Referatai Kursiniai Diplominiai

Verslo aplinka
Įvadas. Organizacijos aplinkos. Išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai, išorinėje aplinkoje. Vidinė aplinka. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai vidinėje aplinkoje. Netiesioginio poveikio aplinkos elementai. Natūrali aplinka. Išvados. Organizacijos išorine aplinka laikytina visuma veiksnių, esančių už jos ribų ir galinčių vienokiu ar kitokiu būdu paveikti jos veiklą siekiant savo tikslų. Tikslas. Supažindinti skaitytojus su verslo įmones supančia aplinka ir jos įtaka įmonei, Uždaviniai.Išnagrinėti, kokios yra supančios aplinkos sudedamosios dalys, kas yra ir , kas sudaro išorinę bei vidinę aplinką. Išnagrinėti tiesioginio ir netiesioginio poveikio elementus organizacijai.
Vadybos rašinys (14 pus.)


Verslo draudimas
ĮŽANGA. EKSPORTO IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS ŠVEICARIJOJE. EKSPORTO KREDITŲ DRAUDIMAS. DRAUDIMO PROCEDŪRA IR SĄLYGOS. DRAUDŽIAMOJI KONTRAKTO DALIS. INVESTICIJŲ DRAUDIMAS. EKSPORTO KREDITŲ DRAUDIMAS VOKIETIJOJE. IŠVADA. LITERATŪRA. Ištauka iš darbo. Šiuolaikiniame versle retas kuris stambesnis verslo subjektas išsitenka vietinėje rinkoje. Naujų rinkų užkariavimas vykdomas dviem būdais: eksportuojant prekes arba investuojant pinigus veiklai vystyti naujoje rinkoje. Abiem atvejais verslininkas rizikuoja prarasti prekes ar pinigus ne tik dėl savo klaidų, bet ir dėl negalimų numatyti politinių ir ekonominių pokyčių užsienio valstybėje.
Vadybos referatas (9 pus.)


Verslo ekonomika (4)
Verslo ekonomika. Verslo vaidmuo šalies ūkyje. Verslo organizavimas. Verslo įmonės veiklos planavimas. Verslo įmonės turtas. Verslo įmonės komercinė veikla. Produkcijos diferencijavimas, asortimentas, kokybė. Verslo įmonės kaštai ir pajamos. Verslo įmonės veiklos rezultatai. Įmonės verslo planas.
Vadybos konspektas (28 pus.)


Verslo ekonomikos įvadas
Įvadas. Verslo samprata, funkcijos ir vieta valstybių ūkininkavimo sistemoje. Verslo esmė. Verslo kūrimo motyvai. Verslo ekonominiai principai. Verslo Socialinės atsakomybės principai. Verslo koncepcijos. Verslo struktūra. Verslo pamatas. Verslo kliūtys ir verslo sėkmė. Pagrindiniai rizikos veiksniai pradedant verslą. Verslo pradžios kliūtys. Palankios verslo sąlygos. Verslo vieta valstybės ekonomikoje. Valstybinės ekonominės politikos įtaka ekonominiams procesams. Valstybės pajamų politikos reikšmė. Lietuvos pajamų struktūros palyginamoji analizė. Ekonominių ciklų reikšmė verslo vystymui. Biudžeto išlaidų ekonominių ciklų metu reguliavimo būtinybė. Biudžeto politikos stabilumo įtaka verslui ir valstybės pajamoms. Tiesioginių ir netiesioginių mokesčių įtaka SVV ir užimtumui. Kapitalo ir darbo santykių apmokestinimo įtaka biudžeto įplaukoms. SVV reikšmė ir vystymosi perspektyvos. Lietuvos vyriausybės politika SVV atžvilgiu. SVV įmonių veiklos įtaka valstybės biudžeto pajamoms . ES praktika. Biudžeto politikos įtaka konkurencinėms sąlygoms. Lietuvos Vyriausybės politika SVV atžvilgiu.Vyriausybės programos SVV aspektu 1990- 2005 metais. SVV reikšmė ir vystymosi perspektyvos. Verslo įmonė. Verslo įmonė. Įmonė- organizacija ar struktūra?. Įmonės aplinka. Įmonių tipai ir rūšys. Įmonių valdymo organizacinė struktūra. Įmonių valdymo funkcijos. Įmonės strateginė veiklos vieta. Socialinė įmonės reikšmė ir įmonės įvaizdis. Verslo įmonės turtas. Verslo įmonės turtas. Turto rūšys. Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Turto priklausomybė. Įmonės nuosavybė ir įsipareigojimai. Įmonės pelnas- įmonės turto efektyviausia dalis. Turto panaudojimo ekonominiai efektyvumo rodikliai. Nuosavo kapitalo analizė. Ilgalaikio materialiojo turto analizės ekonominė svarba. Trumpalaiko turto analizės reikšmė. Efektyvaus turto panaudojimo įtaka verslo sėkmei. Verslo organizavimo ypatumai. Verslo organizavimo ypatumus lemiantys veiksniai. Verslo organizavimo ypatumai. Darbo organizavimas. Planavimo reikšmė darbo organizavimui. Darbo organizavimo tikslai ir tikslų kūrimo etapai. Darbo organizavimo uždaviniai. Darbo įvertinimas ir apmokėjimas. Išorinių ir vidinių veiksnių įtaką darbo užmokesčiui. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo kriterijai. Darbo užmokesčio fondo sudedamosios dalys. Darbo laiko klasifikavimas. Darbuotojų poreikio įmonėje planavimas ir įvertinimas. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė ir laikinė darbo užmokesčio forma. Mišrios apmokėjimo formos. Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimas ir planavimas. Materialinų išteklių sąvokos. Medžiagų sunaudojimo normos. Normų sudėtis. Medžiagų poreikio normavimas. Medžiagų panaudojimo rodikliai. Materialinių išteklių poreikio nustatymas. Gamybos atsargos. Atsargų reguliavimo metodas A, B, C. Tiekėjų atrankos svarba. Išlaidos, jų planavimas. Įmonės išlaidų valdymo reikšmė. Įmonės išlaidų planavimas. Įmonės išlaidų klasifikacija. Gaminių kalkuliacija. Gaminio savikainos apskaičiavimas. Gamybos savikainos mažinimo rezervai. Kintamųjų ir nuolatinių išlaidų reikšmė. Pajamos ir pelnas. Kaip tinkamai prognozuoti įmonės pajamas. Kaip efektyviai apskaičiuoti įmonės pelną. Pardavimo prognozių metodai. Literatūra.
Vadybos konspektas (125 pus.)


Verslo idėjos pagrindimas vadybiniu aspektu
Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo veikėjai. Paslaugų kainos. Strateginis planas. Swot analizė. Vadovas. Reklama. Išvados. Literatūra. Taigi IĮ "Automobilių stovėjimo aikštelės" ruošiasi įrengti dvi aikšteles. Viena - Kauno miesto miegamųjų namų rajone ir antrą - Kauno miesto vienoje iš pagrindinių gatvių. Šio savarankiško darbo tikslai. Sumažinti automobilių stovėjimą neleistinose vietose, kad nebūtų užkemšamos gatvės. Ir naktimis apsaugoti automobilį nuo ilgapirščių.
Vadybos namų darbas (11 pus.)


Verslo idėjų generavimas
Įvadas. Verslo idėjų generavimas. Verslo idėjų pristatymas. Verslo idėjų palyginimas ir atranka. Įmonės veiklos charakteristika. Organizacinės aplinkos analizė. Makroaplinkos (vidinės) analizė. Mikroaplinkos (išorinės) analizė. SSGG analizė. Organizacijos kūrimas verslo idėjos įgyvendinimui. Verslo organizacijos formos pasirinkimas. Organizacijos kultūra, vizija, misija. Tikslo nustatymas. Organizaciniai sprendimai. Valdymo stiliaus ir valdymo metodų parinkimas. Organizacijos personalo apibūdinimas. Organizacijos valdymo struktūra. Vadovavimo sprendimai. Motyvavimo priemonių taikymas. Darbuotojų ugdymo priemonės. Kontrolės sprendimai. Gant‘o diagrama. Kontrolės metodai. Išvados. Mūsų tikslas buvo sugalvoti kelias verslo idėjas ir iš jų, idėjų generavimo būdu, atrinkti vieną. Tada tą idėją išanalizuoti mikro ir makro aplinkose, bei padaryti SSGG analizę. Surasti būdus kaip tą idėją būtų galima įgyvendinti realiai. Nustatyti organizacinę kultūrą, viziją, misiją, bei organizacijos pagrindinį tikslą. Aptarti valdymo stilių, bei metodus. Apibūdinti organizacijos personalą. Nustatyti kokias motyvavimo priemones taikysime.
Vadybos kursinis darbas (18 pus.)


Verslo įmonės
Įmonės aplinka, ko reikia norint ikurti imone, imoniu skirtymas, grupavimas. Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonės aplinka. Įmonės tikslai. Įmonių skirstymas. Įmonių grupavimas. Įmonių pagrindiniai įstatymai. Verslo įmonės. Akcinės bendrovės. Ab kapitalas skirstomas. Vertybiniai popieriai. Kuo skiriasi akcijos nuo obligacijos. Ab steigimas. Akcijų pasirašymas. Verslo įmonės steigimas. Verslo įmonių steigimo organizavimas. Verslo kūrimo būdai. Kas yra įmonė? kokie kriterijai tenkina įmonę kaip organizaciją? kodėl įmonė yra ekonominė organizacija? kodėl įmonė yra savarankiška organizacija? kokie yra įmonės ryšiai su aplinka siaurąja ir plačiąja prasme? kokia gali būti įmonės veiklos paskirtis? į kokius pagrindinius skyrius skirsto įmonės statistikos departamentas? kokie yra svarbiausi įmonių organizavimo tipai rinkos ekonomikoje? kas charakteringa kiekvienam įmonės tipui? kas yra fizinis asmuo ir juridinis asmuo? kaip įvertinamos investicijų poreikis kuriant įmonę? kokie yra pagrindiniai finansavimo šaltiniai? kokie yra verslo kūrimo etapai? Kokie reikalingi pagrindiniai dokumentai registruojant įmonę? Kokie yra verslo kūrimo būdai? apibūdinkite juos.
Vadybos referatas (19 pus.)


Verslo ir verslininkystės samprata
Įvadas. Verslo ir verslininkystės samprata. Verslininkystės formos ir rūšys. Individuali veikla. Individualiosios įmonės. Smulkios ir vidutinės įmonės. Verslo ekonominiai principai. Išvados. Aktualumas. Verslas - ekonominė veikla, kuria siekiama gauti pelno, t.y. Užsiėmimas, darbas, smulkioji gamyba, amatas; gamybos, pirkimo, pardavimo ar tiekimo veikla, atliekama už pinigus. Verslas yra lengvai pažeidžiamas ekonominis reiškinys, jei yra nesubalansuoti individualaus verslo ir visuomenės interesai.
Vadybos referatas (10 pus.)


Verslo įvadas
Verslininkas, verslumas ir verslininkystė (verslas). Verslininkystės samprata viduramžiais. ”Lo sistema” – poveikis verslui per kredito ir finansų sferą, akcijų pirkimą ir pardavimą. Verslininkystės samprata XVII – XVIII šimtmečiuose. Šiuolaikinė verslininkystės (verslo) samprata. Verslininko apibūdinimas ekonomine, valdymo ir asmens savybių prasme. Verslo sistema ir jo kintanti aplinka. Verslininkystės būsenos vertinimas tarpukario Lietuvoje. Tautos ūkio vystymo per kooperaciją idėja. Nuo ekonominio liberalizmo link autarkijos. Tautos ūkio savirūpos koncepcija. Tarpukario Lietuvos smulkiosios bankininkystės įmonės. Verslininkystės prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Dabartinės Lietuvos ekonominės politikos bruožai ir jos poveikis verslininkystės raidai. Verslininkystės raidos bei jos plėtojimo finansinių šaltinių (investicijų) ypatumai Lietuvoje. Lietuvos ekonomistų ir užsienio ekspertų dabartinės verslininkystės būsenos įvertinimas. Įmonių vadovų (savininkų) nuomonė apie savo verslo plėtojimą. Privačios ir viešosios verslininkystės požymiai ir raiškos ypatumai. Ne pelno sektoriaus esmė, paskirtis ir vaidmuo. Smulkaus ir vidutinio verslo apibūdinimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Ekonominė verslo struktūra įmonėje. Ekonominės verslininkystės struktūra šalyje. Pagrindiniai ekonominiai verslo principai. Verslo įmonė esmė ir jos ekonominiai tikslai. Įmonių rūšys. Individualios (personalinės) įmonės esmė, privalumai ir trūkumai. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Ūkinių bendrijų rūšys ir jų apibūdinimas. Ūkinės bendrijos trūkumai ir pranašumai. Ūkinių bendrijų steigimo ir veikimo Lietuvoje tvarka. AB ir UAB pagrindiniai požymiai.AB ir UAB pranašumai ir trūkumai. AB ir UAB steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Akcinės bendrovės valdymas ir kapitalas. Verslas (verslininkystė) kaip procesas ir jo stadijos. Naujos verslo idėjos sumanymas ir jos įvertinimas. Rinkos tyrimų reikšmė vertinant verslo idėją. Sugebėjimas įkurti įmonę, kaip inovacijos objektą. Įmonės kūrimas frančizės keliu. Verslo plano būtinumas ir esmė.Verslo plano sudarymo etapai. Verslo plano struktūra ir jo skyrių trumpas apibūdinimas. Verslo plano skyriaus “verslo aprašymas” turinys. Verslo plano skyriaus “marketingas” turinys. Verslo plano skyriaus “gamyba (paslaugų tiekimas)” turinys. Verslo plano dalies “vadyba (valdymas)” turinys. Verslo plano skyriaus “rizikos įvertinimas” turinys. Verslo plano skyriaus “finansai” turinys. Reikalingų verslui išteklių paieška. Įsteigtos įmonės valdymas. Vadybos samprata, sąvokų “vadyba”, “valdymas” ir ”administravimas” esmė ir tarpusavio ryšys. Vadybos mokslo ir studijų sistema bei jos elementai. Ankstyvosios vadybos teorijos raidos etapas. Naujos vadybos teorijos. Vadybos mokslo ištakos Lietuvoje. Vadybos turinys ir Lietuvos vadybinė situacija ? Vadybos svarba išvedant šalies ūkį. Vadybos principai. Vadybos funkcijos. Vadybos metodai. Personalo vadybos turinys. Personalo formavimo ir ugdymo organizavimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Verslininko ir vadybininko (vadovo) funkcijų skirtumai. Specialus verslininko ir vadybininko išsilavinimas. Vadyba kaip profesija. Vadovas ir valdžia. Pagrindinės vadovo funkcijos, jo darbo ypatybės. Kas kliudo vadovui darbus perduoti pavaldiniams? Lietuvos moterų tapti verslininkėmis arba vadybininkėmis vertinimas
Vadybos konspektas (26 pus.)


Verslo įvadas
Verslas Lietuvos ūkio ekonomikos sistemoje. Verslo raida. Verslo aplinka, (artimoji ir tolimoji). Išorinė verslo išskiriama į mikroaplinka (artimoji) ir makroaplinka (tolimoji). Verslo įstatyminė bazė. Ekonominė verslo struktūra. Ekonominiai verslo principai. Ekonomikos tikslai. Verslo esmė ir vaidmuo. Verslo nauda. Verslas ir rizika. Verslo rizikos klasifikavimas. Verslo rizikos zonos, rizikos mažinimo būdai. Gamybos kaštai. Gamybos išlaidų apskaita. Pagrindinės verslo kliūtys. Verslininko savybės. Verslo kūrimo paskatos. SVV privalumai ir trūkumai. SVV charakteristika Europos sąjungoje ir Lietuvoje. SVV politika formuojančios institucijos. Tradicinės verslo rūšys. Franšizė. Lizingas. Faktoringas. Verslo steigimo tikslai ir būdai. Verslo plano struktūra. Verslo plano paskirtis.
Vadybos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |