Referatai Kursiniai Diplominiai

Verslo įvado žodynėlis
150 apibrėžimų ir paaiškinimų. Raidė A: Akcijos. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės. Akcininkas. Apyvartinės lėšos. Apmokėjimas už apyvartą. Asmeninis (tiesioginis) pardavimas. Atostogos (kasmetinės). Atsargų likutis sandėliuose. Atsiskaitymo sąlygos. Atskaitymai iš atlyginimo. Auditas. Autokratinio stiliaus vadovas.
Vadybos konspektas (12 pus.)


Verslo komunikacijų ir etikos konspektai
Įvadas. Supratimas apie komunikacijas. Komunikacijos sąvoka. Komunikacijos priemonės. Komunikacijos procesas. Veiksniai, turintys įtakos komunikacijai. Efektinga komunikacija. Komunikacijos būdai. Žmogiškosios komunikacijos. Bendravimas. Bendravimo vertybė. Bendravimo būdai. Kalba. Įvaizdis. Pagarbos žmogui išraiškos. Etiketo pagrindai. Bendravimas viešose vietose. Techninės komunikacijos priemonės. Informacijos perdavimo, priėmimo ir saugojimo techninės priemonės. Literatūros paieška. Komunikacijos techninių priemonių valdymas. Tarnybinis bendravimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas grupėje. Grupė organizacijoje. Lyderis. Konformizmas. Organizacijos samprata. Organizacijos modeliai ir struktūros. Komunikacija organizacijoje. Hierarchija ir subordinacija. Įsidarbinimo problemos. Prisitaikymo problemos. Bendravimo darbo vietoje pavojai. Vadovai ir vadovavimas. Tarnybiniai pobūviai. Karjera ir poreikis tobulėti. Konfliktai. Komunikacijos praktika. Dokumentų tvarkymo sistema organizacijoje. Prezentacija. Posėdžiai pasitarimai. Derybos. Reklama, naujienų paskelbimas,derybos. Verslas, etika, moralė. Etikos objektas. Moralės sąvoka ir funkcijos. Verslo aplinka. Verslo ir etikos ryšys. Etiniai sprendimai ir atsakomybė. Verslo ir įmonės etika. Ekonominės sistemos ir atsakomybė. Atsakomybės rūšys. Ekonominė etika. Darbuotojų teisės ir pareigos. Vadovų (savininkų) prievolės darbuotojams, darbuotojų įsipareigojimai darbdaviams. Darbo santykiai. Aplinkos ir vartotojų saugumas. Organizacijos vizija, misija ir kultūra. Neteisėta veikla ir jos keliamos problemos. Profesinė etika. Tarptautinio verslo etika. Tarptautinis verslas. Globalizacijos problema. Tarptautinės prekybos teorijos. Multinacionalinės kompanijos Lietuvoje ir užsienyje.
Vadybos konspektas (64 pus.)


Verslo kurso paruoštukė
Verslo samprata, funkcijos. Verslo aplinka ir jos vystymosi sąlygos. Verslas ir jo tipinė schema. Verslininkas, jo funkcijos, pareigos ir teisės. Verslininkystės rūšys. Pagrindiniai verslo ekonominiai principai. Įmonė - ekonominės sitemos dalis. Įmonės tikslų sistema. Įmonių rūšys (jų grupavimas pagal įvairius kriterijus). Individuali įmonė.(privalumai ir trūkumai). Ūkinė bendrija.(privalumai ir trūkumai). Akcinė bendrovė.(privalumai ir trūkumai). Akcinės bendrovės steigimas ir valdymas. Kitos verslo organizavimo formos. Verslas - tai ekonominė veikla, susieta su prekių gamyba, prekyba bei paslaugų teikimu siekiant gauti pelno.Verslą organizuoti skatina materialus ir moralus nepasitenkinimas savo padėtimi; tai priverčia veikti, ieškoti naujų gamybos būdų ir sprendimų.
Vadybos špera/ paruoštukė (7 pus.)


Verslo organizavimas ir tobulinimas įmonėje AB "Romuva"
ĮVADAS. Strateginiai verslo organizavimo ypatumai komercinėje įmonėje. Įmonės pristatymas. AB "ROMUVA" aplinkos įvertinimas. Ekologija. Verslo programa. Verslo idėja. Verslo tikslai. Projekto įgyvendinimas. Vadovo charakteristikos. Gamybos charakteristika. Gaminama produkcija. Žaliavos. Paklausa ir paskirstymo kanalai. Valdymo struktūra. Ekonominė ir finansinė padėtis. Paskolos gražinimas. Konkurencija. Rizika. Pardavimas ir reklama. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Vadybos kursinis darbas (23 pus.)


Verslo organizavimas praktikos ataskaita: UAB "Optita"
Įvadas. Įmonės aprašymas. Uždarosios akcinės bendrovės steigimo tvarka. Personalo paieškos - atrankos sistema įmonėje. Prekybos įmonės pareiginiai nuostatai. Rinkodaros komplekso elementai. UAB "Optita" partneriai ir konkurentai. Išvados. Literatūros sąrašas. Praktikos atlikimo vieta UAB "OPTITA" "Elektromarkt" parduotuvė įsikūrusi Kelmės mieste netoli centro. Darbo tikslas - atlikti praktika pasirinktoje įmonėje, bei išanalizuoti uždarosios akcinės bendrovės veikla. Darbo uždaviniai. Aprašyti įmonės veiklą. Ištirti personalo paieškos-atrankos sistemą įmonėje. Išanalizuoti prekybos įmonės pareiginius nuostatus. Išnagrinėti ir įvertinti rinkodaros komplekso elementus. Aprašyti partnerius ir konkurentus.
Vadybos ataskaita (12 pus.)


Verslo planas fotopaslaugų teikimas
Reziumė. Įmonės veiklos charekteristika. IĮ "Akimirka". Produktai. Rinka. Bendra rinkos apžvalga. Konkurentai. Marketingas. Marketingo strategija. Reklama. Įmonės veikla. Patalpos, techninis pasirengimas ir personalas. Projektuojami pajėgumai. Materialinės sąnaudos. Plano įgyvendinimas. Valdymas. Rizika. Finansinė analizė. Priedai. Literatūra. Šis verslo planas yra skirtas įmonės vidaus reikmėms ir kaip detali programa firmos vadovams bei darbuotojams. Taip pat juo stengiamasi išanalizuoti rinką ir galimybes siekti pagrindinio verslo įmonės tikslo. Įkurti šią įmonę paskatino noras sukurti įdomų ir pelningą verslą, sukurti keletą darbo vietų ir tenkinti vartotojų poreikius. Svarbiausią vaidmenį įmonės vaidina fotopaslaugų teikimas. Įmonė numato planuojamoje įrengti fotolaboratorijoje gaminti spalvotas fotonuotraukas įvairių dydžių ir ryškinti spalvotas firmos “FUJI” ir kitų firmų fotojuostas...
Vadybos kursinis darbas (66 pus.)


Verslo planas GKĮ "Alka"
ĮMONĖS PRISTATYMAS. Duomenys apie įmonę. Duomenys apie nuosavybę. Įmonės veiklos sritis. Verslo kūrimo tikslai ir uždaviniai. RINKA. Rinkos analizė. Konkurentai. Kainos ir kainodara. Reklama ir rėmimas. VALDYMAS IR DARBUOTOJAI. INVESTICIJOS IR FINANSAVIMAS. Investicijų reikmė. Finansavimo šaltiniai. Paskolos priežiūra. Prognozinė veiklos rezultatų ataskaita. Prognozinė pinigų srautų ataskaita. Balanso prognozė. PROJEKTO ĮVERTINIMAS. “Alka “ priklauso gamybinei komercinei individualiai įmonei (toliau - GKĮ ) , kuri įsikūrusi Skuodo rajone, Ylakių miestelyje. Įregistruota Skuodo rajono savivaldybėje.Įmonė nusprendė įsigyti naujus įrengimus, kuriuos pastatys padarę dalinę renovaciją parduotuvėje. Įsigijimo priežastis būtų ta, kad norima įgyvendinti suplanuota renovaciją pastato ir įrengimų pirkimą. Pastatą atnaujinti, įrengti patogesnius priėjimus pirkėjams. Rekonstravus pastatą, pagerėtu parduotuvės išvaizda, pagerėtų darbas joje, būtų patenkinti pardavėjai ir pirkėjai.
Vadybos kursinis darbas (23 pus.)


Verslo planas IĮ Aušrine
ĮVADAS. IĮ ,,Aušrinė” santrauka. Verslo aprašymas. Projekto idėjos apibūdinimas. SWOT, verslo tikslai ir uždaviniai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Rinkos tyrimas. Konkurencijos analizė. Vidinė aplinka. Gamybos planas. Gamybos procesas. Planuojama gamybos programa. Patalpos. Įrengimai. Inventorius. Transportas. Tiekėjai, žaliavos. Energijos poreikis ir išlaidos. Valdymo planas. Įmonės juridinis statusas. Įmonės personalas. Darbo užmokestis. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Planuojamos gamybos sąnaudos. Planuojamos veiklos sąnaudos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Rizikos įvertinimas. Veiklos grafikas. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS
Vadybos kursinis darbas (23 pus.)


Verslo planas, individuali įmonė
Reziumė. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymas. ĮMONĖS VALDYMO SCHEMA. Marketingas. Kaina. Reklama. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Rezervinis kapitalas. Atidarymo išlaidų lentelė. Darbuotojų lentelė. Pagrindinio kapitalo naudojimo trukmė. Pagrindinio kapitalo nusidėvėjimas metams. Pradinis maisto pirkimas. Gamybos išlaidų lentelė. Gamybos pajamų lentelė. Įmonės tikslas – sukurti daugiau darbo vietų ir gauti pelno. Individuali įmonė „Užuovėja“ teikia viešojo maitinimo paslaugas. Rengia pobūvius, gedulingus pietus, furšetus. Ši įmonė yra įsikūrusi patogioje vietoje, beveik miesto centre. Tai labai paranku, kadangi kavinė – baras yra judriai lankomoje miesto vietoje, kurioje buriasi daug žmonių.
Vadybos kursinis darbas (21 pus.)


Verslo planas: automobilių pardavimas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė ūkinė veikla. Verslo raida. Rinkos analizė. Marketingo planas. Reklama. Produkto analizė. Valdymas ir personalas.Bendrovės valdymas.Bendrovės valdymo funkcijos. Bendrovės valdymo organai. Rizikos analizė.Projekto aprašymas. Projekto idėja.Ketinimų įgyvendinimo sąlygos.Projekto nauda. Finansų planas. Dabartine finansinė būklė. Verslo plano įvertinimas. Išvados ir pasiūlimai. Literatūra.
Vadybos kursinis darbas (29 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
36 |  37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |