Referatai Kursiniai Diplominiai

Įmonės veiklos taktinis planavimas
Kursinio darbo užduotis. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas. Įmonės veiklos taktinis planavimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastovių planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados.
Vadybos kursinis darbas (24 pus.)


Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo ciklo ypatumai
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Įmonės veiklos aprašymas. Gaminama produkcija. Valdymo struktūra. Informacija apie personalą. Įmonės aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Žmogiškųjų išeklių valdymo ypatumai įmonėje. Išvados. Kiekvienas žmogus ar žmonių grupė įkūrusi savo įmonę visų pirma siekia, kad įmonė dirbtų kuo pelningiau. Be to, norima, kad įmonė patirtų kuo mažiau saunaudų, įgytų pranašuma prieš kitas įmones, esančias tame pačiame verslo sektoriuje, bei gautų didesnes pajamas. Norint to pasiekti, įmonei reikia kuo efektingiau ir tikslingiau valdyti savo išteklius (žmogiškuosius, finansinius, informacinius ir t.t.).
Vadybos referatas (16 pus.)


Įmonių tipai ir jų charakteristikos
Įžanga. Įmonių grupavimo esmė ir principai. Įmonių tipai. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės (pasitikėjimo) bendrijos. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvinės bendrovės (kooperatyvai). Įmonės tikslai. Įmonių valdymo funkcijos. Įmonių valdymo organai ir organizacinė valdymo struktūra. Įmonių ir jų steigėjų teisės. Pareigos ir apribojimai įmonėms. Už teisės pažeidimus įmonėms taikomos sankcijos. Bendrosios įmonių steigimo taisyklės. Patentai. Licenzijos. Mokesčiai. Naudota literatūra.
Vadybos namų darbas (24 pus.)


Indvidualios įmonės plėtros perspektyvos
ĮVADAS. PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ, KURIAS SIEKIAMA PADEMONSTRUOTI BAIGIAMUOJU DARBU SĄRAŠAS. MAITINIMO ĮMONĖS VERSLO TEORINIAI ASPEKTAI. Mažųjų ir vidutinių įmonių reikšmė. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Lietuvos respublikos individualių įmonių įstatymas. Įmonės tikslai. Įmonės esamos situacijos (potencialo) įvertinimas. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos. PLĖTROS PERSPEKTYVOS ANALIZĖ J. PEŠTENIENĖS INDIVIDUALIOJE ĮMONĖJE. Darbo metodika. Įmonės charakteristika. Įmonės darbuotojai. SSGG analizė. Kainų strategija. Tiekėjai ir darbo su teikėjais strategija. Finansiniai rodikliai. Verslo plėtra. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS. išanalizuoti individualios įmonės verslą, rasti ir pasiūlyti plėtros galimybes paslaugų kokybei kelti. Darbo uždaviniai: Išanalizuoti mokslinę literatūrą apie įmonės plėtrą. Pateikti individualios įmonės charakteristiką. Išanalizuoti individualios įmonės valdymo organizavimą. Atlikti įmonės SSGG analizę. Išanalizuoti finansinę įmonės veiklą.
Vadybos kursinis darbas (53 pus.)


Informacija valdyme
Įvadas. Valdymo informacija. Informacijos savybės. Informacijos išteklių vadyba tradiciniu požiūriu. Specializuotas požiūris į informacijos išteklių vadybą. Šiuolaikinė informacijos vadyba. Išvados. Literatūra. Vadybos pagrindų dalyko referatas.
Vadybos referatas (16 pus.)


Informacinė visuomenė. Informacinės technologijos
Įvadas. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės ištakos. Informacinės visuomenės iššūkiai. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės apibrėžimai. Informacinės visuomenės plėtra lietuvoje. Pozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų raida. Informacinių technologijų naudojimas lietuvoje. Naudojimasis internetu. Išvados.
Vadybos referatas (22 pus.)


Informacinės ir žinių visuomenės plėtra Lietuvoje
Įvadas. Žinių visuomenė. Kompiuteriai ir internetas. Kompiuterinis visuomenės raštingumas. Informacinės ir žinių visuomenės plėtros raida Lietuvoje. Literatūra. Dažnai tenka nugirsti pesimistų aimanas, kad žinių visuomenės raidoas tempais Lietuva beviltiškai atsilikusi, nieko gero nevyksta, o jei vyksta – tai ne taip arba per daug lėtai. Ar iš tikrųjų taip ir yra? Gal čia pateikiami faktai ir plėtros tendencijos sumažins skeptikų nerimą dėl informacinės ir žinių visuomenės raidos mūsų šalyje. Lietuva pagal daugelį rodiklių šiame sektoriuje jau dabar išsiskiria iš naujųjų ES narių. Visuotinai pripažįstama, kad šiandienos pasaulyje technologinė pažanga, inovacijos, žinių ekonomika yra bet kurios šalies ūkio ir kultūros plėtros pagrindas. Informacinės ir žinių visuomenės, pagrįstos mokslu ir inovacinėmis technologijomis, sukūrimas yra ir Lietuvos strateginis uždavinys ir ekonominės plėtotės kryptis. Tai pirmasis iš trijų Lietuvos valstybės prioritetų, kurie įtvirtinti Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje. Šio prioriteto įgyvendinimas skatina kraštą atsiverti pasauliui, įgalina veiksmingai pasitelkti Lietuvos žmonių kūrybines galias ir, naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, užtikrinti nacionalinės ekonomikos tarptautinį konkurencingumą, sukurti daugiau naujų ir geresnių darbo vietų, aukštą gyvenimo kokybę, transformuoti socialinį bei kultūrinį visuomenės pobūdį.
Vadybos referatas (28 pus.)


Informacinių sistemų panaudojimas verslo organizacijose
Įvadas. Probleminė dalis. Teorinė dalis. Programinė dalis. Tyrimų dalis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Šiame kursiniame projekte bandysiu panagrinėti, kaip informacinės sistemos veikia verslo organizacijose, o konkrečiai - jų efektyvumo problemas gamybos procese. Dabartinę visuomenę galima apibūdinti kaip pereinamąją iš industrinės į informacinę visuomenę. Tam tikru požiūriu tai reiškia, kad tai, ką žmonės sukuria daugiau yra susiję su informacija ir žiniomis, negu su fizine verte. Gaminiuose, paslaugose didėja informacijos kiekis, t.y. didėja lygis iki kurio produkcijos ar paslaugos vertę sudaro informacija. Visoms, be išimties įmonėms svarbu patenkinti klientų poreikius ir rinką kuo mažesnėmis sąnaudomis ir tuo pačiu metu gauti kuo didesnias pajamas. Šį tikslą pasiekti padeda įmonės darbo optimizavimas ir kontrolė, pritaikant informacines sistemas. Tiktai optimalus informacinių sistemų naudojimas įmonei duoda apčiuopiamus teigiamus rezultatus, todel šiame darbe ir norėčiau panagrinėti informacinių sitemų darbo optimizavimą ir efektyvų jų panaudojimą visoje prekės arba paslaugos gamybos eigoje.
Vadybos kursinis darbas (26 pus.)


Informacinių technologijų pritaikymas logistikoje
Įvadas. Informacinės sistemos logistikoje gali būti taikomos. Užsakymų priemimas. Krovinių identifikavimas. Radio dažnių identifikavimas (RF-ID). Dvipusių komunikacijų technologijos. Duomenų bankai, informacinės sistemos. Duomenų kliringas. Išvada. Literatūra. Reikiamos informacijos pateikimas reikiamoje vietoje, reikiamu laiku ir tinkamu formatu yra pagrindinis informacinių technologijų (IT) uždavinys ne tik logistikoje, bet ir kitose valdymo srityse. Labai didelė reikšmė logistikos IT skiriama kontrolės informacijai. Ji sukuria atvirkštinį ryšį - realios prekių/žaliavų būsenos ir logistikos valdymo kontrolę. Kontrolės informacijos šaltiniai turi būti kiekvienoje logistikos proceso grandyje, pradedant nuo žaliavų užsakymo ir baigiant prekės pardavimu.
Vadybos referatas (13 pus.)


Inovacijos įmonės veikloje
Ištrauka iš darbo. Pokyčiai rinkoje verčia verslininkus domėtis naujovėmis, įgyti tarptautinių ryšių palaikymo patirties, neatidėliojant spręsti produkcijos ir aptarnavimo kokybės klausimus. Svarbiausia – neatsilikti, tobulėti tiek vadovui, specialistui, tiek visai įmonei ieškoti būdų, kaip tai daryti. Smulkiojo verslo plėtra ir konkurencinio pajėgumo stiprinimas yra gana sudėtingos ir lėtai bei sunkiai sprendžiamos problemos. Rinka teigiamai reaguoja, nesvarbu, kokio dydžio įmonė. Racionalus prekių ir paslaugų pasirinkimas, veiksminga kainų ir pardavimo rėmimo politika lemia smulkiojo verslo sėkmę.
Vadybos referatas (3 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |