Referatai Kursiniai Diplominiai

Maitinimo produktų technologijos kursinis darbas: 50 vietų užeiga
Įvadas. Technologiniai skaičiavimai. Patiekalų skaičiaus realizavimo apskaičiavimas. Valgiaraščio sudarymas. Technologijos dokumentacijos sudarymas. Žaliavų kiekio suvestinės apskaičiavimas. Žaliavų ir maisto produktų laikymas. Technologinių procesų analizė. Žaliavų analizė. Pirminio paruošimo analizė. Terminio apdorojimo analizė. Patiekalų pateikimo analizė. Patalpų, įrengimų ir inventoriaus parinkimas išdėstymas įmonėje. Patalpų išdėstymas įmonėje. Įrengimų, inventoriaus parinkimas įmonėje. Išvados ir rekomendacijos. Informacijos šaltinių sąrašas. Temos aktualumas - užeigos veiklos svarba profesionaliai aptarnaujant lankytojus, siūlant šviežią kokybišką maistą, pateikiant pasirinkimui patiekalų asortimentą pagal klientų mitybos poreikius. Darbo tikslas - išsiaiškinti lankytojų poreikius, išanalizuoti juos ir atsižvelgiant į rezultatus parengti technologinę programą. Darbo uždaviniai. Parengti anketas. Išanalizuoti lankytojų mitybos įpročius. Parengti valgiaraštį ir kitus technologinius dokumentus.
Technologijų kursinis darbas (3 pus.)


Maitinimo produktų technologijos kursinis darbas
Įvadas. Technologinis ekonominis pagrindimas. Esamos padėties analizė. Technologinė dalis. Prekybinės salės apkrovimo paskaičiavimas. Patiekalų skaičiaus realizavimo apskaičiavimas. Valgiaraščio sudarymas. Technologinių kortelių sudarymas. Technologinio proceso pagrindimas. Žaliavų kiekio suvestinės paskaičiavimas. Technologinio proceso analizė. Įrengimų paskaičiavimas ir parinkimas. Patalpų plotų apskaičiavimas. Išvados ir rekomendacijos.
Technologijų kursinis darbas (13 pus.)


Mašinų gamybos technologijos
Įvadas. Gaminamos detalės analizė. Detalės paskirtis, jos konstrukcija. Detalės brėžinio techninių sąlygų analizė. Detalės technologiškumo analizė. Technologinio proceso projektavimas. Ruošinio parinkimas skirtingiems gamybos tipams. Ruošinio parinkimo principai. Detalės ruošinio pagrindiniai gamybos tipai. Detalės ruošinio parinkimas vienetinės gamybos atveju. Detalės ruošinio parinkimas serijinės gamybos atveju. Technologinių bazių parinkimas. Detalės mechaninio apdirbimo kelio projektavimas. Užlaidų analitinis skaičiavimas. Pjovimo režimų skaičiavimas. Technologinio proceso normavimas. Išvados. Literatūra. Šiuo metu Lietuvoje daug buvusių mašinų gamybos įmonių suskaidytos ir privatizuotos. Kai kuriose iš jų gaminama ankstesnė produkcija, kitose pagal užsakymus gaunami įvairūs įrengimai bei detalės. Atskirose įmonėse pastebimas naujausios technikos ir technologijų diegimas. Gamyklose perkami ir įrengiami modernūs apdirbimo centrai su programiniu valdymu, lazerinės ir plazminės pjovimo staklės. Sudarant detalės apdirbimo technologinį procesą turi būti užtikrinta jos kokybė, kuri nurodyta darbo brėžinyje, o taip pat detalių išleidimo programa, minimali detalės pagaminimo savikaina bei maksimalus mechanizacijos ir automatizacijos priemonių panaudojimas. Kartu reikia atkreipti dėmesį į darbo saugumą ir darbo sąlygų palengvinimą.
Technologijų kursinis darbas (37 pus.)


Matavimai
Matavimų klasifikacija. Matavimų vienovė. Matavimų paklaidos ir jų klasifikacija. Atsitiktinių ir sisteminių paklaidų matavimas. Atsitiktinės paklaidos ir jų įvertinimas. Pagrindiniai atsitiktinių paklaidų pasiskirstymai. Periodinių trukdančių signalų su atsitiktine faze pasiskirstymai. Tikrosios matuojamo dydžio reikšmės ir atsitiktinių paklaidų neapibrėžties įvertinimas. Entropinis atsitiktinių paklaidų įvertinimas. Grubių paklaidų aptikimas. Sistemingos paklaidos. Netiesioginių matavimų paklaidos. Bendra matavimo paklaida. Standartinės matavimo pateikimo formos. (savarankiškai). Bendros žinios apie informacinę energetinę matavimo teoriją. (savarankiškai). Matavimo priemonių pagrindinės jų charakteristikos. Pagrindinės matavimo priemonių metrologinės charakteristikos. Matavimo priemonių tikslumo gerinimo metodai. Matavimų neapibrėžtis. Pagrindiniai matavimo priemonių elementai. Mastelio kitimo įtaisai. Neelektrinių dydžių matavimo mastelių keitikliai. Kintamos įtampos (srovės) keitimas į nuolatinę. Amplitudiniai detektoriai (atviro tipo). Amplitudiniai detektoriai (uždaro tipo). Detektorių tikslumo didinimas. Sinchroniniai arba faziniai detektoriai. Kiti analoginiai įtaisai. Informacijos išvedimo įtaisai. Skaitmeniniai keitikliai. Keitikliai kodas - analogas (c/a). Keitikliai analogas - kodas (a/c).
Technologijų špera/ paruoštukė (6 pus.)


Matavimų teorija ir praktika (4)
Užduotis: Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 6-7 suleidimą su įvarža; nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 1-8 pereinamą suleidimą, apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 3-4; 4-1, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas. 9-10; 9-1; 1-5; 1-6. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui 9-1(1), nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Nubraižyti sujungimo 1-12 ir sujungimo pleištu 1-6 tolerancijos laukų išdėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus. Parinkti krumpliaratinei pavarai tikslumo laipsnį, suleidimą, kontrolinių rodiklių kompleksą. Nubraižyti krumpliaračio 6 darbo brėžinį, nurodant matmenų tikslumą, paviršiaus šiurkštumą, reikalingus formos ir paviršių tarpusavio padėties nuokrypius. Nubraižyti detalės 1 darbo brėžinį, nurodant matmenų tikslumą, paviršiaus šiurkštumą, reikalingus formos ir paviršių tarpusavio padėties nuokrypius. Statistiškai apdoroti pateiktus duomenis (4.16 lentelė, 5 variantas x 2,2). Darbo eiga. Suleidimas su įvarža. Pereinamasis suleidimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Srieginio sujungimo ir pleištinio sujungimo suleidimai. Krumpliaratinės pavaros kontrolinių rodiklių skaičiavimas. Statistiškai apdoroti pateikti duomenys. Matavimų rezultatų tvarkymas. Statistinių parametrų nustatymas. Matavimo rezultatų atitikimas teoriniam skirstinio dėsniui. χ2 kriterijus. Ypač didelių klaidų nustatymas. Kolmogorovo kriterijus.
Technologijų kursinis darbas (29 pus.)


Mažoji Lietuvos hidroenergetika
ĮVADAS. LIETUVOS MAŽOSIOS HIDROENERGETIKOS ISTORINĖ RAIDA. MAŽOSIOS HIDROELEKTRINĖS. SVARBIAUSI HIDROELEKTRINIŲ TIPAI. HIDROELEKTRINIŲ KLASIFIKACIJA. STATUSAS, PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI. HIDROENERGIJOS IŠTEKLIAI IR JŲ PANAUDOJIMAS. VANDUO – ENERGIJOS NEŠĖJAS. VANDENS GALIOS TYRINĖJIMAI. LIETUVOS MAŽOSIOS HIDROENERGETIKOS ATEITIS. MAŽOSIOS HIDROENERGETIKOS PLĖTRA. LENGVATOS MAŽOMS HE IR NAUDA. IŠVADOS. LITERATŪRA. Lietuva neturi savų išteklių pagaminti tiek energijos kiek jos būtinai reikia. Todėl perkame kurą, taupome ir raginame taupyti pagamintą energiją; mąstome kaip tikslingiau panaudoti saulės radiacinę šilumą, vėją, medieną ir jos atliekas, malkas bei kitą organinį kurą, vandens ir kitus energijai gaminti išteklius. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, mažoji hidroenergetika buvo benykstanti, tiekiant pirmenybę našiai šiluminei ir atominei energetikai. Žinoma, be šių energijos šaltinių dabar sunku būtų išsiversti, tačiau čia brangiai kainuoja aplinkos ir žmogaus apsauga nuo žalingo ir pavojingo šių šaltinių poveikio. Todėl reikia efektyviau naudoti vietinius atsinaujinančius energijos šaltinius energetikoje. Specialistai mano, kad šių šaltinių panaudojimas šalyje 2020 metais apie 4,5 karto viršys 1996 metų lygį.
Technologijų referatas (21 pus.)


Mechanisches system für das trainingsfahrrad
Analyse der Aufgabenstellung des Studienprojektes. Analyse der Aufgabenstellung. Erarbeiten der Anforderungsliste. Begründung der Anforderungen. Anforderungsliste. Entwickeln der prinzipiellen Lösung. Generieren der Lösungsprinzipien. Auswahl des günstigsten Lösungskonzeptes. Kinematisches Schema. Grobgestalten der Baustruktur. Auswahl der Kettenräder. Berechnung von Bestandteilen. Berechnung der Welle. Berechnung der Wälzlager. Berechnung der Kettentriebe. Berechnungen zur Begründung der eingesetzten lösungen. Berechnung von Aussenbandbremsen. Berechnung der Lebensdauer von Lagern. Dauerfestigkeitsberechnung der Welle. Berechnung der Paßfeder. Ausarbeiten der fertigungsunterlagen. Schmierung und Auswahl der Schmierstoffe. Bestimmung der Maßnahmen gegen Korosion. Arbeitschutz. Betrieb. ZEICHNUNGEN. LITERATURVERZEICHNIS
Technologijų kursinis darbas (17 pus.)


Medienos džiovinimas
Įvadas. Džiovinimo būdo ir kameros tipo parinkimas. Kameros technine charakteristika. Kamerų našumo ir kiekio skaičiavimas. Džiovinimo režimų parinkimas. Džiovinimo trukmės skaičiavimas periodinio veikimo džiovinimo kamerose. Rietuvės gabaritinio tūrio ir kameros faktinio našumo skaičiavimas. Kameros metinio našumo, išreikšto per sąlyginę medieną, skaičiavimas. Pjautinės faktinės medienos kiekio kubiniais metrais perskaičiavimas. į sąlyginę medieną. Kamerų kiekio nustatymas. Kamerų šiluminė skaičiuotė. Skaičiuotinos medienos pasirinkimas. Išgarinamos drėgmės kiekio skaičiavimas. Džiovinimo agento parametrų nustatymas jam įeinant ir išeinant iš rietuvės. Cirkuliuojančio džiovinimo agento tūrio skaičiavimas. Šviežio ir atidirbusio agento tūrių skaičiavimas. Šilumos sąnaudų medienos džiovinimui skaičiavimas. Kaloriferių tipo parinkimas ir kaitinamojo paviršiaus nustatymas. Džiovinimo cecho plotų skaičiavimas. Aerodinaminis kamerų skaičiavimas. Džiovinimo agento cirkuliacijos kameroje schemos sudarymas,.pasipriešinimo ruožų nustatymas. Paspriešinimo ruožų plotų skaičiavimas. Džiovinimo agento greičio pasipriešinimo ruožuose skaičiavimas. Ruožų vietinių pasipriešinimų skaičiavimas. Ventiliatoriaus tipo ir numerio parinkimas. Ventiliatoriaus pareikalaujamo galingumo nustatymas. Elektros variklio nustatyto galingumo skaičiavimas. Elektros variklio parinkimas. Padavimo - išmetimo kanalų skerspjūvių skaičiavimas. Darbų mechanizavimo įrenginių ir personalo džiovinimo ceche parinkimas. Džiovyklų darbo organizavimas ir valdymas. Darbų sauga, saugumo technika ir priešgaisrinė apsauga džiovinimo ceche.
Technologijų kursinis darbas (40 pus.)


Medžiagotyra
Mechaninės metalų savybės. Deformacija. Plastiškumas. Kietumas. Tąsumas. Fliusai, kuras ir kaitriai atsparios medžiagos. Grūdinimas, užgrūdinimas ir įgrūdinimas. Korozija ir nerūdijantis plienas. Plokštuminio žymėjimo linijų ženklinimas ir įrankiai. Ištrauka iš darbo. Mechaninės savybės rodo, kaip laikosi medžiaga veikiama išorinių jėgų, t.y. atlieka tam tikrą darbą. Svarbiausios mechaninės savybės yra šios: Stiprumas – medžiagos, veikiamos išorinių jėgų, geba priešintis suardymui; Tamprumas – medžiagos geba atstatyti pradinius matmenis ir formą tuomet, kai pašalinama apkrova; Plastiškumas – veikiant apkrovai metalas geba keisti formą nesuyrant ir ją išsaugoti, kai ji pašalinama; Kietumas – medžiagos geba priešintis , kad neįsiskverbtų į ją kitas kūnas; Tąsumas – medžiagos geba priešintis dinaminei, t.y. staiga didėjančiai apkrovai; Deformacija - tai jėgų veikiamo gaminio matmenų ir formos kitimas.
Technologijų konspektas (9 pus.)


Medžiagų atsparumo konspektas
Medžiagų atsparumo mokslo objektas ir uždaviniai. Medžiagų atsparumo skaičiavimo schemos. Konstrukcijų elementai. Apkrovų klasifikavimas. Įrąžos sąvoka. Pjūvio metodo esmė. Įtempiai (pagrindinės sąvokos). Deformacijų ir paslinkių bendrosios sąvokos. Tamprio ir plastiškumo apibūdinimas. Ryšys tarp įtempių ir deformacijų (bendrosios sąvokos). Tangentinės deformacijos. Įrąžos ašinių apkrovų atvejui. Tempimo ir gniuždymo įrąžų. Tempiamo ir gniuždomo strypo skersinio pjūvio įtempiai. Tempiamo ir gniuždomo strypo deformacijos ir poslinkiai. Puasono koeficientas ir strypo standumo modulis. Tempimo ir gniuždymo deformacijos darbas ir potencinė energija. Medžiagų bandymas tempiant ir gniuždant. Tempimo bandymo diagrama. Medžiagų mechaninių savybių charakteristikos ašinių apkrovų atvejui. Gniuždymo diagrama ir jos ypatybės. Medžiagos plastiškumas (tempimo ir gniuždymo diagramų analizė). Medžiagos sukietinimas. Stiprio atsargos koeficientai. Leistinieji įtempiai. Plastiškos ir trapios medžiagos ir jų leistinieji įtempiai. Temperatūriniai ir struktūriniai įtempiai ir deformacijos. Šlyties įrąžos ir įtempiai. Grynoji šlytis. Šlyties deformacija ir jos potencinė energija. Huko dėsnis šlyties atvejui. Glemžimas. Kniedytų ir suvirintų sujungimų skaičiavimas. Sukimo apkrovos sąvokos. Sukimo momentų diagramos. Apvalaus sukamo strypo poslinkiai. Sąsūkos kampas. Tangentinių įtempių pasiskirstymas sukamo strypo skerspjūvyje. Sukamų strypų stiprio ir standumo skaičiavimas. Plokščiųjų pjūvių statiniai momentai. Centrinės ašys. Skerspjūvio svorio centro koordinačių nustatymas. Statiniai momentai lygiagrečių ašių atžvilgiu. Sudėtingo skerspjūvio svorio centro skaičiavimas (pademonstruoti pavyzdžiu. Plokščiųjų skerspjūvių ašiniai ir poliniai inercijos momentai. Svarbiausios ašys ir svarbiausieji inercijos momentai. Inercijos momentas lygiagrečių ašių atžvilgiu. Skritulio, žiedo ir stačiakampio skerspjūvių inercijos momentų skaičiavimas. Lenkimo pagrindinės sąvokos. Skersinės jėgos ir lenkimo momentai. Lenkimo įrąžos išskirstytos apkrovos atveju. Lenkiamos sijos apkrovų ir įrąžų bendrieji dėsningumai. Lenkiamos sijos apkrautos koncentruota jėga bendrieji dėsningumai. Gembinė sija apkrauta koncentruota jėga f. Gembinė sija, apkrauta išskirstyta apkrova. Gembinė sija, apkrauta jėgų momentu. Dviatramė sija, apkrauta koncentruota jėga. Dvejų atramų sija apkrauta išskirstyta apkrova intensyvumo q. Dvejų atramų sija apkrauta jėgų pora. Lenkiamų sijų stiprio skaičiavimas. Lenkiamos sijos normaliniai įtempiai. Lenkiamos sijos neutralusis sluoksnis. Tangentiniai įtempiai lenkiamose sijose. Plastinės medžiagos lenkiamos sijos stiprio skaičiavimas. Trapios medžiagos lenkiamos sijos stiprio skaičiavimas. Lenkiamų strypų poslinkiai. Sijos kreivumo diferencialinė lygtis. Lenkiamų sijų standumo skaičiavimas.
Technologijų konspektas (8 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |