Referatai Kursiniai Diplominiai

Administracinė atsakomybė
Administracinė atsakomybė – savarankiška atsakomybės rūšis. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės skirtumai nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Administracinės teisinės atsakomybė straipsnių apžvalga. Teisinė atsakomybė yra sudėtingas teisinis reiškinys, glaudžiai susijęs su valstybe ir jos prievarta. Administacinės atsakomybės esmė ir paskirtis yra valstybės prievartos naudojimas teisės nustatytiems ir reguliuojamiems visuomeniniams santykiams saugoti ir ginti, teisės reikalavimams užtikrinti. Tai yra veiksminga priemonė užtikrinti visuomenėje teisėtą elgesį, ryžtingai ir efektyviai užkirsti kelią teisės pažeidimams.
Teisės referatas (23 pus.)


Administracinė diskrecija. Teorinės ir praktinės problemos
Įvadas. I skirsnis diskrecijos samprata. Diskrecijos samprata. Administracinė diskrecija. Legislatyvinė administracinė diskrecija. Administracinės diskrecijos principai. II skyrius administracinės diskrecijos kontrolės galimybės. Pagrindinės kontrolę atliekančios institucijos. Ultra vires doktrina. III skyrius administracinės diskrecijos įgyvendinimas ir kontrolė praktikoje. Seimo kontrolierių įstaiga. Vyriausioji administracinių ginčų komisija. Vyriausias administracinis teismas. Išvados. Summary. Litaratūros sąrašas.
Teisės kursinis darbas (25 pus.)


Administracinė prievarta - vienas iš valstybinio valdymo metodų
Įvadas. Administracinė prievarta : sąvoka, paskirtis ir ypatumai. Administracinės prievartos samprata bei paskirtis. Administracinė prievarta kaip valstybinio valdymo metodas. Administracinės prievartos rūšys. Išvados. Literatūros sąrašas. Siekiant teisiškai sureguliuoti žmonių tarpusavio santykius, valstybė leidžia įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat ji įgalioja tam tikras institucijas prižiūrėti, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų. Teisė organiškai iš vidaus susivienija su valstybe (valstybine valdžia), iš kurios ji gauna visuotinį privalomumą ir to privalomumo garantą. Teisė tada pasirodo ne tik kaip elgesio taisyklė, bet ir kaip visuotinai privaloma taisyklė. Atsižvelgiant į šį visuotinį privalomumą, teisės subjektams yra suponuojamas privalomas elgesio taisyklių laikymasis, kuris jeigu yra nevykdomas užtraukia galimybę valstybei panaudoti teisinę prievartą.
Teisės referatas (14 pus.)


Administracinė teisė (1)
VYKDOMOSIOS VALDŽIOS SAMPRATA, POŽYMIAI, FUNKCIJOS. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SISTEMA. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SISTEMINIMAS. ADMINISTRACINIŲ PREVENCINIŲ (ĮSPĖJAMŲJŲ) PRIEMONIŲ SAMPRATA. TEISMO KONTROLINIŲ FUNKCIJŲ FORMOS IR JŲ VYKDYMO YPATUMAI. ATSKIROJI NUTARTIS. VYKDOMOJI VALDŽIA IR AT. REGIONO SAMPRATA. NACIONALINĖS REGIONINĖS PLĖTROS POLITIKOS TIKSLAI. ADMINISTRACINIŲ KARDOMŲJŲ PRIEMONIŲ SAMPRATA. BENDROSIOS IR SPECIALIOSIOS KARDOMOSIOS PRIEMONĖS. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMŲ ĮGYVENDINIMAS. RESPUBLIKOS PREZIDENTO ĮGALIOJIMAI VYKDOMOSIOS VALDŽIOS SFEROJE. ADMINISTRACINĖS TEISĖS KATEGORIJŲ: VALDYMAS, VYKDOMOJI VALDŽIA. VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS. VALSTYBINIO VALDYMO SAMPRATA. LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ INSTITUCIJOS. UŽSIENIEČIŲ ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ. ADMINISTRACINĖS TEISĖS ESMĖ, SOCIALINĖ PRIGIMTIS, SAMPRATA, DALYKAS IR METODAS. ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS (NUSIŽENGIMAS) POŽYMIAI IR SĄVOKA. ADMINISTRACINĖS TEISĖS PRINCIPAI. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PRINCIPŲ SĄVOKA, SISITEMA. TEISINIO REGULIAVIMO MECHANIZMO SĄVOKA. REGIONO PLĖTROS PLANAVIMO DOKUMENTAI. JŲ RENGIMAS, TVIRTINIMAS, ĮGYVENDINIMAS. AT PAŽEIDIMO SUDĖTIES SĄVOKA, ELEMENTAI IR RŪŠYS. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS NORMŲ GALIOJIMAS. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS. AT PAŽEIDIMO OBJEKTO SĄVOKA, RŪŠYS. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SANTYKIS SU GRETIMOMIS TEISĖS ŠAKOMIS. VYRIAUSYBĖS PASKIRTIS IR JOS TEISINĖ PADĖTIS. AT PAŽEIDIMO OBJEKTYVIOSIOS PUSĖS SĄVOKA, STRUKTŪRA. ADMINISTRACINĖS TEISĖS ŠALTINIAI. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTAIGOS PRIE MINISTERIJŲ. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SISTEMA. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KOMITETAI IR KOMISIJOS. AT IR AT NORMŲ SANTYKIS. LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJOS. AT PAŽEIDIMO OBJEKTYVIOSIOS PUSĖS POŽYMIŲ TEISINĖ ANALIZĖ. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMOS SĄVOKA, JOS YPATUMAI. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ KLASIFIKAVIMAS, SISTEMA. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOS PERTVARKYMAS PO NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO. AT PAŽEIDIMO SUBJEKTO SĄVOKA, POŽYMIAI, RŪŠYS. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMŲ RŪŠYS. VYRIAUSYBĖS SUDĖTIS ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS SĄVOKA, PAGRINDINIAI BRUOŽAI, YPATYBĖS IR JOS SKIRTUMAS NUO KITŲ TEISINĖS ATSAKOMYBĖS RŪŠIŲ, FORMAVIMO TVARKA, KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ĮGALIOJIMŲ LAIKAS. LR TERITORIJOS ADMINISTRACINIAI VIENETAI IR GYVENAMOSIOS VIETOVĖS, JŲ SAMPRATOS. VALDYMO SĄVOKA. PAGRINDINĖS VALDYMO KATEGORIJOS. ADMINISTRACINĖS TEISINĖS PILIEČIŲ PADĖTIES SAVOKA. TEISNUMAS IR VEIKSNUMAS. ADMINISTRACINIO TEISINIO SANTYKIO SĄVOKA, YPATUMAI, STRUKTŪRA, POŽYMIAI. ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ NUSTATYMAS IR RIBŲ KEITIMAS. PAVADINIMŲ SUTEIKIMAS LR TERITORIJOS ADMINISTRACINIAMS VIENETAMS, JŲ KEITIMAS. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SAMPRATA. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RŪŠYS SKIRTINGOSE TEISĖS TRADICIJOSE. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SISTEMA LIETUVOJE. VALSTYBĖS TARNYBOS SĄVOKA IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI. AT PEŽEIDIMO SUBJEKTYVIOS PUSĖS SĄVOKA, STRUKTŪRA. ADMINISTRACINIŲ TEISINIŲ SANTYKIŲ RŪŠYS. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KANCELIARIJA. KALTĖ, TYČIA. NEATSARGUMAS. ADMINISTRACINIS TEISINIS RĖŽIMAS. MINISTERIJŲ KOMPETENCIJA IR FUNKCIJOS. JŲ VIDINĖ STRUKTŪRA, RŪŠYS. AT NORMŲ AIŠKINIMO PROBLEMA. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS IRĮSTAIGOS PRIE MINISTERIJŲ. VIEŠOJO VALDYMO FORMOS, METODAI IR RŪŠYS. BIUROKRATIZMAS. SEIMO KONTROLIERIUS. MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOJIMŲ GRĄŽINIMAS IR ATSISTATYDINIMAS. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ. VYRIAUSYBĖS NARIŲ GARANTIJOS. ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS SAMPRATA. PAREIGUNŲ ATSAKOMYBĖ. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PRINCIPAI VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOJE. VALSTYBĖS TARNAUTOJ SĄVOKA, KLSIFIKACIJA JŲ ADMINISTRACINIS VEIKSNUMAS IR TEISNUMAS. NEPILNAMEČIŲ ATSAKOMYBĖ. LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJŲ SEKRETORIAI. VYKDOMOSIOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOS FORMAVIMO PRINCIPAI. VYRIAUSYBĖS PROGRAMA. JOS RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. YPATINGIEJI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SANTYKIAI SU SEIMU IR RESPUBLIKOS PREZIDENTU. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SAMPRATA. VYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ STEIGIMAS. MOTYVAS IR (TIKSLAS). VYRIAUSYBĖS PROGRAMA, RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. VIEŠOJO VALDYMO TEISĖS AKTŲ SĄVOKA. LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ INSTITUCIJOS. VIETOS SAVIVALDOS SAMPRATA. SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOS, JŲ YPATUMAI VYKDOMOSIOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOS ASPEKTU. SAVIVALDYBIŲ VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJA, JŲ SUDARYMAS IR TEISĖS AKTAI. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VYKDOMA MINISTERIJŲ IR KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ KONTROLĖ IR JŲ TEISĖS AKTŲ ĮSIGALIOJIMO TVARKA. PRETENDENTŲ Į VALSTYBĖS TA RNYBĄ ATRANKA. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIĖMIMAS. ADMINISTRACINĖS TEISĖS FUNKCIJŲ SANTYKIS SU ŽMOGAUS TEISĖMIS IR LAISVĖMIS. EUROPOS TEISĖS PRINCIPAI IR AT. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS.
Teisės konspektas (47 pus.)


Administracinė teisė (2)
Administracinės teisės dalykas ir sistema. Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės mokslas (mokslo dalykas, šaltiniai). Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. Administracinės teisės normos. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų realizavimas. Administraciniai teisiniai santykiai (ATS). Administracinių teisinių santykių sąvoka, struktūra ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių dalyviai. Jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai principai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinis valdymas. Valstybinio valdymo pagrindiniai bruožai, struktūra ir sąvokos apibrėžimas. Pagrindiniai valstybinio valdymo principai. Valstybinio valdymo organai. Teisiniai valstybinio valdymo organų formavimo pagrindai ir tvarka. Valstybinio valdymo organų klasifikavimo pagrindai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. LRV samprata. LRV sudėtis ir formavimo tvarka. LRV kompetencija, programa, funkcijos. LRV įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. LRV vykdoma ministerijų ir kitų valstybinio valdymo institucijų veiklos kontrolė. LRV veiklos organizavimas. Vyriausybės posėdžiai. LRV aktai ir jų priėmimo tvarka. LRV atsakomybė ir atskaitomybė. LRV Pirmininko ir ministrų teisinė padėtis, jų neliečiamumo garantijos. LRV komisijos. LRV kanceliarija. LRV ir vietos savivaldybių santykiai. Lietuvos Respublikos ministerijos ir kiti centriniai valstybinio valdymo organai. Apskrities valdymas. Savivaldybių institucijos. Piliečiai. Nevalstybinės organizacijos. Valstybinio valdymo formų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo metodų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo aktai. Valstybinio valdymo akto sąvoka ir juridinė reikšmė. Valstybinių valdymo aktų ir kitų teisinių aktų ir dokumentų ( teismo, prokuratūros, notariato aktų, civilinių sandorių, tarnybinių ir asmens dokumentų skirtingumas. Valstybinio valdymo aktų rūšys. Valstybinio valdymo aktams (VVA) keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo padariniai. Valstybinio valdymo aktų rengimo, svarstymo, priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Administracinė teisinė prievarta. Administracinės teisinės prievartos esmė ir jos ypatumai. Administracinių Teisinių Prievartos Priemonių rūšys (prevencinės, kardomosios, atsakomybės priemonės. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės sąvoka, jos ypatumai. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės ir kitų teisės atsakomybės rūšių (baudžiamosios, civilinės) skirtingumas. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka, juridinė sudėtis analizė ( pažeidimo objektas, subjektas, objektyvusis ir subjektyvusis aspektai). 5 administracinių nuobaudų (atsakomybės priemonių) esmė ir rūšys. Pagrindinės ir papildomos nuobaudos. Organai, nustatantys Administracinės teisės pažeidimus. Organai (pareigūnai), skiriantys administracines nuobaudas teisės pažeidėjams. Administracinių nuobaudų skyrimo bendrosios taisyklės: nuobaudų skyrimas padarius kelis administracinius teisės pažeidimus; Nuobaudų skyrimo senaties terminai; Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Aplinkybės, šalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmuo nebuvo baustas administracine nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos (proceso) sąvoka, uždaviniai ir pagrindiniai principai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos (proceso) uţtikrinimo priemonės. Asmenys, dalyvaujantys administracinio teisės pažeidimo bylos procese. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose. Administracinės teisenos pažeidimų bylų teisenos (proceso) stadijos: bylos iškėlimas, bylos nagrinėjimas, nutarimo priėmimas, nutarimo apskundimas, nutarimo vykdymas. Valstybinio valdymo teistumo uţtikrinimas. Valstybinio valdymo teisėtumo užtikrinimo esmė ir būdai. Kontrolės samprata, uždaviniai, principai. Kontrolės rūšys. Konstitucinė kontrolė. Valstybinio valdymo organų vykdoma kontrolė: Vyriausybės, centrinių šakinių valdymo organų, finansų ir kredito organų kontrolė. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai, organai, teisės , taikomos poveikio priemonės. Apskrities organų vykdoma kontrolė. Vietos Savivaldos institucijų vykdoma kontrolė.
Teisės konspektas (36 pus.)


Administracinė teisė (3)
Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės mokslas (mokslo dalykas, šaltiniai). Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. ADministracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų realizavimas. Administracinių teisinių santykių sąvoka, struktūra ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių dalyviai. jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai principai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinis valdymas. Valstybinio valdymo pagrindiniai bruožai, struktūra ir sąvokos apibrėžimas. Pagrindiniai valstybinio valdymo principai. Valstybinio valdymo organai. Valstybinio valdymo organų sąvoka, teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės organų bei administracinės teisės subjektų sistemoje. Valstybinio valdymo organų sistema. Organizacinė valstybinio valdymo organų vidaus struktūra. Teisiniai valstybinio valdymo organų formavimo pagrindai ir tvarka. Valstybinio valdymo organų klasifikavimo pagrindai. Lietuvos Respublikos vyriausybė. LRV samprata. LRV sudėtis ir formavimo tvarka. LRV kompetencija, programa, funkcijos. LRV įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. LRV vykdoma ministerijų ir kitų valstybinio valdymo institucijų veiklos kontrolė. LRV veiklos organizavimas. vyriausybės posėdžiai. LRV aktai ir jų priėmimo tvarka. LRV atsakomybė ir atskaitomybė. LRV pirmininko ir ministrų teisinė padėtis, jų neliečiamumo garantijos. LRV komisijos. LRV kanceliarija. LRV ir vietos savivaldybių santykiai. Lietubos Respublikos ministerijos ir kiti centriniai valstybinio valdymo organai. Apskrities valdymas. Valstybiniai tarnautojai. Valstybinės tarnybos sąvoka ir pagrindiniai principai. Valstybinių tarnautojų sąvoka ir jų teisinės padėties pagrindai. Valdininkų teisinis statusas. Pareigų valstybės tarnyboje ėjimo ir atleidimo iš pareigų administracinis teisinis reguliavimas. Valstybės tarnautojų teisinė atsakomybė (drausminė, administracinė, civilinė, baudžiamoji). Savivaldybių institucijos. Piliečiai. Nevalstybinės organizacijos. Valstybinio valdybo formų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo metodų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo aktai. Valstybinio valdymo akto sąvoka ir juridinė reikšmė. Valstybinių valdymo aktų ir kitų teisinių aktų ir dokumentų (teismo, prokuratūros, notariato aktų, civilinių sandorių, tarnybinių ir asmens dokumentų skirtingumas. Valstybinio valdymo aktų rūšys. Valstybinio valdymo aktams (VVA) keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo padariniai. Valstybinio valdymo aktų rengimo, svarstymo, priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Administracinė teisinė prievarta. Administracinės teisinės prievartos esmė ir jos ypatumai. Administracinių teisinių prievartos priemonių rūšys (prevencinės, kardomosios, atsakomybės priemonės). Administracinės atsakomybės sąvoka, jos ypatumai. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės ir kitų teisės atsakomybės rūšių (baudžiamosios, civilinės) skirtingumas. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka, juridinė sudėtis analizė (pažeidimo objektas, subjektas, objektyvusis ir subjektyvusis aspektai). Administracinių nuobaudų (atsakomybės priemonių) esmė ir rūšys. Pagrindinės ir papildomos nuobaudos. Organai, nustatantys administracinės teisės pažeidimus. Organai (pareigūnai), skiriantys administracines nuobaudas teisės pažeidėjams. Administracinių nuobaudų skyrimo bendrosios taisyklės: nuobaudų skyrimas padarius kelis administracinius teisės pažeidimus; nuobaudų skyrimo senaties terminai; atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Aplinkybės, šalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmuo nebuvo baustas administracine nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos (proceso) sąvoka, uždaviniai ir pagrindiniai principai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos (proceso) užtikrinimo priemonės. Asmenys, dalyvaujantys administracinio teisės pažeidimo bylos procese. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose. Administracinės teisenos pažeidimų bylų teisenos (proceso) stadijos: bylos iškėlimas, bylos nagrinėjimas, nutarimo priėmimas, nutarimo apskundimas, nutarimo vykdymas. Valstybinio valdymo teistumo užtikrinimas. Valstybinio valdymo teisėtumo užtikrinimo esmė ir būdai. KOntrolės samprata, uždaviniai, principai. Kontrolės rūšys. Konstitucinė kontrolė. Valstybinio valdymo organų vykdoma kontrolė: vyriausybės, centrinių šakinių valdymo organų, finansų ir kredito organų kontrolė. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai, organai, teisės, taikomos poveikio priemonės. Apskrities organų vykdoma kontrolė. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. LR savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas. Gyventojų pareiškimų prašymų, pasiūlymų ir skundų valstybinio valdymo organuose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose nagrinėjimas. Teisinis gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų valstybinio valdymo organuose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose nagrinėjimo reglamentavimas. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų, skundų samprata. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų pateikimo, priėmimo tvarka, terminai ir padariniai.
Teisės špera/ paruoštukė (49 pus.)


Administracinė teisė (4)
Administracinė teisė kaip teisės šaka. Administracinės teisės samprata. Administracinė teisė ir socialiniai pokyčiai. Administracinės teisės vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Administracinės teisės dalykas ir reguliavimo metodas. Vykdomosios valdžios sąvoka, požymiai ir funkcijos. Vykdomoji valdžia ir AT. Vykdomosios valdžios pagrindinės veiksmingumo problemos. Administracinės teises sisteminimas ir sistema. Administracinės teisės santykis su socialiniais mokslais ir kitomis teisės šakomis. Administracinės teisės mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos. Užsienio šalių administracinės teisės bendroji charakteristika. Administracinės teisės principai. Administraciniai teisės principų samprata ir sisteminimas. Pagrindiniai administracinės teisės principai r konstituciniai veiksniai. Organizaciniai techniniai administracinės teisė principai. Specialieji administracinės teisės principai. Konstitucinio teisinės valstybės, subsidiarumo, proporcingumo, informavimo principų taikymo ypatumai. Administracinės teisės principai, taikytini santykiams tarp administracinių institucijų ir privačių asmenų pagal europos tarybos rekomendacijas. Administracinės teisės normos. Administracinis - teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų ypatumai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų realizavimas, realizavimo formos. Administracinės teisės normų taikymas, taikymo kryptys, stadijos. Administracinės teisės normų galiojimas laike, erdvėje bei asmenų atžvilgiu. Administracinių teisinių santykių ypatumai. Administracinių teisinių santykių struktūra ir požymiai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešojo administravimo turinys ir pagrindiniai principai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinio valdymo sąvoka, požymiai ir rūšys. Valstybės valdymas ir jo administravimas. Viešojo administravimo turinys. Administracinės teisės kategorijų: valdymas, vykdomoji valdžia, valstybinis valdymas ir viešasis administravimas santykis. Viešojo administravimo principai viešojo administravimo institucijų veikloje. Administracinės teisės subjektai. Administracinės teisės subjektų bruožai. Jų teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės institucijų sistemoje. Valstybinio viešojo valdymo institucijų klasifikavimas. Valstybinio viešojo valdymo institucijų sistema. Aukščiausiosios, centrinės, regioninės ir vietinės valdymo institucijos. Vykdomosios valdžios institucijų vidinė organizacinė struktūra, jų formavimo teisiniai pagrindai ir tvarka. Vykdomosios valdžios institucijų pertvarkymas po nepriklausomybes atkūrimo. Prezidentas ir vyriausybė. Ministerijos ir kitos centrinės vykdomosios valdžios institucijos. Teritorijos administracinis skirstymas. Apskričių ir savivaldybių valdymo institucijos. Lietuvos respublikos apskričių viršininkų institucijos. Lietuvos respublikos savivaldybių institucijos. Piliečiai ir užsieniečiai. Pagrindinės piliečių teisės, laisvės ir pareigos valstybinio viešojo valdymo srityje. Administracinės teisinės piliečių padėties samprata. Piliečių administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinės teisinės piliečių teisių ir laisvių garantijos. Valstybinio viešojo valdymo institucijų vaidmuo užtikrinant piliečių, asmenų be pilietybės ir užsieniečių administracinį teisinį statusą. Užsieniečių administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų klasifikacija. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Valstybės tarnautojų priėmimas. Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Valstybės tarnautojų atsakomybė ir paskatinimai. Valstybės tarnautojo statuso praradimas. Nevyriausybinės organizacijos ir kiti asmenys turintys viešojo administravimo įgaliojimus. Viešojo administravimo formos ir metodai. Viešojo administravimo formos sąvoka ir formų rūšys. Neteisinės viešojo administravimo formos. Teisinės viešojo administravimo formos. Viešojo administravimo metodų sąvoka ir rūšys. Administraciniai ir ekonominiai metodai.
Teisės konspektas (61 pus.)


ADMINISTRACINĖS TEISĖS ESMĖ
ADMINISTRACINĖS TEISĖS ESMĖ. Viešasis valdymas. Socialinis valdymas. Administracinis reglamentavimas. Vidaus administravimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Viešasis valdymas ir vykdomoji valdžia. AT metodai. AT reguliavimo dalykas. AT normų samprata, bruožai, struktūra. Hipotezė, dispozicija ir sankcija. AT normų rūšys. LR VIEŠOJI ADMINISTRACIJA.
Teisės konspektas (32 pus.)


Administracinės teisės konspektas
Administracinės teisės sąvokos ir kategorijos. Administracinės teisės mokslas. At mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos. Lietuvos at doktrina. Administracinės teisės plėtra. At ir socialiniai pokyčiai. Kintančios socialinės teisinės vertybinės orientacijos įtaka administracinei teisinei sistemai. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Viešasis administravimas ir at. Valstybinio viešojo valdymo sąvoka ir esmė. Bendroji valdymo sąvoka. Viešojo administravimo principai. At principai. At principų sistematizavimas. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Lr prezidento ir prezidento institucijos administracinė veikla. Respublikos prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Lr vyriausybės administracinė veikla. Vyriausybės samprata. Vyriausybės administracinės veiklos teisiniai pagrindai. Vyriausybės įstatymo pagrindinės funkcijos. Vyriausybės darbo reglamento funkcijos. Vyriausybės veiklos tikslai ir funkcijos. Vyriausybės administraciniai įgaliojimai. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas vyriausybės darbo veikloje. Vyriausybės diskrecinė galia. Lr ministerijos ir kitų centrinės vykdomosios valdžios institucijų administracinė veikla. Lietuvos respublikos ministerijos samprata. Tipinio ministerijos modelio paieška vykstant administracinėms reformoms. Ministerijų teisinio statuso problema. Metų veiklos ataskaitos. Lietuvos respublikos teritorijos administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Apskričių ir savivaldybių valdymo institucijų administracinė veikla. Apskrities valdymo organizavimas. Apskrities valdymo institucijos. Apskrities viršininkas, jo kompetencija ir jo leidžiami teisės aktai. Apskrities viršininko veiklos organizavimas. Apskrities viršininko administracija. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Apskrities tarybos sudėtis ir jos kompetencija. Lietuvos respublikos piliečių ir užsieniečių teisinė padėtis viešojo administravimo subjektų administracinės veiklos aplinkoje. Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai. Nevyriausybinių organizacijų administracinė veikla. Administracinės veiklos formų ir metodų samprata ir rūšys. Administracinės veiklos aktai. Administracinės veiklos aktų sąvoka ir jų teisinė reikšmė. Administracinės veiklos aktų bruožai. Administracinės veiklos teisėtumo užtikrinimo būdai. Administracinės veiklos teisėtumo užtikrinimo sąvoka. Administracinės veiklos kontrolė. Administracinės veiklos teismo kontrolinės funkcijos. Administracinės veiklos institucijų vykdoma administracinė priežiūra.
Teisės konspektas (121 pus.)


Administracinės teisės pažeidimo ir administracinės atsakomybės subjektas: atribojimo problemos
Įvadas. Administracinės teisės ir administracinės atsakomybės sąvokos. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka, požymiai bei sudėtis. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Administracinio teisės pažeidimo požymiai. Administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Administracinės atsakomybės samprata. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės teisės subjektai. Administracinės atsakomybės pagrindas - administracinis teisės pažeidimas. Administracinio teisės pažeidimo atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų. Teisės aktai, reglamentuojantys administracinį teisės pažeidimą. Išvados. Literatūra ir teisės aktai. Darbo uždaviniai. Apibūdinti administracinio teisės pažeidimo sąvoką, požymius bei sudėtį. Apibūdinti administracinės atsakomybės sampratą, principus, subjektą ir subjekto sąvoką. Apžvelgti pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius administracinį teisės pažeidimą Lietuvoje.
Teisės kursinis darbas (23 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |