Referatai Kursiniai Diplominiai


I Bendroji dalis

1. www.e-referatai.lt tinklalapis yra duomenų bazės atvaizdavimo sistema, kuria gali naudotis bet kuris vartotojas asmeniniais tikslais, sutinkamai su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – sąlygos).
2. Visos autorinės teisės į www.e-referatai.lt duomenų bazę (ių), bei duomenų bazės (ių) atvaizdavimo sistemą priklauso www.e-referatai.lt teisėtam valdytojui. Duomenų bazės (ių) naudotojai gali ja naudotis nustatytomis sąlygomis ir tvarka, nepažeisdami duomenų bazės teisėto valdytojo teisių, autorių teisių bei gretutinių teisių, subjektų teisių į kūrinius, kurios sudaro tinklapio duomenų bazės (ių) turinį.
3. www.e-referatai.lt teisėtas valdytojas savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo turi teisę bet kada keisti duomenų bazės (ių) turinį, joje esančią medžiagą bei informaciją.
4. Draudžiama bet kuriuo nenurodytu tinklalapyje ar šiose sąlygose būdu ir bet kokiais tikslais platinti arba perkelti į kitas informacijos saugojimo laikmenas www.e-referatai.lt tinklalapyje esančią tekstinę ar grafinę medžiagą be tinklapio teisėto valdytojo rašytinio sutikimo.

II Sąlygų ir taisyklių galiojimas ir keitimas

1. Šios Sąlygos ir taisyklės yra viešai skelbiamos www.e-referatai.lt tinklalapyje ir reglamentuoja tinklapio teisėto valdytojo ir tinklapio lankytojų (www.e-referatai.lt duomenų bazės naudotojų ir asmenų, kurie peteikia savo medžiagą ar informaciją ) tarpusavio teises ir pareigas.
2. Kiekvienas asmuo yra asmeniškai atsakingas už tai, kad naudodamasis www.e-referatai.lt duomenų baze, būtų tinkamai susipažinęs su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis.
3. Šios sąlygos ir taisyklės pirmą kartą viešai paskelbtos ir įsigalioja 2008 vasario 10 d.
4. www.e-referatai.lt tinklapyje iki šių taisyklių pirmojo paskelbimo ir įsigaliojimo patalpintų darbų autoriai turi teisę per 15 dienų nuo taisyklių įsigaliojimo išsiųsti pranešimą, kuriuo nurodytų išimti savo pateiktą medžiagą iš duomenų bazės. Jeigu per nurodytą terminą www.e-referatai.lt negaus tokio pranešimo, bus laikoma, kad autorius susipažino su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis ir jas priima pilna apimtimi.
5. Sąlygų ir taisyklių pasikeitimai viešai skelbiami www.e-referatai.lt tinklalapyje 30 dienų iki jų įsigaliojimo.

III Darbų ir informacijos patalpinimo sąlygos ir taisyklės

1. Duomenų bazėje talpinami darbai, kuriuos laisva valia atsiuntė jų autoriai ar teisėti autorinių ir (ar) gretutinių teisių savininkai.
2. Duomenų bazėje talpinami skelbimai ir kitokio pobūdžio informacija, kurią atsiunčia ją pateikiantys asmenys. Visa skelbiama informacija yra asmeninio pobūdžio, ją pateikę asmenys pareiškia ir garantuoja, kad pateikiama informacija yra teisinga, jos turinys ir ją pateikusių asmenų veikla yra teisėta ir neprieštarauja galiojantiems įstatymamas ir teisės aktams. www.e-referatai.lt tinklalapio teisėti valdytojai neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos turinį, tiklsumą, tikrumą, bei už informaciją pateikusių asmenų paslaugų kokybę, atlikimą ar neatlikimą, bei jų vykdomos veiklos teisėtumą. www.e-referatai.lt teisėtas valdytojas pasilieka teisę pašalinti bet kokią pateiktą informaciją savo nuožiūra.
3. Siųsdamas ar skelbdamas bet kokią medžiagą www.e-referatai.lt tinklalapyje, ją siunčiantis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad visos autorinės teisės ir gretutinės teisės į siunčiamą darbą priklauso jį siunčiančiam asmeniui ir kad nėra jokių teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų į siunčiamą medžiagą ar atskiras jos dalis (todėl www.e-referatai.lt neatsako už galimus autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus)
4. Siųsdami ar skelbdami bet kokią medžiagą www.e-referatai.lt tinklalapyje, ją siunčiantys asmenys neatlygintinai perduoda www.e-referatai.lt teisėtam valdytojui visas turtines autoriaus teises į atsiųstą medžiagą bei informaciją, ir sutinka, kad ši medžiaga be www.e-referatai.lt teisėto valdytojo rašytinio sutikimo negali būti skelbiama jokiame kitame tinklalapyje ar naudojama komerciniais tikslais.
5. www.e-referatai.lt gali laisvai disponuoti pateikta medžiaga savo nuožiūra, pasirinkti jos panaudojimo būdus, perleisti teises į jos panaudojimą tretiesiems asmenims, atgaminti bet kokia forma ir būdu, išleisti, versti, perdirbti, viešai skelbti, platinti ją komerciniais tikslais, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.
6. Prieš pateikdamas informaciją ir medžiagą, jos pateikėjas užpildo Anketą, įveda savo duomenis ir išsiųsdamas ją www.e-referatai.lt tinklalapyje nurodytu būdu patvirtina, kad susipažino su šiomis salygomis ir taisyklėmis ir jas besąlygiškai priima.
7. Skelbiant ar kitaip naudojant gautą medžiagą www.e-referatai.lt neprivalo nurodyti jos autoriaus, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.

IV Naudojimosi www.e-referatai.lt tinklalapyje pateikta medžiaga ir informacija sąlygos ir taisyklės

1. Kiekvienas www.e-referatai.lt tinklalapio lankytojas, kuris atlygintinai ar neatlygintinai naudojasi tinklalapio duomenų baze (toliau – naudotojas), privalo būti susipažinęs su šiomis viešai skelbiamomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Nesusipažinimas su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis negali būti pagrindas naudotojo atsakomybei riboti.
2. Naudotojas renkasi www.e-referatai.lt tinkalapyje siūlomas paslaugas bei produktus išimtinai savo nuožiūra, www.e-referatai.lt jokiais atvejais neatsako už naudotojo pasirinktos paslaugos ar produkto tinkamumą ar pritaikomumą konkrečiam tikslui. Naudotojas prisiima visą atsakomybę ir riziką už naudojimąsi tinklalapiu ir tinklalapyje siūlomomis paslaugomis ir produktais.
3. Naudotojas www.e-referatai.lt jam suteiktą medžiagą ir informaciją gali naudoti tik asmeniniais tikslais. Draudžiama šią medžiagą ir informaciją dauginti, atlygintinai ar neatlygintinai platinti bet kuriuo būdu.
4. Naudotojas, pažeidęs šias sąlygas ir taisykles, trečiųjų asmenų teises, galiojančius įstatymus, yra asmeniškai atsakingas už tokius pažeidimus, jais padarytą žalą ir kitokias neigiamas pasekmes.


V Atsakomybės apribojimas

1. www.e-referatai.lt neatsako už joje talpinamos informacijos turinio teisingumą, joje esnačios medžiagos tikrumą, kokybiškumą, taip pat už tai, kad medžiagą ar informaciją patalpinusio asmens pareiškimai ir garantijos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bei teikiamų paslaugų neatitinka tikrovės.
2. www.e-referatai.lt duomenų bazės naudotojai jose pateiktą medžiagą naudoja išimtinai savo nuožiūra, prisiimdami visą riziką, susijusią su jos naudojimu ar pritaikymu, patys atsako už žalą, padarytą jų sveikatai, turtui, kompiuterinei sistemai, trečiųjų asmenų teisėms, taip pat prisiima visas su tuo susijusias išlaidas.
3. Jeigu paaiškėja, kad į www.e-referatai.lt esančio darbo autorių teises ar gretutines teises pretenduoja kiti asmenys, jų reikalavimu darbas yra išimamas iš www.e-referatai.lt duomenų bazės ir www.e-referatai.lt atsiriboja nuo bet kokio tolimesnio dalyvavimo ginčijamo klausimo sprendime. Dėl patirtos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo asmenys, kurių teisės buvo pažeistos, yra nukreipiami į medžiagą ar informaciją atsiuntusį asmenį, kuris tvirtino, kad yra teisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių savininkas.

VI Privatumo politika

1. www.e-referatai.lt duomenų bazių naudotojai ir joje medžiagą ir informaciją talpinantys asmenys sutinka, kad sistema užregistruotų ir išsaugotų tokių asmenų IP adresą, priskirtą vartotojui, tinklapio naudojimosi metu.