Referatai Kursiniai Diplominiai

Praktikos ataskaita: Kultūrinėje organizacijoje
Ataskaita už mokomąją praktiką Įvadas. Organizacijos tikslinių auditorijų analizė. "Kultūros namai" vidinės ir išorinės komunikacijos analizė. Siūlymai organizacijos komunikacinės veiklos tobulinimui, viešųjų ryšių su tikslinėmis auditorijomis gerinimui. Organizacijos viešųjų ryšių plano projektas. Kiti darbai. Išvados. Literatūros sąrašas. Praktikos uždaviniai. Išanalizuoti organizacijos tikslines auditorijas. Atlikti organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos analizę. Parengti siūlymus organizacijos komunikacinės veiklos tobuliniui, viešųjų ryšių su tikslinėmis auditorijomis gerinimui. Parengti organizacijos viešųjų ryšių plano projektą.
Vadybos ataskaita (16 pus.)


Praktikos ataskaita: siuntų pristatymas
Įvadas. Smulkių verslo siuntų rinkos analizė Lietuvoje. UAB BLS Vilnius kūrimosi prielaidos, apibūdinimas, teikiamos paslaugos. Bizpak padalinio veiklos analizė. Paslaugos procedūrų aprašymas. Plėtros perspektyvos. Išvados.
Vadybos ataskaita (13 pus.)


Praktikos ataskaita: Tarptautiniai automobilių pervežimai
Gamybinės technologinės praktikos metu buvo išsiaiškinta kaip įmonėje naudojamas automobilių parkas. Buvo išanalizuoti transporto priemonių eksploataciniai rodikliai. Domėjausi kaip sudaromi racionalūs automobilių pervežimo maršrutai. Buvo atliktos kitų įmonėje vykstančių technologinių procesų analizės. Buvo apžvelgti vadybos metodai ir priemonės, darbo bei aplinkos saugos užtikrinimas. Taip pat atlikau ir individualia užduotį, kurios metu turėjau išnagrinėti pagrindinius įmonės dokumentus, išmokti juos įforminti.
Vadybos ataskaita (14 pus.)


Praktikos ataskaita: tinklų gamyba
Įvadas. Istorija, esama situacija ir ateities perspektyvos. Įmonės UAB „EGERSUND NET“ pagrindiniai ir artimiausi tikslai, pavadinimo pasirinkimo motyvai vystymosi tendencijos, veiklos prioritetas, reputacija, prestižas. Įmonės geografinė padėtis. Rinkos situacija, kurioje įmonė veikia. Marketingas. Įmonės artimiausi konkurentai. Marketingo komplekso elementai naudojami įmonėje. Rėmimo priemonės, kurias taiko įmonė. Prekių kitimo tendencijos per paskutinius tris metus. Kainų politika. Prekės analizė 4 P požiūriu. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Vadybos ataskaita (24 pus.)


Praktikos ataskaita: topografija, geodezija
Turinys. Praktika Linos Narkienės įmonėje. Trumpai apie įmonę. Įmonėje naudojami prietaisai ir programinė įranga. Praktikos eiga L. Narkienės įmonėje. Priedai.
Vadybos ataskaita (7 pus.)


Praktikos ataskaita: UAB "Ilgona"
Įvadas. UAB "Prialgava" prekybinė veikla. Įmonės misija, vizija ir pagrindinės veikos kryptis. Įmonės vedama dokumentacija. Kasos žurnalo vedimas. Prekinė- piniginė apyskaita. Savikontrolės sistemos. Prekių it taros priėmimas. Prekių priėmimo ir grąžinimo dokumentai. Prekių ir paslaugų asortimentas. UAB "prialgava" valdymo struktūra. Prekybos įrengimų paskirtis prekybos procese. UAB "Prialgava" sandėlių ūkis. Sandėliavimo įranga. Pagrindinės prekybos proceso operacijos. Darbo vietų įrengimo principai. Darbo vidaus tvarkos taisyklės, darbų saugos reikalavimai. Darbuotojų asmeninė higiena. Sanitarinių reikalavimų laikymasis įmonėje. Darbo saugos reikalavimai. Išvados. Pasiūlymai. Literatūra. Darbo tikslas: atlikti mokamąją praktiką UAB "Iglona". Darbo uždaviniai: susipažinti su įmonės veikla ir struktūra. Susipažinti su įmonės vedama dokumentacija. Susipažinti su įmonės prekių ir paslaugų asortimentu. Išanalizuoti įmonės įrengimų paskirtų prekybos procese. Susipažinti su sandėlių ūkiu ir darbo vietų įrengimo principais. Susipažinti su darbo vidaus tvarkos taisyklėmis ir darbo saugos reikalavimais. Išmokti teorines žinias pritaikyti praktiškai.
Vadybos ataskaita (15 pus.)


Praktikos ataskaita. AB bankas ,,Snoras"
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Situacijos analizė. Bendra informacija apie Banką Snorą. Banko veiklos kryptys. AB bankas Snoras vizija, misija ir strateginiai tikslai. AB bankas Snoras organizacinė valdymo struktūra. AB bankas Snoras personalas. AB bankas Snoras kokybės valdymo sistema. AB bankas Snoras informacinės sistemos valdymas. AB bankas Snoras išorinė analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Banko finansavimas. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. AB bankas Snoras finansinių ataskaitų analizė. Finansinių ataskaitų horizontali ir vertikali analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Šiame darbe bus analizuojama AB bankas Snoras situacijos analizė. Tai reiškia, kad bus aprašyta banko veiklos pradžia, jo įstatinis kapitalas bei akcininkai,jų struktūra. Taip pat Snoro veiklos kryptys, vizija, misija ir strateginiai tikslai, kurie bankas nuosekliai vykdė. Bus pavaizduota organizacinė valdymo struktūra: jos tipas ir padaliniai, jų geografinis išdėstymas, dirbančių darbuotojų bei jų išsilavinimo kitimo tendencijas per pastaruosius ketverius metus. Be to, bus paaiškinta kaip ir kokiais tikslais bankas panaudoja ir valdo kokybės ir informacinės sistemas.
Vadybos ataskaita (25 pus.)


Praktikos ataskaita. Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės veiklos rūšys, jos siūlomos paslaugos. Įmonės valdymo struktūra, padaliniai ir jų funkcijos. Įmonės darbuotojai, jų darbo standartai. Darbuotojų apmokėjimo, skatinimo sistemos. Įmonės marketingo aplinkos. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas. Įmonės marketingo kompleksas. Įmonės veiklos planavimas. Įstaigos pagrindinės problemos, pasiūlymai. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai ir jų apskaičiavimai. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Įmonėje naudojami apskaitos dokumentai. Praktikos įvertinimas. Naudota literatūra. Aš pasirinkau atlikti profesinę praktiką Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centre, kadangi mano įmonėje, kurioje aš dirbu, šiuo metu vyksta kapitalinis viešbučio remontas, tuo pasinaudodama, kad turiu laisvo laiko, o šios įstaigos veikla susijusi su turizmo ir verslo vadybos studijomis bei leidžia panaudoti teorines žinias ir kartu daugiau pažinti Druskininkų miestą, o dirbant viešbutyje yra labai aktualu, nes dauguma klientų, atvykę pailsėti nori ir daugiau sužinoti apie Druskininkų miestą.
Vadybos ataskaita (23 pus.)


Praktikos ataskaita. Finansų apskaita
ĮVADAS. Piniginių lėšų judėjimas. Debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų apskaita. Pardavimų ir atliktų paslaugų pajamų, kitų pajamų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Gamybos ir veiklos sąnaudų apskaita. Kapitalo, rezervų atidėjimų, dotacijų ir subsidijų, finansinių rezultatų apskaita. Atskaitomybė ir mokesčiai. IŠVADOS.
Vadybos referatas (13 pus.)


Praktikos ataskaita. Mažmeninė prekyba
Gamybinės praktikos ataskaita. Įmonės veiklos analizė Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės veiklos organizavimas. Vartotojai jų struktūra. Vartotojų paieška. Apskaita ir mokesčiai. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Išvados. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Įmonės atsiranda įvairiais būdais: reorganizavus buvusias valstybės įmonės, privačias įmones, išskaidžius buvusią kooperatinę nuosavybę, įkūrus individualias įmones ir pan. Absoliuti dauguma įmonių įkuriamos, panaudojus nuosavas ir skolintas lėšas. Steigiant įmonę būtina pasirinkti vietą, kuri tenkintų rinkos poreikius. Atliekami rinkos tyrimai. Dažnai yra pasinaudojama anketinėmis apklausomis, savivaldybių turima informacija statistikos ir kt. Duomenimis. Pagaliau įmonės vietą lemia ir jos įsigijimo būdas, t.y. ar perkama veikianti įmonė, ar statoma nauja. Ar geriau nusipirkti veikiančią įmonę, ar steigti naują- vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra. Tai lemia konkrečios sąlygos ir aplinkybės. UAB ,,Mažoji liepa” įkurta 1997m. Įmonės veikla mažmeninė prekyba ir draudimo veikla. Įmonė turi dvi maisto prekiu parduotuves. Viena iš jų yra Ukmergės raj. Liduokių kaime, o kita Ukmergės raj. Šešuolių mst. Įmonės veikla vykdoma rementis Akcinių bendrovių ir Lietuvos Respublikos istatymais.
Vadybos ataskaita (11 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |