Referatai Kursiniai Diplominiai

A.Maslow poreikių hierarchijos teorija
Įvadas. Žmogaus poreikiai. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. A.Maslow poreikių hierarchijos teorija. Poreikių patenkinimas organizacijoje. A.Maslow teorijos palyginimas su Alderfer ir Herzberg teorijomis. A.Maslow teorijos privalumai ir trūkumai. Literatūros sąrašas. Sakome, kad žmogus turi poreikį, jei jaučia kokį vidinį ar išorinį trūkumą. Nepatenkintas poreikis sukelia įtampą, kuri skatina tam tikras žmogaus paskatas. Šios paskatos sužadina konkrečius tikslus, kurie, jei įgyvendinami, patenkina poreikį ir sumažina įtampą. Tenkinant poreikį, emocijos kinta nuo nepasitenkinimo, įtampos, kančios, link teigiamų emocijų, priklausomai nuo poreikio patenkinimo sėkmingumo.
Vadybos referatas (14 pus.)


Akcinės bendrovės „Skaidula“ charakteristika ir veiklos dokumentai
Įvadas. UAB "Skaidula" charakteristika. Veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl materialiojo turto nusidėvėjimo. Įsakymas dėl Jakaterinos Fedotovos nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Lydraštis. Garantinis raštas. Komercinis pasiūlymas. Tarnybinis pranešimas. Pažyma apie darbą. Rekomendacija. Protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Išvada. Priedai. Šio tyrimo tikslas buvo savarankiškai išanalizuoti kokios nors pasirinktos organizacijos (įstaigos ar įmonės) veikimo būdus. Teorinėje dalyje reikėjo pateikti pasirinktos organizacijos informaciją, t.y. šio projekto užduotis - aprašyti įmonę pagal 14 punktų.
Vadybos referatas (33 pus.)


Alternatyviniai kaštai ir pelnas
Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Gamybos kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, pastovieji, kintami gamybos kaštai. Alternatyvieji kaštai. Alternatyviųjų kaštų samprata. Buhalteriniai ir ekonominiai kaštai. Griovimo kaštai. Pelnas. Pelnas ir pelningumas. Normalusis ir ekonominis pelnas. Pelno ekonominė reikšmė ir pelno ataskaita. PP = parduotų prekių kiekis x prekės vieneto kaina. Veiklos pelnas = bendrasis pelnas - veiklos sąnaudos. Gamybos pelningumas. Išvados. Bendras rinkos ūkyje funkcionuojančių įmonių elgsenos bruožas yra pelno siekimas. Tuo tikslu jos plečią savo veiklą, kuri gali būti apibūdinama produkto apimties, kaštų, pelno kategorijomis.
Vadybos referatas (25 pus.)


Baltijos šalių integracija į Europos sąjungą
Įvadas. Derybos dėl narystės. Valstybių derybos dėl narystės es. Stojimo į ES sutartis. Diferenciacija ir derybos dėl narystės. Regioninė integracija. Trišalis baltijos šalių bendradarbiavimas. Tarptautinis bendradarbiavimas ir rinkų integracija. Interesų grupės ir jų įtaka trišaliam baltijos šalių bendradarbiavimui. Kodėl lietuva stoja į es? kokie pagrindiniai motyvai skatina Lietuvą siekti narystės es? išvados. Darbo tikslas: Išsiaiškinti Baltijos šalių integraciją i ES. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti kokios vyksta derybos dėl narystės ES. Išanalizuoti kokia yra stojimo į ES sutartis. Sužinoti kaip vyko trišalis Baltijos šalių bendradarbiavimas. Kodėl Lietuva stoja i ES? Išsiaiškinti kokie pagrindiniai motyvai skatina Lietuvą siekti narystės ES.
Vadybos referatas (12 pus.)


Banko veiklos rizika ir valdymas
Įvadas. Banko rizikos tipai ir grupės. Banko rizikos grupės. Rizikos klasės. Banko rizikos. Kredito rizika ir jos valdymas likvidumo rizika ir jos valdymas. Palūkanų normų rizika ir jos valdymas. Rizika elektroninių pinigų sistemoje. Atskiras elektroninių pinigų sistemas veikiančios rizikos rūšys. Bankinė rizika Lietuvos komerciniuose bankuose. Išvados. Literatūra. Referato tikslas: išanalizuoti banko veiklos rizikos rūšis ir valdymo metodus. Iškeltam tikslui pasiekti sprendžiami šie uždaviniai. Išanalizuoti banko rizikos tipus ir grupes. Išanalizuoti banko rizikos rūšis. Išanalizuoti riziką elektroninių pinigų sistemoje. Išanalizuoti banko riziką Lietuvoje.
Vadybos referatas (4 pus.)


Biurokratijos samprata
ĮVADAS. BIUROKRATIJOS VIETA MODERNIOJE VISUOMENĖJE. BIUROKRATIJOS SAMPRATA. BIUROKRATIJOS VEIKSNYS FORMUOJANT POLITIKĄ. VALSTYBĖS TARNYBOS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE 1990 – 1999. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. 1990 m. kovo 11d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir po to prasidėję bei dabar vyks-tantys demokratiniai procesai politinės, ekonominės ir socialinės veiklos sferose, šalies valdžios institucijoms kasmet kelia vis naujus uždavinius valstybės reikalams geriau tvarkyti. Pastaruoju metu, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, Lietuvos Vyriausybės svarbiausias uždavinys yra sustiprinti viešąjį valdymą bei padidinti jo aktyvumą. Temos aktualumas. Valdymo sistema negali efektyviai funkcionuoti ir be kompetentin-gų valstybės tarnautojų. Valstybės tarnyba neturi funkcionuoti kaip asmeninių, socialinių, partinių – politinių ar net nacionalinių ryšių tinklas. Tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl reikalingas ypa-tingas Valstybės tarnybos taisyklių rinkinys. Ypač svarbu ne tik apibrėžti, bet ir įstatymu įtvirtinti valstybės tarnautojo statusą.
Vadybos referatas (29 pus.)


Darbo jėgos rinka
Tobulosios konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Ribinis pajamų produktas (RPP). Darbo jėgos rinkos efektyvumas. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Profesinės sąjungos. Monopsonija. Kolektyvinės derybos. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatas (10 pus.)


Darbo motyvacija organizacijoje
Įvadas. Motyvacijos esmė ir jos svarba organizacijoje. Motyvacijos teorijos. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Poreikių teorijos. Procesinės teorijos. Skatinimo formos. Materialinis skatinimas. Moralinis skatinimas. Išvados. Šiame referate bandysime atskleisti ir apibūdinti pagrindines ir labiausiai ištobulintas motyvacijos teorijas. Matysime, kad kiekviena teorija mėgina apibūdinti, kokie žmonės yra ir kokie gali tapti.
Vadybos referatas (24 pus.)


Darbo normavimas
Įvadas. Darbo normavimas. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Administracijos darbuotojų darbo normavimas. Išvados. Darbo tikslas - išanalizuoti darbo normavimo esmę. Tyrimo objektas - darbo normavimas. Darbo uždaviniai. Panagrinėti darbo normavimo procesą. Išanalizuoti darbo normas ir jų funkcijas. Atskleisti darbo normavimo metodus. Panagrinėti administracijos darbuotojų darbo normavimą. Tyrimo metodai - mokslinės literatūros ir internetinių šaltinių analizė.
Vadybos referatas (10 pus.)


Darbo normavimas šiuolaikinėje įmonėje
Įvadas. Darbo normavimo pradininkai. Darbo normavimo esmė. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo rezultatų normos. Pastovios normos. Laikinos normos. Moksliškai pagrįstos darbo normos. Moksliškai nepagrįstos darbo normos. Darbo normų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Darbo laiko normų nustatymas, remiantis darbo proceso tyrimais. Diferencijuotas darbo normavimas pagal normatyvus. Sustambintas laiko normavimas. Išdirbio normų ir normuotų užduočių apskaičiavimas. Išdirbio normų nustatymas. Normuotų užduočių nustatymas. Vadovų, specialistų ir pagalbinių darbininkų darbo normavimas. Normatyvų klasifikavimas. Mikroelementiniai normatyvai. Darbo normavimo taikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Išvados.
Vadybos referatas (21 pus.)


Puslapiai  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |