Referatai Kursiniai Diplominiai

Pastato šildymo sistemos projektas
Atitvarinių konstrukcijų parinkimas, jų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas ir palyginimas su norminiais dydžiais. Išorinė siena. Šlaitinis stogas su nešildoma palėpė. Perdenginio virš nešildomo rūsio skaičiavimas. Langų šilumos perdavimo koeficientas. Išorinių durų šilumos perdavimo koeficientas. Pastato šildymo sistemos galia. Atitvarų šilumos nuostolių skaičiavimas. Šilumos nuostolių dėl vėdinimo skaičiavimas. Pastato projektinės šildymo sistemos galios skaičiavimas. Šildymo sistemos skaičiavimas. Kolektorinė šildymo sistema. Šildymo prietaisų parinkimas. Hidraulinis skaičiavimas. Šildymo sistemos derinimas. Šilumokaičio parinkimas šildymo sistemai. Cirkuliacinio siurblio parinkimas. Išsiplėtimo indo parinkimas. Slėgio perkričio reguliatoriaus parinkimas.
Statybos kursinis darbas (22 pus.)


Pastatų rekonstravimas
Pastatų fizinis ir moralinis susidėvėjimas. Pastatų eksploatacijos organizavimo principai. Einamasis ir kapitalinis remontas. Statinio konstrukcijų ardymas. Stogo ardymas. Perdangų ardymas. Mūrinių sienų ardymas. Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų demontavimas. Pagrindų stiprinimas. Žemės darbai. Pamatu rekonstravimas ir stiprinimas. Drėgmės poveikis statiniams. Pamatų hidroizoliacijos įrengimas. Mūrinio restauravimas ir priežiūra. Mūrinio rekonstravimas ir stiprinimas.
Statybos kursinis darbas (30 pus.)


Pastatų santechnikos kursinis darbas
ATITVARŲ TERMOZOLIACIJOS STORIŲ NUSTATYMAS IR ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTŲ SKAIČIAVIMAS. Stogo projektavimas. Langų projektavimas. Lauko durų projektavimas. ŠILUMOS NUOSTOLIŲ SKAIČIAVIMAS. Šilumos nuostoliai per atitvaras. Šilumos nuostoliai dėl išorės oro infiltracijos. Oro kiekių dėl infiltracijos skaičiavimas. Šilumos nuostolių per ilginius šiluminius tiltelius skaičiavimas. Šilumos nuostolių skaičiavimo suvestinė lentelė. METINIŲ ŠILUMOS SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS. ŠILDYMO PRIETAISŲ PARINKIMAS. HIDRAULINĖS ŠILDYMO SISTEMOS SKAIČIAVIMAS. Skaičiuojamas vandens debitas pernešantis reikiamą šilumos kiekį. Vidutiniai slėgio nuostoliai. Slėgio nuostoliai vamzdžiuose. Hidraulinio slėgio nuostolių skaičiavimo suvestinė lentelė. Sistemos subalansuotumo patikrinimas pagal 3 pagrindines sąlygas. VĖDINIMO SISTEMOS SKAIČIAVIMAS. ŠALTO IR KARŠTO VANDENS POREIKIŲ NUSTATYMAS, NUOTEKŲ SISTEMOS PROJEKTAVIMAS. Vietos apskaitos mazgo parinkmas ir įvado projektavimas. Šalto ir karšto vandens poreikių skaičiavimas. Hidraulinio skačiavmo lentelė. KATILO PARINKIMAS. MEDŽIAGŲ IR ĮRENGINIŲ SPECIFIKACIJOS LENTELĖ.
Statybos kursinis darbas (21 pus.)


Pastatų sienų apšiltinimas ir renovacija
Įvadas. Kokie kriterijai lemia būsto šildymo įrenginių pasirinkimą. Pastato konstrukcijos ir šiltinimo medžiagos. Pagrindinės šiltinimo medžiagos ir jų požymiai. Šiltinimo technologijos. Pastato sienų šiltinimas. Naujo pastato statyba ir šiltinimas. Pastatų sienų konstrukcijos. Karkasinės sienos medienos pagrindu. Plytų mūro ir blokelių sienos. Lengvų išorės sienų šiltinimas. Sunkių išorinių sienų šiltinimas. Išorinės rūsio sienos šiltinimas. Sienų apšiltinimas, apdailai naudojant tinką. Sienų apšiltinimas naudojant apdailai keramines plytas ar blokelius. Šiluminės izoliacijos įrengimas, naudojant pusiau standžias mineralinės vatos plokštes. Apšiltinimas lengvu tinku. "ABTCO" korporacijos medienos gaminiai pastatų vidaus ir išorės apdailai. Pastatų sienų apšiltinimo sistema "DRYVIT SYSTEMS". HECK pastatų sienų apšiltinimo sistema; SENERGY sienų apšiltinimo sistema; Pastatų sienų apšiltinimo sistema TERMONIT. Kompleksinė sienų apšiltinimo sistema TERRANOVA. Papildomas šiltinimas renovuojant pastatą. Renovuojamo pastato sienų šiltinimas. Gyvenamųjų namų renovacijos problemos ir perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Priedai. Didėjant šiluminės energijos ir kuro kaštams, jų taupymas darosi aktualus daugeliui vartotojų. Vis daugiau žmonių domisi energijos taupymo priemonėmis gyvenamuose namuose. Ne tik privačių namų, bet ir privatizuotų butų savininkai daugiabučiuose namuose besikurdami į bendriją, imasi konkrečių veiksmų pastatų šilumos nuostoliams mažinti. Jiems svarbi ne tik finansinė parama (kuri pagal išgales tiekiama), bet ir techninė bei informacinė pagalba. Statybos ir urbanistikos ministerija remia konferencijas, parodas bei leidinius energijos taupymo pastatuose tema.
Statybos kursinis darbas (26 pus.)


Perdangos plokštės permontavimas
Įvadas. Rekonstruojama perdanga. Darbo pasiruošimas. Krano parinkimas. Perdangos ardymo darbai. Gelžbetoninės plokštės keitimas. Baigiamieji darbai. Darbo sauga. Išvados. Literatūra. Rekonstrukcijos projekte reikia pateikti tik tuos projektinius sprendimus, kurie reikalingi esamo statinio rekonstrukcijai atlikti, bei kas nurodyta pastatų remonto technologijos kursinio projekto užduotyje. Šio kursinio tikslas aprašyti gyvenamo namo rekonstrukcijos ir renovacijos projektavimo procesą. Aprašyti vienos perdangos plokštės pakeitimo darbų eigą.
Statybos kursinis darbas (14 pus.)


Praktikos ataskaita. Miedienos apdorojimas ir panaudojimas
Medienos biologinės veislės, jų panaudojimas statyboje. Rankinis medienos apdorojimas. Mechanizuotas medienos apdorojimas. Medienos apdaila. Saugos darbe ir asmens higienos reikalavimai. Išvados.
Statybos ataskaita (12 pus.)


Pramoninio pastato medinių stogo konstrukcijų projektavimas
Šiame darbe atliktas pramonės pastato medines stogo konstrukcijos projektavimas, statybos vieta Nida. Parinktos stogo konstrukcija pagal racionalų variantą, suprojektuota sudėtinė sija iš klijuotų lentų, paklotas, ilginiai. Projektuojama medinė daugiasluoksnė dvišlaitė sija. Pastato ilgis – 33 m, plotis – 19 m. Atstumas nuo nulinės iki sijos apačios - 10 m. Kursinį projektą sudaro 11 puslapių aiškinamojo rašto teksto, 1 lentelė, 11 paveikslų, 2 brėžinio lapai. Panaudota 3 literatūros šaltinių.
Statybos kursinis darbas (16 pus.)


Pramoninio pastato plieninių konstrukcijų projektavimas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Explanation list. KONSTRUKCINĖ DALIS. Konstrukcijų išdėstymas. APKROVOS. Nuolatinės apkrovos. Stogo apkrovos. Sienos apkrovos. Langų apkrova. Kolonos apkrova. Kintamosios apkrovos. Sniego apkrova. Vėjo apkrova. EKSCENTRIŠKAI GNIUZDOMOS KOLONOS PROJEKTAVIMAS. Kolonos skerspjūvio parinkimas. Pastovumas rėmo plokštumoje. Pastovumas iš rėmo plokštumos. Kolonos sienelės pastovumas. Kolonos juostos pastovumas. Kolonos bazės projektavimas. Inkarinių varžtų parinkimas. Plokštelės esančios po inkariniais varžtais skaičiavimas. Galvenos projektavimas. SANTVAROS PROJEKTAVIMAS. Centriškai tempiamų ir gniuždomų strypų parinkimas. Literatūros sąrašas. priedas. Santvaros elementų įrąžos. priedas. Skerspjūvių lentelė. Projektuojamas pramoninis pastatas Kupiškyje. Pastato plotis 33m, ilgis 119m, žingsnis tarp kolonų išilgai pastato 8,5m. Pastato stogo konstrukcija lengva ir šilta. Sienos šiltos. Pastatą veikia nuolatinės ir kintamosios apkrovos: nuolatinė stogo apkrova 10,15kN/m, sienų apkrova 39,24 kN, langų apkrova 9,72 kN, kolonos apkrova 5,27kN. Kintamosios, tai sniego apkrova 14,04kN/m, vėjo apkrova, kurią sudaro spaudimo ir čiulpimo apkrovos, bei apkrova nuo parapeto suvedama į santvaros viršutinį mazgą.
Statybos kursinis darbas (34 pus.)


Prekybinio - administracinio pastato vilniuje šildymas, vėdinimas
Užduotis. Anotacija lietuvių kalba. Anotacija rusų kalba. Įvadas. Pastato statybos vietovės klimatologiniai duomenys ir lauko projektiniai parametrai. Patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai. Nešildomų patalpų temperatūrų skaičiavimas. Nešildomo rūsio temperatūros skaičiavimas. Patalpų vėdinimo oro kiekiai. Pastato šilumos nuostoliai. Projektiniai šilumos nuostoliai per atitvaras. Šilumos nuostolių dėl vėdinimo skaičiavimas. Šildymo ir vėdinimo sistemų galios. Pastato nuolatinio šildymo sistemos galia. Šilumos šaltinio projektinė galia. Metinio šilumos poreikio skaičiavimas. Mėnesio vidutinis šilumos poreikis šildymui. Metinis pastato šilumos poreikis šildymui. Pastato lyginamosios charakteristikos. Lyginamieji šilumos nuostoliai. Lyginamieji šilumos suvartojimai. Šildymo sistemos skaičiavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Hidraulinis šildymo sistemos skaičiavimas. Sistemos cirkuliacinis slėgis. Valandinis ruožo debitas. Tolimiausio nepatogiausio ir artimiausio žiedo skaičiavimas. Pagrindinių šilumos prietaisų parinkimas. Šilumokaičio parinkimas. Cirkuliacinio siurblio parinkimas. Uždarojo išsiplėtimo indo parinkimas. Vėdinimo sistemos projektavimas. Pasirinktos vėdinimo sistemos aprašymas. Oro kiekių skaičiavimas. Sistemų aerodinaminis skaičiavimas. Tiekimo sistemos T.K.1 tolimiausio nepatogiausio taško aerodinaminis skaičiavimas. Ištraukimo sistemos I.K.1 tolimiausio nepatogiausio taško aerodinaminis skaičiavimas. Oro tiekimo ir oro šalinimo sistemos įrengimų parinkimas. Ventagregato parinkimas. Ištraukimo sistemų I.1,I.2,I.3 stoginių ventiliatorių parinkimas. Energijos sąnaudų ir vėdinimo išlaidų skaičiavimai. Šildymo sistemos medžiagų ir įrenginių žiniaraštis. Vėdinimo sistemų medžiagų ir įrangos žiniaraštis. Ekonominis skaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Baigiamajame darbe suprojektuotos šildymo ir vėdinimo sistemos prekybinio-administracinio pastato, esančiam Vilniuje, Kalvarijų g. Šilumos energiją pastatas gauna iš šilumos tinklų. Šilumos punktas yra rūsyje. Pasirinkta dvivamzdė, horizontali, apatinio paskirstymo kolektorinė šildymo sistema. Vamzdžiai esantys nešildomose patalpose yra izoliuoliuoti.
Statybos diplominis darbas (79 pus.)


Pucolaninis cementas: žaliava, gamyba, kietėjimo ypatumai, tikslingas panaudojimas
Skiriami 3 cemento kietėjimo periodai... Cemento korozija. Cheminės korozijos skiriamos 3 rūšys... Portlandcemento savybės. Svarbiausi gamybos procesai... Cemento panaudojimas betono ir gelžbetonio gamybai. Betono klasifikacija. Išskiriama trejopa betono megastruktūra... Reikalavimai betono sudedamosioms dalims. Betono mišinių savybės.
Statybos konspektas (8 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 |