. Statistiniai duomenų apie varpinius mišiniu šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų apie varpinius mišinius šaltiniai. Varpinių mišinių statistinės analizės metodai ir būdai. Varpinių mišiniųauginimo rezultatų statistinė analizė. Varpinių mišinių pasėlių plotų statistinė analizė. Varpinių mišinių derliaus statistinė analizė. Varpinių mišinių derlingumo statistinė analizė. Varpinių mišinių auginimo rezultatų prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos referatas (36 pus.)


Parduota produkcija (be pvm ir akcizo), to meto kainomis, tūkstančiais litų
Įvadas. Parduotos produkcijos(be pvm ir akcizo), to meto kainomis analizės teorinis. Pagrindimas. Statistinės lentelės. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Koreliacijos ir regresijos samprata. Prognozavimas. Parduotos produkcijos (be PVM ir akcizo), to meto kainomis analizės metodinis pagrindimas. Parduotos produkcijos (be PVM ir akcizo), to meto kainomis analizės praktinis pagrindimas. Vidutinių ir santykinių rodiklių taikymas. Koreliacijos ir regresijos ryšių bei prognozavimo taikymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Mūsų darbo tikslas yra panagrinėti parduotos produkcijos apimtį pramonės veiklos srityse per tam tikrą laikotarpį, stebėti ir pavaizduoti kaip kuriais metais ji kito (kiek sumažėjo, padidėjo lyginant su praėjusiais metais) ir padaryti trumpas išvadas. Tam naudosime kontentinį - manifestinį turinio analizės metodą, taip pat autorinį teminį literatūros šaltinių sisteminimo metodą.
Statistikos kursinis darbas (40 pus.)


Santuokos. Statistika
Įvadas. Statistikos objektas ir metodas. Santuokų sudarymas ir tendencija. Ištuokų registravimas, jų padariniai. Statistiniai skaičiavimai. Darbo objektas – darbe analizuojama Lietuvoje registruotos santuokos ir ištuokos, jų pokyčiai, tendencijos, padariniai. Pagrindiniai darbo uždaviniai. Išnagrinėti, kokio amžiaus sudaromos santuokos. Išnagrinėti santuokų eiliškumą. Išnagrinėti santuokų trukmę. Pateikti ištuokų neigiamus padarinius. Pateikti statistinius skaičiavimus. Pateikti prognozavimą ir išvadas.
Statistikos referatas (22 pus.)


Sistemos išorinio ir vidinio funkcionavimo matematinis aprašymas ir to funkcionavimo sisteminė analizė
Įvadas. Sistemos išorinio funkcionavimo matematinis aprašymas. Medžiagų sandėlio funkcionavimo išorinis matematinis aprašymas. Sistemos vidinio funkcionavimo matematinis aprašymas. Išėjimo trajektorijų priklausomybė nuo įėjimo trajektorijų, esant fiksuotai pradinei būsenai. Laplaso ir Hevisaido transformacijos. Perdavimo funkcija. Diferencijavimo grandelės perdavimo funkcija WDG(p). Integravimo grandelės perdavimo funkcija WIG(p). Perdavimo funkcijų savybės. Šis referatas yra skirtas supažindinti su sistemos išorinio ir vidinio funkcionavimo matematiniu aprašymu ir to funkcionavimo sistemine analize, svarbiais metodais ir funkcijomis, jų savybėmis, kad lengviau įsisavint sistemotyros kursą. Šio referato tikslas yra toks pat kaip ir sistemotyros kurso – supažindinti studentus su pagrindinėmis sistemų teorijos sąvokomis, dėsniais, pažvelgti tai iš kitos pusės. Referatas gali padėti pradedančiajam susivokti, kad jis galėtų sudaryti tam tikrus pagrindus, kurie gali būti naudingi darbo ir mokymosi eigoje.
Statistikos referatas (0 pus.)


Puslapiai:
   1 |  2 | 3 | 4 |