Referatai Kursiniai Diplominiai

Elektronikos įtaisų ir jų gamybos procesų modeliavimas ir tyrimas
Įvadas. Terminis difuzijos proceso tyrimas. Priemaišų pasiskirstymas po priemaišų įterpimo etapo. Priemaišų srauto tankio ir legiravimo dozės kitimas priemaišų įterpimo etape. Priemaišų pasiskirstymas po priemaišų perskirstymo etapo. Priemaišų pasiskirstymas tranzistoriuje. Dvipolio tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Dvipolio tranzistoriaus h parametrų skaičiavimas. Tranzistoriaus pavidalo ekvivalentinės grandinės schema, jos elementų parametrai. Išėjimo srovės kintamosios dedamosios skaičiavimas. Žemo dažnio įtampos stiprinimo koeficiento radimas. Lauko tranzistoriaus parametrų skaičiavimas ir ekvivalentinės grandinės schemos sudarymas. Lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikos. Lauko tranzistoriaus parametrų skaičiavimas. Lauko tranzistoriaus ekvivalentinės grandinės schema. Išėjimo srovės kintamosios dedamosios skaičiavimas. Žemo dažnio įtampos stiprinimo koeficiento radimas. Akustinės elektronikos įtaiso projektavimas. Filtro parametrų skaičiavimas. Filtro brėžiniai. Išvados. Literatūra. 1897 metais anglų fizikas Dž. Tomsonas (J. Thomson) atrado elektroną. Po elektrono atradimo pradėjo formuotis nauja mokslo ir technikos sritis – elektronika. Per šimtmetį ji taip veržliai vystėsi ir tobulėjo, kad įsiskverbė praktiškai į visas žmogaus veiklos sritis. Pastaruoju metu elektronika tapo besikuriančios informacinės visuomenės varikliu.
Technologijų kursinis darbas (33 pus.)


Elektros energijos gamyba
Elektros energijos gamybos būdai. Įprastinės šiluminės elektrinės. Vandens ir garo cirkuliacija. Generatorius. Savosios reikmės. Atominės elektrinės. Atsinaujinantieji energijos šaltiniai. Elektrinės darbas elektros energetinėje sistemoje. Elektrinė — įmonė, gaminanti elektros energiją. Ją gamina sinchroniniai generatoriai, besisukantys pastoviu dažniu, kad būtų išlaikytas pastovus generuojamos įtampos dažnis (50 Hz). Generatorius suka turbinos (turbininiai varikliai). Pagal energijos tvermės dėsnį tam tikros rūšies energiją, pavyzdžiui, elektros, galima gauti tiktai iš kitos rūšies energijos atitinkamai ją pakeičiant. Generatorius mechaninę energiją, gaunamą iš varančiosios turbinos, verčia elektros energija. Šis baigiamasis energijos rūšių keitimo etapas įvairiose elektrinėse yra panašus. Tačiau ankstesnieji etapai gali būti įvairūs. Priklausomai nuo to, elektrinės skirstomos į šilumines, atomines ir hidroelektrines (1 pav.). Įprastinės šiluminės elektrinės naudoja iškastinį kurą (akmens arba rusvąsias anglis, mazutą, dujas), kuris sudeginamas katilo, gaminančio vandens garus, pakuroje. Čia kuro cheminė energija verčiama garo šilumine energija. Garas, išplisdamas turbinoje, atlieka mechaninį darbą. Atominės elektrinės. Energijos kitimo eiga tokia pati kaip ir įprastose šiluminėse elektrinėse, išskyrus esminį skirtumą ciklo pradžioje: atominėje elektrinėje šiluminės energijos šaltinis — kontroliuojama branduolinė reakcija, vykstanti reaktoriuje.
Technologijų konspektas (10 pus.)


Elektros inžinerijos konspektai
Elektros energijos poreikių prognozes. Elektros energetikos sistemos. Aukštos ir žemos įtampos komutaciniai aparatai. Elektros linijos. Galios transformatoriai. Matavimo transformatoriai. Pastotės skirstyklos. Šilumines ir atomines elektrines. Hidro, saulės, vėjo elektrinės. Įmonių elektros tinklai. Apkrovų charakteristikos ir grafikai. Spindulinio elektros tinklo projektavimas. Uždaro elektros tinklo režimo apskaičiavimas. Trumpieji jungimai (T.j.) elektros. Trifazių t.j. srovių ir įtampų apskaičiavimas vardiniais vienetais. Trifazių t.j. srovių ir įtampų apskaičiavimas santykiniais vienetais. Nesimetrinių t.j. srovių ir Įtampų skaičiavimas. Tiesioginės, atvirkštinės ir nulinės sekų atstojamosios schemos. Elektros tinklu apsaugu veikimo principai ir reikalavimai. Max srovės apsaugu MSA veikimo principai ir schemos. Srovės transformatorių ir srovės rėlių jungimo schemos. MSA suveikimo srovės ir laiko apskaičiavimas. Kryptinės apsaugos. Distancinės apsaugos. Srovės atkirtų (SA) veikimo principas, schemos. Diferencinės apsaugos varikliams. Aukšto dažnio apsaugos. Apsaugos nuo įžemėjimų. Apsaugos nuo viršįtampių. Žemos įtampos tinklų apsaugos. Automatinis rezervo jungimas. Automatinis kartotinis jungimas AKJ/AKS. Reaktyviosios galio kompensavimas. Efektyvus energijos vartojimas.
Technologijų špera/ paruoštukė (3 pus.)


Energijos transformavimo mašinų kursinis darbas
1 uždavinys. Bandant turbiną su priešslėgiu, išmatuoti garo parametrai prieš patenkant į turbiną bus p,t , išėjus iš jos - p ir t. Nustatykite turbinos vidinį naudingumo koeficientą. 2 uždavinys. Nustatyti santykinius disko trinties nuostolius ir nuostolius dėl garo parcialinio tiekimo atskiroje aktyvioje turbinos reguliavimo pakopoje. Pakopos matmenys d, l, l αef, B, parcialumo laipsnis e = , (keturios tūtos grupės), greičių santykis u / cf, santykinis mentinis naudingumo koeficientas ηp. 3 uždavinys. Apskaičiuoti santykinį masės šaldymo našumą q, atiduodamą kondensatoriuje santykinę šilumą qk ir šaldymo koeficientą εk, kai žinoma, kad amoniako šaldymo mašina veikia pagal atvirkštinį Karno ciklą. Virimo temperatūra yra t, kondensacijos temperatūra - tk. 4 uždavinys. Nustatykite garintuvo šilumos atidavimo plotą ir šalčio nešiklio ( NaCl tirpalas ) išeigą, kai vienos pakopos šaldymo mašinos našumas yra Q, išeinančios iš garintuvo šalčio nešiklio temperatūra - t. BIOLOGINĖ ENERGIJA.
Technologijų kursinis darbas (11 pus.)


Fotogrametrija
Kursinio projekto (darbo) užduotis. Įvadas. Aiškinamasis raštas. Aerofotonuotraukų vaizdumo savybės. Interpretavimo etapai. Interpretavimo požymiai. Žemės dangos kontūrų interpretavimas. Keliai ir jų statiniai. Hidrografiniai objektai. Užstatytos teritorijos. Miško augalija. Pievos ir ganyklos. Sodai. Ariamoji žemė. Pelkės. Durpynai. Karjerai. Kiti žemės ūkyje nenaudojami objektai. Brėžiniai. Topografinės aerofotonuotraukos interpretacija. Aerofotonuotraukos interpretacija žemės ūkiui. Išvados.
Technologijų kursinis darbas (21 pus.)


Gamybinės praktikos ataskaita AB Vingriai
Įvadas. Spaustuvės organizacinė struktūra. Ofsetinė spauda. Teikiamos paslaugos ir nuolatiniai užsakovai. Pjovimo mašina Adast maxima. Gręžimo staklės Citoboma 480 ab. Spaudos mašina MAN Roland 200 WOHLENBERG. Poperiaus pjovimo mašina. Laminavimo mašina Aspira gomje. Išvados. Atliekant praktiką spaustuvėje susipažinau su įmonės gaminama produkcija, su produkcijos gamybos technologija ir įrengimais, išanalizavau įmonės struktūrą ir gamybinius ryšius. Visa tai man labai pravers studijuojant poligrafiją, taip pat rinkta medžiaga pravers baigiamajam poligrafijos studijų darbui.
Technologijų ataskaita (15 pus.)


Gamybinės technologinės praktikos ataskaita: Autoservisas
Įvadas. Paslaugų Teikimo Technologija. Įrangą Naudojamą Įmonėje. Diagnostikos Įranga. Remonto Įranga. Techninės Priežiūros Įranga. Techninės Priežiūros, Diagnostikos, Remonto Technologinės Kortelės. Aplinkos Ir Žmonių Saugos Priemonės. Gedimo Diagnozavimo Būdai, Atlikti Matavimai, Analizavimas. Remonto Technologija. Eksploatacinės Ir Remonto Medžiagos. Žmonių Saugos Reikalavimai. Techniniai Reikalavimai - Normatyvai. Variklio Techninės Būklės Nustatymo Įranga. Techninės Priežiūros Ir Remonto Įranga, Analizuoti Technologiją. Variklio Ardymo - Surinkimo Technologiją. Išvados. Literatūra. Skuodo rajone autoservisų užsiimančiu lengvųjų automobilių variklių remontu yra vos keli, todėl A.Vaičiaus P. Į. klientų visada turi. Įmonė specializuojasi variklių diagnostikai, techninei priežiūrai bei remontui, tačiau kartais yra atliekami remonto darbai ir automobilių važiuoklėms. Per dieną yra atliekami apie 7-9 darbai, priklausomai nuo automobilių gedimų. Dažniausiai defektuojamų automobilių markės yra Volkswagen, Audi, BMW. Atlikta 7 sav. praktika leido susipažinti su įmonės veikla, darbų organizavimu, taikomomis remonto technologijomis.
Technologijų ataskaita (22 pus.)


Geležinkelio ruožo kapitalinis remontas
Aiškinamasis raštas. Geležinkelio remonto planavimas. Geležinkelio charakteristika. Skersinis geležinkelio kelio profilis. Balasto prizmės skaičiavimas. Techninės specifikacijos lentelė km geležinkelio kelio ruožui prieš kapitalinį remontą. Techninės specifikacijos lentelė km geležinkelio kelio ruožui po kapitalinio remonto. Mechanizmų bei personalo parinkimas. Kapitalinio remonto technologinė schema. Ilgabėgių klojimo ir apdailos darbų technologinės schemos. Technologinės kortelės sudarymas remontuojamam keliui. Darbų atlikimo technologinė kortelė. Kalendorinio darbų vykdymo grafiko sudarymas. Kalendorinis darbų grafikas. Darbų sauga. Ekonominiai skaičiavimai. Kapitalinio remonto atlikimo technologija yra sudėtingiausia lyginant su kitomis. Šio remonto metu yra keičiama visa viršutinė bėgių kelio konstrukcija, sandūrinis kelias keičiamas į besandūrį...
Technologijų kursinis darbas (19 pus.)


Geležinkelio ruožo vidutinis II remontas
Aiškinamasis raštas. Darbų apimtys vykdant vidutinį II remontą. Geležinkelio sankasos skersinis profilis. Medžiagų ir mechanizmų parinkimas remontuojamo kelio ruožui. Naudojamų mechanizmų sąstatų schemos. Technologinės kortelės sudarymas remontuojamam kelio ruožui. Technologinė kortelė. Kalendorinio darbų vykdymo grafiko sudarymas. Kalendorinio darbų vykdymo grafikas. Darbų atlikimo kaina. Darbų sauga. Literatūros sąrašas.
Technologijų kursinis darbas (14 pus.)


Geografinė informacinė sistema (GIS)
Skaitmeninių paviršių vaizdavimas. Skaitmeninio reljefo modelis. ArcView. Pagr. AcrView funkcijos. Rastrinių vaizdų vektorizavimas. Kartografinės informacijos pavertimas skaitmenine ir jos saugojimas kodais atmintyje. Grafinės informacijos apdorojimo metodai. ArcVeiw procedūros. Skaičiavimai pgl stulpelių požymius. Geodezinių tinklų išlyginimas mažiausių kvadratų metodu taikant korelatus. Trianguliacijos tinklų išlyginimas. Trilateracijos tinklų išlyginimas (atstumai išmatuoti). Linijų kampinių tinklų išlyginimas. Koordinačių transformavimas. Skaitmeninių nivelyrų matavimo rezultatų apdorojimas. Elektroninių tacheometrų matavimo rezultatų failai. Skaitmeninio reljefo modelio sudarymas. Geografinės informacinės sitemos. GIS naudingumas. Taikymo srytis. GIS ekonominis efektyvumas. GIS galimybės. GIS terminai. Kartografinis informacijos pavertimas skaitmenine. Digitavimo pagrindiniai principai. Taškų koordinačių įkėlimas į ArcView projektą. Skaitmeninių nivelyrų matavimo rezultatų apdorojimas. Elektroninių tacheometrų matavimo rezultatų failai. Skaitmeninio reljefo modelio sudarymas. WINSURF PROGRAMA. Skaitmeninių paviršių vaizdavimas. ArcView programa. Rastrinių vaizdų vektorizavimas. ArcView procedūros. Skaičiavimai pagal stulpelių požymius. Pagrindinės AcrView funkcijos. Meniu juosta. Po meniu juosta esančioje. Įrankių juosta. Projekto langas. Būsenų juosta. PROJEKTAI. VAIZDAI (VIEW). Temos (Themes). Atributinių lentelių pildymas. ArcView Avenue programavimo kalbos taikymas. Grafikai (charts) ir maketas (layout).
Technologijų konspektas (8 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |