Referatai Kursiniai Diplominiai

DARBUOTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO ĮTAKA KARJERAI TEORINIU ASPEKTU
ĮVADAS. DARBUOTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO ĮTAKA KARJERAI TEORINIU ASPEKTU. Besimokančios organizacijos samprata, kūrimas ir svarba. Mokymo ir tobulinimo programos įgyvendinimas. Organizaciniai karjeros valdymo aspektai. Individualios karjeros reikšmė organizacijai ir pačiam darbuotojui. VIEŠBUČIO “EUROPA ROYAL” DARBUOTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮTAKA JŲ KARJERAI. Tyrimo metodikos aprašymas. Viešbučio pristatymas. Viešbučio darbuotojų anketinės apklausos tyrimas. IŠVADOS IR SIŪLYMAI. SUMMARY. LITERATŪRA. PRIEDAI. Šiuolaikinė visuomenė žengia į naują vystymosi etapą. Globalizacijos procesai, sparti informacinės technikos ir technologijų pažanga iš esmės pakeitė darbo turinį, reikalavimus darbuotojų kompetencijai. Darbuotojų mokymas tampa daugelio įmonių neatskiriama veiklos dalimi. Jiems steigiami atskiri padaliniai, sutelkiami žmogiškieji ištekliai, samdomos konsultacinės kompanijos, skiriamas įmonės darbo laikas.
Vadybos diplominis darbas (47 pus.)


Darbuotojų motyvacijos principai ir jų įgyvendinimas
Akivaizdu, kad egzistuoja skirtingi motyvacijos būdai, todėl vadovas privalo. Nustatyti kriterijų (principų) rinkinį, darantį darbuotojui didžiausią poveikį. Šie kriterijai, sujungti į vieną visumą, formuoja individualią filosofiją, kuri turi įtakos žmogaus elgesiui. Suformavus individualią filosofiją, vadovai gali sudaryti tokią darbo aplinką, kuri turi įtakos darbuotojų veiklos motyvacijai. Tokia aplinka, arba organizacinis klimatas, darys didelę įtaką žmonių požiūriui į darbą, veiks darbuotojus, kurie žymiai lengviau ir ne taip jautriai priims organizacijos taisykles ir reglamentą. sudaryti palankias salygas darbuotojų motyvacijai. Aktyviai bendrauti su savo darbuotojais- jis turi teisingai suprasti ir suvokti, ko iš jo tikimasi. Tiesioginis bendravimas su viršininku rodo apie jo prieinamumą vienodai visiems darbuotojams.
Vadybos kursinis darbas (16 pus.)


Darbuotojų motyvavimas
Įžanga. Teorinė dalis. Motyvavimas. Motyvacijos modelis. Pasitenkinimo darbų motyvavimo teorijos. O.U.Maslov’as. D. Maklelandas. F. Gercbergeras. Elgesio reguliavimo teorijos: vilčių, teisingumo, Porterio-Laulerio. Motyvavimas ir kompensavimas. Praktinė dalis. Fiziologiniai poreikiai. Saugumo ir ateities garantijų poreikiai. Socialiniai poreikiai. Pagarbos poreikiai. Noras parodyti savo galimybes. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatas (11 pus.)


Darbuotojų motyvavimas (2)
Įvadas. Motyvacijos samprata raida. Motyvacijos teorijos. Turinio teorijos. Proceso teorijos. Motyvacijos proceso struktūra. Darbo motyvų sistemos formavimas (motyvavimas). Motyvacija ir personalo valdymas. Asmens darbo ir organizacijos veiklos motyvacija. Personalo darbo motyvacija tam tikrais karjeros etapias. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Asmeninio patyrimo ir teorinės dalies palyginimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Norėdami motyvuoti savo darbuotojus, darbdaviai turėtų periodiškai kalbėtis su savo darbuotojais ir pasiaiškinti, kiek darbuotojai patenkinti savo darbu bei ko jiems trūksta. Kuo daugiau darbuotojas turės galimybių diskutuoti apie savo darbo poreikius ir lūkesčius, tuo geriau vadovas supras kaip išlaikyti pasitenkinimą darbu bei produktyvumą. Susidarys geresnės sąlygos vadovauti ir apsaugoti darbuotojus nuo stresinių situacijų, frustracijų ar apatiško požiūrio į darbą.
Vadybos referatas (30 pus.)


Darbuotojų motyvavimo būdai N įmonėje
Įvadas. Motyvacijos esmė. Motyvacijos teorijos. Motyvacijos teorijų ir modelių interpretacija. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų motyvavimo būdai "n" įmonėje. "n" įmonės darbuotojų požiūrio į motyvavimą tyrimo. Aprašymas. Darbuotojų anketinės apklausos nagrinėjimas. Išvados. Literatūra. Jau daug metų atgal sėkminga kompanijos veikla yra apibūdinama kaip jos darbuotojų sugebėjimų bei motyvacijos sandauga. Kompanijos personalas, nežiūrint į jų užimamas pareigas, yra daug daugiau nei darbo jėga, tai yra kompanijos resursas ir kapitalas. Anksčiau, kai buvo perteklius darbo jėgos, vadovai galėjo rinktis darbuotojus pagal tai, kas jiems asmeniškai patinka juose...
Vadybos referatas (23 pus.)


Darbuotojų paaukštinimo, perkėlimo, pažeminimo bei atleidimo iš pareigų samprata ir procedūros
Įvadas. Paaukštinimas pareigose. Perkėlimas pareigose. Pažeminimas pareigose. Atleidimas iš darbo. Išvados. Kursinio darbo tikslas: Išsiaiškinti įmonės darbuotojų kaitos procedūrų svarbą organizacijos mastu ir pačių procedūrų detalią charakteristiką. Kursinio darbo uždaviniai: Išanalizuoti darbuotojų procedūras. Paaukštinimo. Perkėlimo. Pažeminimo. Atleidimo iš pareigų.
Vadybos kursinis darbas (16 pus.)


Darbuotojų vertinimas
Įvadas. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų vertinimo tikslai ir uždaviniai. Darbuotojų vertinimo organizavimas. Darbuotojų vertinimo kriterijai. Darbuotojų vertinimo metodai. Išvados. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Kiekvienoje firmoje ar organizacijoje dirba žmonės, kuriuos būtina valdyti ir stebėti tam, kad vėliau juos galima būtų tinkamai įvertinti. Darbuotojų įvertinimas tai neatsiejama kiekvienos įmonės veiklos dalis. Tiesioginia vadovai visada vienaip ar kitaip vertina savo pavaldynių darbą, nes taip jie lengviau gali priimti sprendimus, kurie liečia personlą. Vadovai gali priimri, atleisti ar paaukštinti pareigose darbuotoją, nustatyti jo darbo trūkumus ir juos pašalinti, pagerinti darbo kokybę. Visa tai galima pasiekti atlikus darbuotojų atestavimą. Personalo vertinimas nėra privalomas dalykas, atlikti jį ar ne, kiekviena organizacija sprendžia pati.
Vadybos referatas (14 pus.)


Darbuotojų vertinimas (2)
Įvadas. Veiklos ir kompetencijos vertinimo uždaviniai. Dialogas - pagrindinė darbuotojų vertinimo sistemos dalis. Darbuotojų vertinimo praktinio taikymo sunkumai. Darbuotojų vertinimo metodai. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas - išanalizuoti personalo vertinimo reikšmę, darbuotojų ugdymui bei įmonės veiklos sėkmei. Kita vertus personalo vertinimo procesą visada lydi tam tikras neapibrėžtumas. Nerasime tikrai patikimo būdo personalui įvertinti.
Vadybos referatas (13 pus.)


Darni ekonominė plėtra
Darnios ekonominės plėtros samprata ir esmė. Darni ekonominė plėtra ir ekologinės problemos. Darnios ekonominės plėtros turinio istorinė raida. Darnios ekonominės plėtros pagrindinės koncepcijos ir požiūriai. Darni plėtra ir jos koncepcijos. Darni ekonominė plėtra - trijų sistemų sąveika. Ištrauka iš darbo. Per tūkstantmečius žmonės gerai prisitaikė prie vietinių ekologinių sistemų. Kol mūsų ekonominės veiklos mastai, palyginti su ekologinių sistemų mastais, buvo santykinai nedideli, tiek ekonominėje teorijoje, tiek ir praktikoje galėjome ignoruoti svarbų faktą, kad žmonių ūkis yra įtrauktas bei priklausomas nuo mūsų planetos ekologinių sistemų. Bet augant civilizacijos galiai, ji pamažu apėmė visą planetą ir joje neliko laisvų, žmogaus neliestų plotų. Tik žmonija šios iš esmės pasikeitusios situacijos ilgai tinkamai neįvertino. Juk maždaug prieš 275 metus prasidėjus pramonės pažangai, ir pramonės revoliucijai sudarius galimybes didžiuliu mastu gaminti produktus pasaulinei rinkai žmonės, įpratę suvokti save kaip gamtos išsivystymo viršūnę, pradėjo įsivaizduoti, kad jie yra pajėgūs sukurti antrąjį "tobulesnį" pasaulį, panaudodami gamtos pasaulį vien kaip statybinę medžiagą savo naujam kūriniui.
Vadybos konspektas (12 pus.)


Demonstracinės reklamos veiksmingumo tyrimas
Įvadas. Demonstracinė reklama. Demonstracinės reklamos vieta bendrojoje reklamos klasifikacijoje. Demonstracinės reklamos samprata. Demonstracinės reklamos priemonės. Mugės. Parodos. Nemokami seminarai ir demonstravimas. Pristatymai. Nemokamas pavyzdžių dalijimas. Demonstracinės reklamos veiksmingumas vartotojams ir įmonėms. Demonstracinės reklamos veiksmingumo analizė. Šiuo metu taikomos demonstracinės reklamos priemonės panevėžio miese. Tyrimo organizavimo etapai. Apklausos rezultatų analizė. Tikslinės rinkos poreikių apibrėžimas. Išvados ir siūlymai. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Pastaruoju metu visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, nemažai firmų reklaminės veiklos dalį sudaro demonstracinės reklamos naudojimas: įmonės dalyvauja parodose, mugėse, rengia seminarus ir prezentacijas, organizuoja prekių demonstravimą. Šie renginiai dažnai yra vieni iš tinkamiausių reklamos formų, kartu atliekančių ir firmos reklamos (gerina įvaizdį, kelia prestižą), ir konkrečios prekės reklamos, ir įmonės produkcijos pardavimų skatinimo funkcijas. Šio tyrimo esmė yra išsiaiškinti Panevėžio miesto kultūros populiarinimo priemones ir jų veiksmingumą, atskleisti kokių reklamos priemonių trūksta, kad paskatintų visuomenę aktyviau domėtis kultūra.
Vadybos kursinis darbas (30 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |