Referatai Kursiniai Diplominiai

Statistinis tyrimas: užsienio prekyba
Įvadas. Teorinė dalis. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų grupavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Praktinė dalis. Užsienio prekybos statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Santykiniai dinamikos dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Ekonominio augimo santykiniai dydžiai. Užsienio prekybos variacijos matavimas. , vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Užsienio prekybos prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Statistikos tyrimas (23 pus.)


Statistinių duomenų apie gyvybės draudimo išmokas finansų įmonėms sisteminimas ir analizė
Įvadas. Dinamikos eilutės analitinių rodiklių skaičiavimas. Dinamikos eilutės apibendrinamųjų (vidutinių) rodyklių skaičiavimas. Grafinis vaizdavimas. Išvados. Darbo tikslas. Apskaičiuoti, išanalizuoti ir įvertinti statistinius rodiklius. Darbo uždaviniai. Parengti surinktų duomenų dinamikos eilutę. Apibūdinti dinamikos eilutę ir ją atvaizduoti grafiškai. Apskaičiuoti bazinius ir grandininius dinamikos eilutės analitinius rodiklius. Apskaičiuoti apibendrinančius dinamikos eilutės rodiklius. Ekstrapoliuoti dinamikos eilutę.
Statistikos analizė (9 pus.)


Šiaulių apskrities ir visos jos savivaldybės, pagal statybos leidimus, leistų statyti butų statistinio tyrimo metodai
Šiaulių apskrities ir visos jos savivaldybės, pagal statybos leidimus, leistų statyti butų statistinio tyrimo metodai. Turinys. Įvadas. Teorinė dalis. Duomenų rinkimas gyvenamojo fondo statistiniui tyrimui. Statistinių duomenų grafinis vaizdavimas. Absoliutiniai ir santykiniai dydžiai. Padėties charakteristikų analizės metodai. Požymių variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Prognozavimas naudojant trendo projekciją. Metodinė dalis. Duomenų rinkimas gyvenamojo fondo statistiniui tyrimui. Statistinių duomenų grafinis vaizdavimas. Statistinių dydžių tarpusavio ryšių analizė. Dinamikos eilučių rodiklių panaudojimas. Dinamikos eilučių prognozavimas. Praktinė dalis. Duomenų panaudojimas lentelėje. Statistinių duomenų grafinis vaizdavimas. Statistinių dydžių tarpusavio ryšių analizė. Dinamikos eilučių rodiklių panaudojimas. Dinamikos eilučių prognozavimas. Išvados. Literatūra. Statistinio darbo tyrimo tikslas – panaudojus statistinės analizės metodus ištirti ir įvertinti pagal statybos leidimus, leistų statyti butų Šiaulių apskrityje ir jos savivaldybėse. Visus duomenis pavaizduoti grafiškai ir juos paaiškinti.
Statistikos kursinis darbas (27 pus.)


Turizmo statistinis tyrimas
Įvadas. Turizmo statistinių duomenų lentelė. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Mediana. Požymių variacijos rodikliai. Variacijos užmojis. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Asimetrijos rodiklis. Dinamikos eilutės. Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Prognozavimas. Koreliacija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos tyrimas (22 pus.)


Ūkio statistika
kio statistikos teoriniai pagrindai. Kurso objektas ir metodai. Ūkio statistikos istorijos bruožai. Ūkio statistikos organizavimas ir darbo principai. Gyventojų, užimtumo ir nedarbo statistika. Gyventojų skaičiaus nustatymas. Natūralus ir mechaninis judėjimas. Gyventojų perspektyvinio skaičiaus apskaičiavimai. Ekonomiškai aktyvūs ir ekonomiškai neaktyvūs gyventojai. Darbo biržų veiklos indikatoriai. Bendrojo vidinio produkto netekties dėl bedarbystės nustatymo metodai. Makroekonominiai skaičiavimai. Nacionalinio produkto rodikliai ir jų apskaičiavimo metodai. Fizinės apimties indeksas nacionalinio produkto rodiklių tyrime. Nacionalinis turtas. Nacionalinio turto sudėtinių dalių apskaičiavimo metodai. Nacionalinio turto dinamikos tyrimas. Mikroekonominiai skaičiavimai. Verslo veiksnių identifikavimas ekonominiais statistiniais rodikliais. Verslo įmonių bei veiksnių struktūros pokyčių, produktyvumo ir pelningumo tyrimas. Namų ūkių tyrimai - pagrindinis informacijos šaltinis apie pajamas ir vartojimą. Namų ūkių pajamų ir išlaidų sudėtis. Pajamų diferenciacijos ir koncentracijos rodiklių skaičiavimas. Kainų ir ūkio finansinio sektoriaus statistika. Kainų stebėjimo metodai. Kainų indeksai. Vartojimo kainų indeksas. Bankų statistika. Pinigų perkamoji galia. Pinigų kopiūrinės sudėties vertinimo metodai. Statistikos metodai vertybinių popierių biržų kotiravime ir "nuotaikų" jose vertinimuose. Ūkio ciklai ir jų statistinis tyrimas. Ūkio konjuktūros indikatoriai ir jų sudarymo metodai. Klasikinė ūkio ciklų statistinio tyrimo metodika. Ūkio ciklo komponenčių tyrimas analitinių duomenų išlyginimu, panaudojus mažiausių kvadratų metodą. Eksponentinis išlyginimas. Balansiniai skaičiavimai. Pagrindinės balansinių skaičiavimų sąvokos. Nacionalinių sąskaitų sistema. Formuojamų duomenų išdėstymo būdai bei tyrimo metodai. Tarpšakinis balansas. Tarpšakinio balanso sudarymo metodiniai principai. Makroekonominių ir mikroekonominių reiškinių ekonometrinio modeliavimo pagrindai. Ekonometriniai makroekonominių tyrimų modeliai. Ekonometrinio mikroekonominio modeliavimo sritys. Gamybinės ir kaštų funkcijos.
Statistikos konspektas (28 pus.)


Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis darbas
Įvadas.Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkio dydis. Namų ūkio gyvenamoji vieta. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Namų ūkio galvos lytis. Namų ūkio galvos amžius (grupuotas). Namų ūkio galvos išsimokslinimas. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkio galvos socialinė - ekonominė grupė. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Statistinių duomenų analizė. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Patikrinti, ar namų ūkių santaupos didėja. Namų ūkių nelygybės ir skurdo vertinimas. Skurdo vertinimas. Nelygybės vertinimas. Išlaidų regresinė analizė. Ekonometrinis tyrimas. Ekonomikos teorinė dalis. Nedarbo priklausomybės nuo kitų makroekonominių rodiklių tyrimas. Išvados.
Statistikos kursinis darbas (43 pus.)


Ūkio statistikos kursinis projektas
Įvadas. Bendra namų ūkio charakterstika. Kokybiniai duomenys. Gyvenamoji vieta. Išsimokslinimas. Socialinė-ekonominė grupė. Kiekybiniai duomenys. Charakteristikų apibrėžimai. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Kvadratinio skurdo nuokrypis. Regresinė analizė. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas. Išvados.
Statistikos kursinis darbas (20 pus.)


Verslo liudijimus įsigyjusių asmenų nekilnojomojo turto operacijų statistinis tyrimas
Įvadas. Verslo liudijimus įsigijusių asmenų, nekilnojomojo turto operacijų statistinio tyrimo metmenys. Statistinių lentelių ir grafikų naudojimas, atliekant statistinį tyrimą. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Tarpusavio ryšio analizė. Verslo liudijimus įsigijusių asmenų, nekilnojomojo turto operacijų statistinio tyrimo metodika. Verslo liudijimus įsigijusių asmenų, nekilnojomojo turto operacijų statistinio tyrimo praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiame darbe bus nagrinėjamos verslo liudijimus įsigyjusių asmenų nekilnojojo turto opracijų skaičiaus statisnis tyrimas. Nagrinėjamo statistinio objekto egzistavimo erdvė apsiriboja 2001- 2006 metais.
Statistikos kursinis darbas (38 pus.)


Vidutinis metinis gyventojų skaičius (vyrai ir moterys) kaime
Įvadas. Slankiojo vidurkio ir eksponentinio išlyginimo modelių tyrimas. Arima modelio tyrimas. Laiko eilučių stacionarumo įvertinimas. Išvados. Šio darbo tikslai. ištirti slankiojo vidurkio ir eksponentinio išlyginimo modelių galimybes, prognozuojant laiko eilutės reikšmes. nestacionariai laiko eilutei sudaryti ARIMA modelį ir išspręsti prognozavimo uždavinį. įvertinti laiko eilutės stacionarumą.
Statistikos kursinis darbas (20 pus.)


Vilniaus kolegijos studentų matematinės žinios: statistinis tyrimas
Darbo tikslas - išsiaiškinti kurios grupės studentų matematikos egzamino rezultatai yra geresni, kaip studentai vertina savo žinias, įgytas mokykloje ir kokiame lygyje mokėsi. Tyrimo uždaviniai. Ištirti matematikos valstybinio ar mokyklinio egzamino duomenų imtis naudojant statistines formules, sklaidos rodiklius, imties charakteristikas. Sukurti grafikus, skales. Susisteminti duomenis ir pasirinkti tinkamą statistinį modelį. Grupės valstybinio matematikos egzamino procentų analizė. Grupės valstybinio matematikos egzamino rezultatai. Apskaičiuosime imties tūrį ir plotį, rasime duomenų maksimumą ir minimumą. Sukauptųjų dažnių lentelė. Sukauptųjų dažnių laužtė. Aritmetinio vidurkio apskaičiavimas. Dispersijos apskaičiavimas. Standartinio nuokrypio apskaičiavimas. Grupės valstybinio matematikos egzamino procentų analizė. Apskaičiuosime imties tūrį ir plotį, rasime duomenų maksimumą ir minimumą. Kaip grupių studentai vertina savo matematines žinias.
Statistikos tyrimas (18 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 |  3 | 4 |