Referatai Kursiniai Diplominiai

Vadybininkų paieška, atranka ir paruošimas darbui tarptautinėje firmoje
Įvadas. Aktualumas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Vadybininkų paieška. Vadybininkų atranka. Vadybininkų paruošimas darbui. Literatura. Kaip ir kiekvienas iš mūsų, o tuo labiau ir įmonės galvoja apie plėtrą ir priima ryžtingus sprendimus bei imasi konkrečių veiksmų savo planams įgyvendinti. Kas kaip supranta tą plėtrą: vienas nutars plėsti asortimentą savo siūlomų paslaugų ar gaminamos produkcijos, kitas ieškos būdų kaip prisivilioti dar vieną ar kitą rinkos segmentą, kuriam galėtu pasiūlyti išbandyti savo produkciją ar paslaugas
Vadybos kursinis darbas (22 pus.)


Vadybinių kompetencijų taikymas modernioje organizacijoje
Kompetencijos samprata. Vadybinė kompetencija. Valdymo procesas. Vadybinių kompetencijų taikymas organizacijose. Valdymo sprendimai. Vadybinių kompetencijų plėtojimas atskirose organizacijose. Literatūra. Gyvenant ypatingų ekonominių, politinių, technologinių bei socialinių transformacijų sąlygomis, pagrindiniais organizacijų sėkmę lemiančiais ištekliais tampa nebe kapitalas, darbo jėga ar gamtiniai ištekliai, bet žinios, t. y. intelektinis organizacijų kapitalas. Dėl šios priežasties XXI amžius vadinamas žinių bei informacijos amžiumi. Tokios sąvokos kaip žinios, kompetencija, konkurencinis pranašumas labai dažnai aptariami ir analizuojami tiek teoretikų, tiek praktikų. Unikalūs žinių organizacijų ištekliai apibūdinami įvairiai: „išskirtinė kompetencija“, „nematomi resursai“, „esminė/šerdinė/pagrindinė kompetencija“, „esminiai sugebėjimai“, „vidiniai sugebėjimai“, „įgūdžių ir sugebėjimų akumuliacija“, „unikalus vadybinis talentas“ ir pan. Kompetencijos sąvoka dažnai vartojama kaip žinių ar sugebėjimų atributas, siekiant apibūdinti darbuotojų gebėjimus atlikti užduotis labai gerai, arba organizacijos gebėjimą teikti aukščiausios kokybės paslaugas.
Vadybos referatas (15 pus.)


Vadybinių sprendimų priėmimas ir planavimas
Informacijos vaidmuo valdymo procese. Planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Planavimo procesas. Organizavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Organiz. valdymo struktūros kūrimo turinys. Organizacijos valdymo struktūros pagrindinės charakteristikos. Vadybinių sprendimų priėmimo sistemos tobulinimo galimybės. Organizacijos pokyčių valdymas. Marketingo informacijos sistemos panaudojimo galimybių schema. Strateginės konkurencinės informacijos sistema. Bendrovės konkurencinės strategijos formavimo modelis.
Vadybos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Vadybos funkcijos
Įvadas. Vadybos funkcija. Prognozavimo metodai. Strateginis planavimas. Organizavimas, jo esmė. Motyvavimo esmė ir raida. Kontrolė. Kontrolės procedūra. Kontrolės sistema įmonėje. Naujos Vadybos funkcijos. Suteikti energijos. Įgalioti. Remti. Bendrauti. Išvados ir pasiūlimai. Literatūros sąrašas. Vadybos pagrindų uždavinys duoti bendrą supratimą apie formalias ir neformalias, komercines ir nekomercines, mažas ir dideles organizacijas ir efektyvų jų, valdymą. Geras vadovas privalo atsižvelgti į susidariusią padėtį ir veikti prognozuodamas įvykius - numatyti, kas bus ateityje, ir jiems rengtis, o ne veikti reaguojant į jau įvykusius įvykius.
Vadybos referatas (18 pus.)


Vadybos konspektai (1)
Pagrindinės menedžmento kryptys. Pagrindiniai Faiolio teorijos principai. SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ. VALDYMO SISTEMOS APLINKA. ORGANIZACIJOS VALDYMO KRYPTYS. FIRMOS VALDYMO KREDO (MOTO). FIRMOS KREDO KŪRIMO MODELIS. ORGANIZACINĖ KULTŪRA. VALDYMO ATRIBUTAI. VALDYMO PROCESAS. ĮGŪDŽIAI. PLANAVIMAS. PLANAVIMO PROCESAS. ORGANIZACIJOS MODELIAI. LINIJINIAI IR ŠTABINIAI ĮGALIOJIMAI. ORGANIZACIJOS STRUKTŪROS TIPAI. KOMITETAI. AKCINIŲ BENDROVIŲ VALDYMO MODELIS. VALDŽIA. MOTYVACIJA. KONTROLĖ. VADOVAVIMO STILIUS KOMUNIKACIJOS VALDYMO SISTEMOJE. VALDYMO SPRENDIMAI. KŪRYBIŠKUMAS VALDYMO SISTEMOJE IR LYDERIAVIMAS.
Vadybos konspektas (28 pus.)


Vadybos konspektai (10)
SISTEMINIS POŽIŪRIS PASAULIO PAŽINIME. Sistema. Sistemų įvairovė. Darbas, kaip tikslinga žmogaus veikla. Darbo, kaip sistemos elementai. Jų įvairovė. Žmogaus darbo produktų įvairovė. VADYBOS TEORIJOS. VALDYMAS IR VADYBA. Valdymas. Kibernetinis valdymo modelis. Vadyba. Organizacija. Sisteminis požiūris vadyboje Valdymo objektas. Valdančioji dalis. Organizacija kaip veiklos sistema. KOLEKTYVINIS DARBAS. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas. Technologijų ir darbų derinimo būdų įvairovė. Valdymo sprendimo priėmimo etapai. VALDYMO FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI. Misija ir vizija. Tikslai, jų hierarchija. Valdymo funkcijos. Jų klasifikacijos. ORGANIZAVIMAS. Organizacijų įvairovė. Gamybos organizavimas. Darbo organizavimas, įgaliojimų paskirstymas. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. VADOVAVIMAS. Valdžia ir asmeninė įtaka. Bendravimas. Įtikinimas. Vadovavimo stiliai. Biurokratizmas. DARBO UŽMOKESČIO TVARKYMAS. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos.Darbo įvertinimas. Darbo užmokestį sąlygojantys veiksniai. REGLAMENTAVIMAS. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Norminių aktų hierarcija. Įstatymai. Įstatai. Darbo sutartis ir kolektyvinė sutartis. Nuostatai. Instrukcijos. Normos. ĮMONĖS STRATEGINIS VALDYMAS. Strategijos samprata. Strategijos parengimas. Strategijos įgyvendinimas. Tinklinis planavimas. Matricinė struktūra. TINKLINIS PLANAVIMAS. Matricinė struktūra. PAGALBINIO IR APTARNAVIMO ŪKIO ORGANIZAVIMAS. Įrengimų ir įrankių ūkis. Remonto organizavimas. Energetikos ūkis. Transporto ūkis. ĮMONĖS MATERIALINIS APRŪPINIMAS. Materialinių išteklių poreikio nustatymas. Aprūpinimo ištekliais organizavimas. Išteklių atsargų valdymas. Sandėlių ūkis. ĮMONĖS FINANSINĖS VEIKLOS VALDYMAS. Vidiniai lėšų šaltiniai. Išoriniai lėšų šaltiniai. Lėšų valdvmas. Finansų tvarkymas.
Vadybos špera/ paruoštukė (6 pus.)


Vadybos konspektai (11)
ĮVADAS. Vadyba, jos ištakos. Vadybos raidos etapai. Vadybos raida Lietuvoje. Sovietinis laikotarpis. Sisteminis požiūris ir organizacija. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcijos. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida. Pabaiga. Ištrauka iš darbo. Vadyba, kaip mokslo kryptis, susiformavo kaupiant praktinio valdymo patyrimo duomenis, juos analizuojant, apibndrinant, padarant objektyvias išvadas. Vadyba praktine prasme – specifinė veikla, kurią vykdant reguliuojami visi organizacjijoje vykstantys procesai. Profesionalioji praktinė vadyba – mokslo, meno ir personifikuotos praktikos lydinys. Vadyba moksline prasme – mokslo kryptis apie organizacijos valdymo dėsningumus, principus, metodus, organizacinį mechanizmą. Vadybos laboratorija – organizacijų funkcionavimo patyrimas, iškylančių situacijų sprendimų analizė, darbuotojų poelgių apibendrinimai ir t.t.
Vadybos konspektas (43 pus.)


Vadybos konspektai (12)
Vadybos samprata ir turinys. Valdymo objektas,subjektas ir funkcijos. Vadybos mokslo raida ir mokyklos. Visuotinės kokybės vadyba ir harmoningosios plėtros koncepcijos ir jų taikymas Lietuvoje. Strateginio ir operatyvaus valdymo esmė ir metodologijos. Aplinkos ir strategijų sąveika. Alternatyvinės strategijos ir jų atranka. Analizės vaidmuo strateginiame ir operatyviame planavime. Analizė ir prognozė. Analizės rūšys. Ištekliai ir strategija. Kaštai ir jų mažinimo keliai įmonėse. Žmonių ir finansų išteklių valdymas. Organizacijos esmė, organizacijos tipai. Valdymas per tikslus teorijos raida. Mažųjų ir vidut įm rūšys. Strateginiai spr ir jų alternatyvos. gijų parinkimas. Įm kaip žmonių veiklos sistemos kūrimas ir posistemių formavimas. Valdymo sprendimai. Įmonės strateginių pokyčių valdymo modeliai ir teorijos. Apsirūpinimas darbo ištekliais statybose. Atlyginimo už darbą organizaviams įmonėje. Strategijos įgyvendinimas: valdžios ir autoriteto sąveika. Valdymo stiliaus formavimas ir valdymo kontrolė. Darbo normavimas ir vertinimas įmonėje. Ištekliai ir strategija: materialinių, finansinių ir žmogiskųjų išteklių valdymas. Operatyvus svarbiausių įmonėje vykstančių procesų valdymas įvairiose įmonės gamybos proceso organizavimas įmonėje. Produkto darymo proceso valdymo ypatumai statybinėse įmonėse. Darbo procesų organizavimo ypatumai didelėse, mažose ir vidutinėse įmonėse. Personalo vadyba. Vadovavimo stiliai ir jų įtaka produktyvumui. Vadovav stiliai. Bihevejeristinės valdymo moklyklos esmė ir raida.
Vadybos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Vadybos konspektai (13)
Vadyba, jos ištakos. Vadybos raidos etapai. SISTEMINIS POŽIŪRIS IR ORGANIZACIJA. Bendrosios sistemų teorijos idėjos (L. Bertalanfi). Kibernetikos mokslo vieta bendrojoje sistemų teorijoje (V. Vineris). Kibernetikos mokslo vieta. N.Vineris. Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Sistemų klasės pagal jas sudarančių elementų bei jų ryšių turinį, pgl bendrąsias sistemų savybes. Sistemų struktūrų tipai: hierarchinė, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos - funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu: programinis, adaptyvinis, mišrus, jų privalumai ir trūkumai. Sėkmingo valdymo sąlygos. Valdymo sistemų struktūrų tipai: linijinė, funkcinė, linijinė funkcinė, jų privalumai ir trūkumai, taikymo ypatumai. ORGANIZACIJA KAIP SOCIALINĖ EKONOMINĖ SISTEMA. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Darbo pasidalijimas organizacijoje. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Bendroji organizacijų struktūra. Vertybės ir jų rūšys. Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo klaidos, jų priežastys bei būdai joms taisyti. Atribucijos (priskyrimo) klaida. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Socialinė organizacijos sandara. Grupės ir jų vaidmuo organizacijoje. Grupių organizacijoje sąvoka. Komandos samprata. Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti (F. Teiloras ir H. Emersonas). Stresų organizacijoje šaltiniai. Streso psichofiziologija. Darbuotojų elgsena streso atveju. Streso šaltiniai. Streso pasekmės. Darbo efektyvumo ir streso koreliacija. Idealios organizacijos charakteristikos. Laikerto idealios organizacijos charakteristikos. Organizacija ir aplinka. Aplinkos aspektai: bendroji ir specifinė aplinka, jų įtaka organizacijai. Vidaus ir išorės aplinka. Organizacijos elgsena aplinkoje. Organizacijos elgsena kitų org-zacijų atžvilgiu, elgsenos ypatybės viešajame ir privačiame sektoriuose. ORGANIZACIJOS VALDYMAS. Organizacija kaip tikslinga sistema. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, "tikslų medis". Administracinės veiklos elementai ir principai (H. Fajolis). Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Bendrosios valdymo funkcijos. Sprendimo parengimas ir priėmimas. Sprendimo priėmimo etapai. Klasikiniai sprendimo parengimo metodai. Klasikiniai grupiniai sprendimo parengimo metodai. Sprendimo priėmimo būdai - vienasmenis, kolegialus, visuotinis, jų esmė, privalumai ir trūkumai. Planavimas kaip sprendimo įgyvendinimo eigos numatymas. Planų skirstymas įvairiais požiūriais: įgyvendinimo laikotarpio, turinio, tikslų bei apimties požiūriu. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Kontrolės formos ir būdai. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Motyvavimo programos organizacijoje. Poveikio būdai: organizacinis administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Dviejų veiksnių grupių (motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija. VALDYMO METODAI. Poreikių hierarchija (A. Maslou). Ekonominiai metodai, užtikrinantys darbuotojo fiziologinių poreikių realizavimą. Organizacijos galimybės ekonominiams metodams įgyvendinti. Psichologiniai metodai (E. Meijo), užtikrinantys pagarbos ir saviraiškos poreikių realizavimą. Filosofiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo gyvenimo prasmės poreikių realizavimą. Teisiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo saugumo poreikių realizavimą. Administraciniai organizaciniai metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Organizacinis organizacijos vystymasis (V. Frenčas, N. Margulis, P. Drakeris). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme. Sąlygos, užtikrinančios organizacinį organizacijos vystimąsį. Organizacijos projektavimas ir jo sudėtinės dalys. Organizacijos valdymo tobulinimas. Integralinė organizacijos veiklos priklausomybė nuo daugelio vadybos elementų. Vadybos vystymosi tendencijos. Valdymo organizavimo mobilumas.
Vadybos konspektas (44 pus.)


Vadybos konspektai (14)
VALDYMAS IR VADYBA. Valdymas. Kibernetinis valdymo modelis. Valdymo subjektas ir objektas. Vadyba. BENDRAS DARBAS. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Darbo technologijų įvairovė. ORGANIZACIJOS. JŲ ĮVAIROVĖ. Veiklos mastai. SISTEMINIS POŽIŪRIS VADYBOJE. Sisteminio požiūrio esmė. Sistema. Organizacija kaip sistema, jos elementai. Organizacijos paskirtis. ORGANIZACIJOS VALDYMO STRUKTŪRA. Linijinė-funkcinė struktūra ir linijos-funkcijos konfliktas. Linijinės ir funkcinės jų komponentės. Organinės ir mechanistinės sistemos. VADOVAS ORGANIZACIJOS VALDYMO SISTEMOJE. Vertikalūs ryšiai. Vadovavimo stilius. Šiuolaikinis požiūris į vadovavimo stilius. VADYBOS FUNKCIJOS. Vadovo veiksmai valdant pavaldinių darbą. A. Fajolio administravimo operacijos. Vadybos funkcijų kompozicijų įvairovė. Cikliškas vadybos proceso suvokimas. PLANAVIMAS. Planų įvairovė. Strateginis planavimas. Operatyvus planavimas. Tinkliniai planai. DARBO SKATINIMAS. Vadybos galių teorija. Skatinimo būdai. Paskatų įvairovė. E.Maslou poreikių klasifikacija. D.McGregoro sukurta X,Y teorija. DARBO VERTINIMAS. Darbo vertinimo būtinumas ir jo problemos. Operatyvus ir perspektyvinis darbo vertinimas. Objektyvios ir subjektyvios darbo vertinimo sistemos. PINIGINIS DARBO SKATINIMAS. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Materialių darbo paskatų įvairovė. KONTROLĖ IR REGULIAVIMAS. Kontrolės ir reguliavimo kaip valdymo funkcijos, samprata. Darbo tikrinimo būdai. Nukrypimų nuo numatytos darbo eigos šalinimas. ORGANIZACIJOS TIKSLŲ KOMPLEKSAS. Tikslų įvairovė pagal laiko horizontą, hierarchijos lygį ir žinių sritis. Organizacijos strategija. ORGANIZACIJOS KŪRIMAS. Fizinis ir juridinis asmuo. Organizacijos įteisinimas. TEISINIS VADYBOS SANTYKIŲ REGULIAVIMAS. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Darbo sutartis ir kolektyvinė sutartis. Darbų sauga. ORGANIZACIJOS VALDYMO STRUKTŪROS PROJEKTAVIMAS. Valdymo struktūros posistemės. Vadybinio organizacijos struktūrizavimo kryptis. Pirminių produkto darymo dalinių specializacija ir funkcinių posistemių priklausomybė nuo jos. VADYBOS SPRENDIMAI. Vadovo asmeninio darbo procesas. Vadybos sprendimų priėmimo žingsniai. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. DARBO PASKATŲ VEIKSMINGUMO DINAMIKA. Paskatų veiksmingumo kitimo tendencijos. F. Hercbergo dviejų veiksnių teorija. Darbo įvairinimas ir korporacinė kultūra. DALYKINIS BENDRAVIMAS. Bendravimo proceso žingsniai ir kliūtys juose. Valdymo komunikacijos rūšių įvairovė. Vaisingo bendravimo laidavimas. GRUPINIS PROTINIS DARBAS. Vaisingo grupinio protinio darbo laidavimas. galimos kliūtys ir kt. POKYČIŲ VALDYMAS. Pokyčių valdymo ypatybės. Vadybos funkcijų realizavimas vykdant pokyčius. Matricinė struktūra. Psichologinio pasipriešinimo pokyčiams įveikimas. Organizacijų plėtros (OD)technika.Organizacijų plėtra. KONFLIKTŲ VALDYMAS. Konfliktų valdymo būdai. Konfliktų organizacijose priežastys. Jų priežastys ir pasekmės. DARBO ORGANIZACIJOJE PRADŽIA. Pareiginio rengimo būtinumas. Vadovo ir pavaldinio veikla pareiginio rengimo metu. VADYBOS DOROVĖ. Įvairių veiklos sričių etika.
Vadybos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |