Referatai Kursiniai Diplominiai

Praktikos ataskaita. Viešojo maitinimo įmonė
Įmonėje rengiami dokumentai. Technologinių įrengimų eksploatavimo ir darbo saugos reikalavimai. Maisto žaliavų ir gatavos produkcijos priėmimas ir laikymas. Darbo organizavimas įmonėje. Patiekalų asortimentas ir puošimas. GHP sistemos veikimas įmonėje ir praktiniai įgūdžiai. Priedai. Ištrauka iš darbo. Aš atlikau praktiką viešojo maitinimo įmonėje, kuri dirba pagal GHP normą, kuri taikoma juridiniams ir fiziniams asmenims, tvarkantiems ir (arba) teikiantiems į rinką maistą. Susipažinau su instruktavimų registracijos žurnalais, asmens higienos reikalavimais, šaldymo įrengimų registracijos žurnalais, taip pat ir valymo, plovimo ir dezinfekavimo darbų registracijos žurnalais. Norėčiau išsamiai paanalizuoti saugos instruktavimą, kuris yra labai būtinas, kad neįvyktų nelaimė darbo vietoje, nors daugelis darbdavių labai atmestinai tą instruktavimą praveda. Įmonėje kurioje aš atlikau praktiką šiuos instruktavimus atlieka direktorė ir yra atsakinga už registracijos žurnalų tvarkymą. Todėl paprašiau, kad viską išsamiai paaiškintų su kuo privalo direktorė supažindinti atėjus naujam darbuotojui.
Vadybos ataskaita (11 pus.)


Prekybos organizavimas
MAŽMENINĖS PREKYBOS DINAMIKA IR STRUKTŪRA. DIDMENINĖS PREKYBOS STRUKTŪRA. KOMERCINIŲ ĮMONIŲ FUNKCIJOS. PREKYBOS FUNKCIJOS IR JOS SISTEMOS. PREKYBOS FUNKCIJŲ IŠSKAIDYMAS IR PERDAVIMAS. Kainų politika. Kainos dydis. Nuolaidos. Tiekimo sąlygos. Atsiskaitymo sąlygos. Maitinimo įmonės. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Parduotuvių klasifikacija.
Vadybos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Procesinio požiūrio įgyvendinimas UAB "Edega" įmonėje
Įvadas. Procesinio požiūrio esmė. Efektyvus proceso valdymas. Srauto diagrama. UAB "Edega" aprašymas. Suprojektuotas silkės preservavimo procesas ir jo aprašymas. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra. Darbo tiklas : išanalizuoti procesinio požiūrio įgyvendinimą. Uždaviniai. Išsiaiškinti kokia procesinio požiūrio esmė. Sužinoti kaip efektyviai valdomas procesas. Ištirinėti srauto diagramą. Aprašyti silkės preservavimo procesą.
Vadybos referatas (10 pus.)


Produkcijos realizavimo valdymas
Įvadas. Gamybinių įmonių realizavimo strategijos formavimas. Strateginis planavimas. Ilgalaikiai tikslai ir jų formulavimas. Verslo komerciniai tarpininkai. Išteklių šaltiniai. Pateikimo kanalai. AB “Geonafta” veikla bei jos produkcijos realizavimo organizavimas. AB “Geonafta” įkūrimas. AB “Geonafta” veikla. AB “Geonafta” produkcijos realizavimas. AB “Geonafta” realizavimo tobulinimo galimybės. Išvados. Produkcijos realizavimas – tai vienas iš svarbiausių klausimų komercijos moksle, nes tik pardavus produkciją galima padengti jos gamybos kaštus. Ypač svarbu, kad asmuo, kuris vadovauja įmonei, sugebėtų visų dirbančiųjų interesus suvienyti tikslams pasiekti ir įgyvendinti, kad vadovautųsi ne tik savo įsitikinimais, bet visų įmonėje dirbančių žmonių požiūriu ir galimybėmis.
Vadybos kursinis darbas (21 pus.)


Produkto gaminimo veiklos organizavimas
Valdymo organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros formavimo teoriniai pagrindai. Pagrindiniai įmonės valdymo organai ir jų funkcijos. Organizacinių valdymo struktūrų priklausomybė nuo įmonės tipo. Formalūs valdymo struktūrų formavimo būdai. Atskirų darbuotojų grupių kiekybinių normatyvų nustatymas. Neformalių ryšių ir atsakomybės laipsnio analizė. Apklausos lapas. Ištrauka iš darbo. Organizavimas – žmonių ir materialinių darbo elementų sistemos, leidžiančios įgyvendinti sprendimą, sudarymas. Numačius visų reikalingų darbų eilę, pirmiausia reikia išnagrinėti kiekvieno atliekamo darbo technologiją, apsirūpinti įrankiais, įrengimais bei medžiagomis, parinkti kiekvienam darbui tinkamus vykdytojus, ir, išsiaiškinus, kas ir pagal kokius dėsnius juda darbo procese, pavesti tam tikriems darbuotojams atlikti veiksmus, reikalingus, kad tas judėjimas vyktų nustatytu režimu. Veikiant nuolatinio pasikartojimo režimu, būtina pasiekti, kad darbo objektas darbo produktu būtų paverčiamas naudojant kuo mažiau medžiagų, energijos, pinigų, žmogaus darbo.
Vadybos referatas (20 pus.)


Profesinės komunikacijos formos organizacijoje
Šiame straipsnyje analizuojamos organizacijoje taikomos vidinės profesinės komunikacijos formos ir funkcijos, komunikacijos efektyvumą ir sklandumą lemiantys aspektai, vidinės komunikacijos poveikis darbuotojų lojalumui. Vidinės komunikacijos įtaka organizacijos darbo rezultatams ir sėkmingai veiklai. Straipsnio tema pasirinkta norint išanalizuoti darbuotojų bendravimo formas ir funkcijas, lemiančias darnią vidinę komunikaciją organizacijoje, komunikacijos svarbą įmonės plėtojimui. Vidinė komunikacija - tai informacijos mainai įmonės viduje. Norint, kad organizacijos veikla būtų sėkminga, reikia daug dėmesio skirti jos komunikacijai.
Vadybos referatas (6 pus.)


Profesinės praktikos ataskaita reklamos agentūroje "Dorta"
Įvadas. Apie firmą. Misija. Vizija. Tikslai. Uždaviniai. Veiklos kryptys. Valdymo struktūra. Veiklos organizavimas. Pagrindinės projektų vadovo, vadybininko funkcijos. Įmonės vidaus kultūra. Klientų aptarnavimo principai. Firmos teikiamos paslaugos. Teikiamos paslaugos. Paslaugų kainos. Paslaugų SWOT analizė. Paslaugos konkurencinis pranašumas. Reklamos užsakovai. Konkurentų apžvalga. Reklaminė veikla. Reklamos projekto aprašymas. Internetinis firmos puslapis. Veiklos aprašas. Išvados. Mano praktikos atlikimo vieta - visas reklamos paslaugas teikianti įmonė „Dorta“. Prieš ateidama į šią agentūra, aš apie ją, kaip ir apie daugelį kitų, nieko nežinojau. Praktikoje aš turėjau įtvirtinti studijų procese įgytas žinias. Gebėti savarankiškai ir grupėje vykdyti praktines užduotis bei susipažinti su darbuotojų veiklos pobūdžiu ir ypatumais.
Vadybos ataskaita (22 pus.)


Profesines veiklos praktikos ataskaita: ekologiškų produktų gamyba
Įvadas. Tiriamoji dalis. Įmonės apibūdinimas. Ekologiškų produktų rinkos poreikis. Ekologiškų produktų kainų nustatymo metodai. Rėmimo priemonės. Įmonės ekologinių produktų gamybos technologijos. Natūralios dirvos derlingumo palaikymo ir augalų apsaugos priemonės. Ekologiškų produktų reikalavimų pritaikymas įmonės veikloje. Įmonės ekologiškų produktų sertifikavimo principai. Ekologiškų produktų perdirbimo ir ženklinimo taisyklės. Ekologiškų produktų logistika. Įmonės ekologiškų produktų rinkos plėtra. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Vadybos ataskaita (19 pus.)


Prognozavimas ir strateginis valdymas
ĮVADAS. STRATEGINIS VALDYMAS IR PROGNOZAVIMAS. Strategijos sampratos kilmė. Strateginio valdymo ištakos organizacijų vadyboje. Strateginio valdymo samprata, savybės ir tikslai. Strateginio valdymo teikiama nauda, pranašumai ir trūkumai. Strateginė analizė strateginiame valdyme. Prognozavimas. Prognozavimo metodai. Prognozavimo ir planavimo procesų tarpusavio sąveika. Prognozavimo reikšmė ir problemos. STRATEGINIO VALDYMO MOKSLO IR JO RAIDOS TEORINIAI ASPEKTAI. Strateginio valdymo raidos ciklas. Ryšys tarp strateginio valdymo meno ir išorinės aplinkos. Strateginio valdymo modeliai ir "Balanced Scorecard" metodika. Strateginio valdymo modeliai. "Balanced Scorecard" metodika. Strateginės minties integravimo galimybės Lietuvoje. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI.
Vadybos kursinis darbas (49 pus.)


Projekto valdymas
PROJEKTO SĄVOKA. Projektų taikymo veiksniai. Projekto sąvoka. PROJEKTAI IR ORGANIZACIJOS STRATEGIJA. Projekto tikslai ir organizacijos strategijos lygiai. Pasaulinis projektų valdymo standartizavimas. Projekto aplinka. Projektų tipai. Projektų klasifikavimas. Inžineriniai projektai. Produkto kūrimo projektai. Sistemų kūrimo projektai. Tyrimų ir plėtros projektai. Pokyčių valdymas. Viešojo sektoriaus projektai. Projekto sėkmės kriterijai. Projekto tikslo formulavimas. Projekto valdymo sąvoka. Projekto planavimas. Projekto organizavimas. Projekto kontrolė. DETALUSIS PROJEKTŲ PLANAVIMAS. Projekto planavimo proceso apžvalga. Projekto tinklo diagramos. AoA tinklo diagramos. Brėžimo taisyklės. Tariamieji darbai. AoN tinklo diagramos. Projekto trukmės analizė. Kritinio kelio metodas. Anksčiausia darbų pradžia ir pabaiga. Vėliausia darbų pabaiga ir pradžia. Bendroji ir laisvoji darbų slinktis. Kritiniai darbai. Priverstiniai įvykių laikai. AoN tinklų analizė kritinio kelio metodu. Finish-to-Start tinklų analizė. Nuoseklumo tinklai. PROJEKTO APLINKA: SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS IR ORGANIZACIJA. Suinteresuotosios šalys. Organizacinė projekto aplinka. Organizaciniai pokyčiai. Funkcinė organizacijos struktūra. Projektinė organizacijos struktūra. Matricinė organizacijos struktūra. VADOVAVIMAS IR PROJEKTO KOMANDOS FORMAVIMAS. Valdžios ir politinės elgsenos aspektai. Vadovavimas projektui. Sėkmingo vadovavimo metmenys. Patikėk, bet tikrink" valdymo kursas. Pagyrimo galia. Projekto komandos formavimas ir dinamika. Pirminė projekto komanda ir derybų procesas. Projekto komandos narių vaidmenys. Projekto vadovo vaidmenys komandoje. Projekto komunikacijos valdymas. Projekto vadovo etikos kodeksas. PROJEKTO BIUDŽETO SUDARYMAS IR RIZIKOS VALDYMAS. Biudžeto sudarymo metodai. Kylantysis ir hierarchinis metodai. Iteratyvinis metodas. Veiklos ir programinio biudžeto sudarymas. Išlaidų įvertinimo principai. Išlaidos. Išlaidų įvertinimas. Išlaidų vertinimo etapai ir tikslumas. Specialieji efektai. Išlaidų kodavimo sistema. Biudžetas kaip kontrolės įrankis. Biudžeto skirtumų matavimas. Biudžeto išlaidų kreivė. Lankstusis biudžetas. Rizikos valdymas. Pelningumo ir rizikos santykis. Projektą veikiančios rizikos. Projektų „portfelis". Projekto rizikos valdymas. PROJEKTŲ VERTINIMAS IR STRATEGINIS PRITAIKYMAS. Inovacijų diegimas. Vyraujančios projektų vertinimo dimensijos. Inovacijų diegimo procesas. Organizacijos strategijos plėtra. Organizacijos strategijos plėtros struktūriniai vienetai ir etapai. Projekto strategijos elementai. Projektų vertinimas. Kapitalo investicijų planavimas. Projektų pavyzdžiai. Maisto prekių parduotuvės prekybinės salės įrengimas. Tyrimų ir plėtros projektai: grįžtamasis ryšys
Vadybos konspektas (91 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |